Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής είναι αρμόδιος για την άσκηση τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων:

α) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου πλην των δήμων και κοινοτήτων, β) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή έχουν ιδιαίτερα προνόμια, βάσει ειδικής διάταξης νόμου, γ) των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, των εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων, δ) των ανώνυμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ετερόρρυθμων εταιρειών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, και των κοινοπραξιών αυτών, ε) των ενοποιημένων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) του άρθρου 100 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920 των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, στ) των ανώνυμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, καθώς και των ανώνυμων εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο εν όλο ή εν μέρει έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή, ζ) των εταιρειών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που με βάση διάταξη νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Πιο συγκεκριμένα ελέγχει τα βιβλία, τα αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και τα παραστατικά στοιχεία των εταιρειών αποσκοπώντας στη διακρίβωση του κατά πόσον οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της ελεγχόμενης μονάδας κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού της και τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά την ελεγχόμενη περίοδο. Η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή που διενέργησε τον έλεγχο διατυπώνεται στο «πιστοποιητικό» ή «έκθεση» ελέγχου, τα οποία υποβάλλονται στον εντολέα του ελέγχου, επ’ ονόματί του και για λογαριασμό της εταιρείας ή κοινοπραξίας που του ανέθεσε τον έλεγχο.

Στις αρμοδιότητες του ορκωτού λογιστή εντάσσεται επίσης η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικό με θέματα οικονομικής διαχείρισης ή κατάστασης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές γνώσεις. Επιπρόσθετα, όπου κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα εμπορικά βιβλία συνιστούν αποδεικτικά μέσα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει έλεγχο και θεώρηση από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες βαθμίδες: α) ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής λογιστής, β) δόκιμος ορκωτός ελεγκτής λογιστής, γ) επίκουρος ορκωτός ελεγκτής λογιστής και δ) ορκωτός ελεγκτής λογιστής. Οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και ασκούν ελεύθερα και με δική τους ευθύνη τις ελεγκτικές εργασίες. Οι επίκουροι, δόκιμοι και ασκούμενοι ορκωτοί ελεγκτές βοηθούν τους ορκωτούς ελεγκτές στην εκτέλεση του έργου τους, ενεργώντας πάντοτε επ’ ονόματι, για λογαριασμό και υπ’ ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή.

Για να φτάσει κανείς στη βαθμίδα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή θα πρέπει να έχει 7ετή προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρεία και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Όλοι οι ορκωτοί λογιστές, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα στην οποία ανήκουν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Συνθήκες Εργασίας:
Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής είναι αναγκασμένος να μεταβαίνει στα γραφεία των εταιρειών, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των αναγκαίων νόμιμων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων.

Οι μετακινήσεις του μπορεί να αφορούν όλον τον ελλαδικό χώρο, ανάλογα με την έδρα της υπό έλεγχο εταιρείας, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Η φύση της εργασίας του παρέχει μια σχετική ευελιξία όσον αφορά το ωράριο, αν και συχνά χρειάζεται να εργάζεται αρκετές ώρες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής πρέπει να διαθέτει αυξημένα επαγγελματικά προσόντα (όπως αυτά ορίζονται από την Οδηγία 8η 84/253 της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και να ασκεί το έργο του με διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των πορισμάτων των διενεργουμένων ελέγχων.

Η εχεμύθεια, η κριτική ικανότητα και οι γνώσεις στο πεδίο των οικονομικών αναλύσεων είναι απαραίτητα προσόντα για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Επίσης πρέπει να διαθέτει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες και να ενημερώνεται συνεχώς για αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία και τις εξελίξεις στον τομέα του.

Σπουδές:
Για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή απαιτούνται εξετάσεις, σε εξουσιοδοτημένη επιτροπή που ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Οι διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων διεκπεραιώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ). Η διεξαγωγή τους αποσκοπεί στην εξακρίβωση τόσο των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων των υποψηφίων στους οικείους τομείς, όσο και στη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων αυτών κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα για να εισαχθούν οι ενδιαφερόμενοι στη βαθμίδα του ασκούμενου ορκωτού ελεγκτή λογιστή θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου οικονομικών, εμπορικών ή βιομηχανικών σπουδών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές έχουν τη δυνατότητα να ιδρύσουν εταιρεία ή κοινοπραξία από δύο άτομα τουλάχιστον (ελεγκτικούς φορείς) αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 22610/14.7.1992 (πρώτο εδάφιο της § 1 του άρθρου 17 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 § 12 του π.δ 341/97) και τις προϋποθέσεις του άρθρου 38 § 1 Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ τ. Α’ 155/1999).

Σε περίπτωση σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, προσωπικής εταιρείας ή κοινοπραξίας, όλοι οι εταίροι και οι διαχειριστές πρέπει είναι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, το οποίο παρέχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές επιτρέπεται να συμμετέχουν σε μια μόνο εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών.

Οι ασκούμενοι, οι δόκιμοι και οι επίκουροι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ασκούν ελεγκτικό έργο απασχολούμενοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου αποκλειστικά από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή από ελεγκτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών λογιστών ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κατά μία έννοια πρόκειται για κλειστό επάγγελμα, αφού ο ενδιαφερόμενος εντάσσεται στον κλάδο με ειδικές εξετάσεις και προεπιλογή.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ