Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί από την 1.7.2005 με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους. Απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές, επαγγελματίες καθώς και σε μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 1.000.000 €), που συναλλάσσονται με τράπεζες όσο και σε επενδυτές φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με επενδυτικές εταιρείες, εφόσον οι συναλλαγές δεν αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών (καταθέσεις, δάνεια, κάρτες κ.ά.) και επενδυτικών (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα κ.ά.) υπηρεσιών από τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες (χρηματιστηριακές, διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών) που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον Μ.Τ.Ε.Υ. και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Εξετάζει, ακόμα, ως μέλος του FIN-NET (Δικτύου Εξωδικαστικών Διασυνοριακών Καταγγελιών στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών) διασυνοριακές διαφορές και παρέχει ενημέρωση και βοήθεια σε καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα για τη διευθέτηση προβλημάτων που ανέκυψαν από τραπεζικές ή επενδυτικές συναλλαγές τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Επιπλέον, εξετάζει, προς διευθέτηση, παράπονα καταναλωτών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. που ανέκυψαν από συναλλαγές τους με τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον Μ.Τ.Ε.Υ. Ο Μ.Τ.Ε.Υ., αφού παραλάβει το έγγραφο παραπόνου από τον πελάτη, απευθύνεται στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρεία με την οποία ο καταναλωτής έχει την διαφορά, για να πληροφορηθεί την άποψή της και στη συνέχεια με απόλυτη εχεμύθεια και σε εύλογο χρόνο προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αρχικά προτείνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς επιδιώκοντας να συμβιβάσει τα δύο μέρη. Αν και τα δύο μέρη αποδεχτούν την πρότασή του, η διαδικασία ολοκληρώνεται.
  • Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, ο Μ.Τ.Ε.Υ. διατυπώνει αιτιολογημένη έγγραφη σύσταση προς τα δύο μέρη, με σκοπό και πάλι την επίλυση της διαφοράς. Τη σύσταση αυτή μπορεί κάθε μέρος να τη δεχθεί ή να την απορρίψει εγγράφως.
  • Αν η σύστασή του δεν γίνει δεκτή, είτε από τον πελάτη είτε από την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρεία, ο Μ.Τ.Ε.Υ. προτείνει την προσφυγή στη δικαιοσύνη για την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν εξετάζει παράπονα που σχετίζονται με την επιχειρηματική πολιτική μιας τράπεζας ή επενδυτικής εταιρείας (π.χ. τιμολόγια, εγκρίσεις χορηγήσεων κ.ά.), παράπονα που αποτέλεσαν ή αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών ενώπιον των δικαστικών αρχών ή θέματα που σχετίζονται με αποφάσεις τράπεζας που ενεργεί ως εκτελεστής διαθήκης ή καταπιστεύματος ή ως διαχειριστής περιουσίας.

Ακόμη, δεν εξετάζει παράπονα που του υποβάλλονται μετά από τρεις (3) μήνες αφότου συνέβη το γεγονός που τα προκάλεσε, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο πελάτης δεν μπορούσε, με τη δέουσα επιμέλεια, να το γνωρίζει νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Μ.Τ.Ε.Υ. δεν εξετάζει παράπονα που του υποβάλλονται μετά από ένα (1) χρόνο αφότου συνέβη το γεγονός που τα προκάλεσε. Η διαδικασία εξέτασης παραπόνων από τον Μ.Τ.Ε.Υ., σε καμία περίπτωση, δε διακόπτει ή αναστέλλει τις νόμιμες προθεσμίες για προσφυγή στη δικαιοσύνη των εμπλεκόμενων μερών. Ο Μ.Τ.Ε.Υ. λειτουργεί ανεξάρτητα, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση του συμφέροντος των ιδιωτών επενδυτών.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημοσίου συμφέροντος ή ζητήματα που συνιστούν παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας ή ποινικό αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών παραπέμπει στα αρμόδια όργανα και αρχές τις σχετικές περιπτώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπει τις αρμοδιότητές του. Τέλος, εισηγείται στα όργανα του θεσμού κάθε ενέργεια που κατά τη γνώμη του προωθεί το θεσμό, επικοινωνεί με παρόμοιες υπηρεσίες του εξωτερικού, δημόσιες αρχές και επαγγελματικούς φορείς και αναπτύσσει πρωτοβουλίες προώθησης του θεσμού.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κάτω από καλές συνθήκες εργασίας, σε χώρο γραφείου με σύγχρονο εξοπλισμό. Κατά τη διαδικασία διευθέτησης της διαφοράς είναι συγκεντρωμένος αποκλειστικά με τα εμπλεκόμενα μέρη και φροντίζει να υπάρχει όσο το δυνατόν φιλική ατμόσφαιρα. Οι υποθέσεις που αναλαμβάνει είναι ανάγκη να διεκπεραιώνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και με αποτελεσματικό τρόπο, γεγονός που τον φορτώνει με αρκετή ευθύνη και ένταση.

Χρειάζεται να περνά αρκετές ώρες στο γραφείο του, συγκεντρώνοντας στοιχεία για την κάθε υπόθεση, μελετώντας, κρίνοντας και επιλέγοντας διάφορες εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών των πελατών του, γεγονός που μπορεί να του προκαλεί αρκετό άγχος. Πρόκειται για ένα κουραστικό και απαιτητικό επάγγελμα, αφού η πίεση και η ένταση που δημιουργούν οι συνεχείς επαφές με τα εμπλεκόμενα μέρη είναι χαρακτηριστικά της καθημερινής του ζωής.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ..Ε.Υ.) χρειάζεται να διαθέτει επαγγελματική ευσυνειδησία, διαπραγματευτική ικανότητα, σωματική και ψυχική αντοχή, εργατικότητα, προθυμία, συνέπεια, αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα, κοινωνική επιδεξιότητα, εφευρετικότητα και διπλωματικότητα κατά την άσκηση της εργασίας του.

Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται, ακόμη, ευρύτητα πνεύματος, αμεροληψία, άριστη γνώση των νόμων, υψηλό αίσθημα ευθύνης, ετοιμότητα, ευελιξία, επιμονή και υπομονή. Η συνθετική και αναλυτική ικανότητα, η ευγένεια και η διαλλακτικότητα αποτελούν επιπρόσθετα προσόντα που χρειάζεται να διαθέτει ο συγκεκριμένος επαγγελματίας.

Τέλος, η ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο, η σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, η πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η άριστη γνώση ξένων γλωσσών και οι επικοινωνιακές δεξιότητες διευκολύνουν το έργο του.

Σπουδές:
Ο Θεσμός του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ..Ε.Υ.) πλαισιώνεται από επιστήμονες πτυχιούχους Α.Ε.Ι.  χρηματοοικονομικών ή οικονομικών κατευθύνσεων, με ειδικές γνώσεις επί των επενδυτικών και χρηματιστηριακών προϊόντων.

Συναφείς σπουδές προσφέρονται στα Τμήματα Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικής Διοικητικής,  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,  Οικονομικών Επιστημών.

Ο θεσμός πλαισιώνεται, ακόμα, από Υπηρεσία Εξετάσεως Παραπόνων καθώς και διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη. Για όλα τα στελέχη και υπαλλήλους του οργάνου ισχύουν περιορισμοί σχετικοί με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και στοιχείων των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο των εξεταζόμενων υποθέσεων.

Τομείς Απασχόλησης:
Συνεργάζεται με Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (π.χ. χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών κ.ά.) και Τραπεζικά Ιδρύματα που παρέχουν τραπεζικές (π.χ. δάνεια, κάρτες κ.ά.) και επενδυτικές (π.χ. μετοχές, ομόλογα κ.ά.) υπηρεσίες και συμμετέχουν στο θεσμό του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ..Ε.Υ.).

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ