Πολιτικός Μηχανικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο πολιτικός μηχανικός ασχολείται κυρίως με τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή δομικών δημόσιων και ιδιωτικών έργων, με αντικείμενα την δομοστατική και υδραυλική μηχανική, τη γεωτεχνική, τη συγκοινωνιακή υποδομή και προστασία του περιβάλλοντος. Με τα έργα αυτά υλοποιούνται τα αναπτυξιακά προγράμματα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και ανάλογα με την κατηγορία των έργων αυτών διαμορφώνονται και οι συνθήκες εργασίας του πολιτικού μηχανικού.

Ο πολιτικός μηχανικός θα πρέπει να κάνει και τεχνικές μελέτες, δηλαδή να μελετά και να σχεδιάζει τα διάφορα τεχνικά έργα, έτσι ώστε να προβλέψει τυχόν προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στην πορεία κατασκευής τους. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τους κανονισμούς και τη νομοθεσία που ισχύει και να επεξεργάζεται τα απαραίτητα για τη μελέτη στοιχεία, όπως στατιστικά, τοπογραφικά, γεωτεχνικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά. Είναι αυτός που θα επιλέξει τα σωστά υλικά για την κατασκευή των έργων θα εκπονήσει τον προϋπολογισμό συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις, έτσι ώστε να εγκριθεί η μελέτη του και να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου.

Προγραμματίζει όλες τις εργασίες, καθορίζει την εργοταξική διάταξη και τις μεθόδους κατασκευής, επιλέγει το μηχανικό εξοπλισμό αλλά και το εργατοτεχνικό προσωπικό και γενικότερα έχει όλο το συντονισμό κατά τη διαδικασία κατασκευής ενός έργου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα όλα τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως τεχνικά προβλήματα αλλά και θέματα προστασίας των εργατών.

Συνήθως, τα έργα με τα οποία ασχολείται ο πολιτικός μηχανικός είναι τα συγκοινωνιακά δίκτυα, οι οικοδομικές κατασκευές, τα υδραυλικά έργα (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αρδεύσεις, φράγματα), σήραγγες, διαμορφώσεις χώρων κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο πολιτικός μηχανικός είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός έργου να βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να επιβλέπει τις εργασίες με υπευθυνότητα και προσοχή. Η ευθύνη που έχει είναι μεγάλη, τόσο για την ποιότητα όσο και για την ασφάλεια και την οικονομική διαχείριση των έργων.

Αυτό, πολλές φορές, δημιουργεί ένταση και ακανόνιστο ρυθμό ζωής. Όταν, όμως, ο πολιτικός μηχανικός ασχολείται με τις τεχνικές μελέτες και το σχεδιασμό, εργάζεται στο γραφείο του και έτσι οι συνθήκες είναι καλύτερες αλλά και η ένταση μικρότερη.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αντίληψη και η λειτουργικότητα του χώρου, η σχεδιαστική ικανότητα, η πλήρης επιστημονική κατάρτιση αλλά και η καλή γνώση όλων των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει είναι απαραίτητα προσόντα για τον πολιτικό μηχανικό.

Πρέπει να είναι οργανωτικός, μεθοδικός και κυρίως συνεπής και υπεύθυνος. Η συνεχής επιμόρφωσή του πάνω σε νέα υλικά και τεχνικές θεωρείται απαραίτητη.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο πολιτικός μηχανικός μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δικό του γραφείο εκπόνησης μελετών (οικοδομικές άδειες), ως δημόσιος υπάλληλος στα σχετικά με την ειδικότητά του υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών) ως συγκοινωνιολόγοι και ως υδραυλικοί μηχανικοί, σε οργανισμούς, τράπεζες, νομαρχίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ιδιωτικός υπάλληλος σε τεχνικές εταιρείες και βιομηχανίες, ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ