Νεφρολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της ειδικότητάς του νεφρολόγου είναι οι παθήσεις των νεφρών. Πρόκειται για μια σημαντική ειδικότητα της Παθολογίας, καθόσον τα νεφρά αποτελούν όργανα ζωτικής σημασίας και παίζουν σπουδαίο ρόλο στην καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει θέσει στη διάθεση του νεφρολόγου σύγχρονα μέσα που του επιτρέπουν να εφαρμόζει νέες μεθόδους και πρακτικές, για διάγνωση και θεραπεία διάφορων παθήσεων, όπως η νεφρική ανεπάρκεια, οι μεταμοσχεύσεις νεφρών κ.λπ.

Συνεργάζεται συχνά με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια πάθηση και να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή, σε συνάρτηση με τις επιδράσεις τους στον οργανισμό ειδικότερα. Ο Νεφρολόγος μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, ενώ ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να λειτουργεί ιδιωτικό ιατρείο.

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Δύο (2) έτη Παθολογία

Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

Δεκαοκτώ (18) μήνες Κλινική Νεφρολογία

Έξι (6) μήνες Αιμοκάθαρση

Τέσσερις (4) μήνες Περιτοναϊκή κάθαρση

Τρεις (3) μήνες Μεταμόσχευση νεφρού

Για την εκπαίδευση στη μεταμόσχευση νεφρού κάθε ειδικευόμενος που δεν ειδικεύεται σε Νοσοκομείο το οποίο διαθέτει Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού θα μετακινείται κατά την τελευταία διετία της ειδίκευσης του για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες σε Νεφρολογικό Τμήμα Νοσοκομείου που διαθέτει Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού.

Τρεις (3) μήνες στα Τακτικά Νεφρολογικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Κατά τον υπόλοιπο χρόνο εκπαίδευσης του ο ειδικευόμενος θα τοποθετείται στα διάφορα τμήματα κατά την κρίση του Διευθυντή της Κλινικής.

Σπουδές

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα του  Νεφρολογίας) προσφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ