Μεσίτης Ναυτιλιακών Συμβάσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο μεσίτης ναυτιλιακών συμβάσεων ασχολείται με τη διαμεσολάβηση σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ενός επιβατηγού ή εμπορικού πλοίου για λογαριασμό των πελατών του για τη μεταφορά φορτίων.

Οι επαγγελματίες του κλάδου αυτού, δραστηριοποιούνται κυρίως σε δύο επαγγελματικές κατευθύνσεις: στους ναυλομεσίτες ναύλωσης ενός πλοίου με αξιόπιστη μεταφορική ικανότητα ενός συγκεκριμένου φορτίου από το λιμάνι φόρτωσης στο λιμάνι εκφόρτωσης και στους μεσίτες αγοραπωλησίας πλοίων για την εύρεση αγοραστών ή πλοίων προς πώληση. Ειδικότερα, ο ναυλομεσίτης συνδυάζει, τη ζήτηση και την προσφορά πλοίων για τη μεταφορά φορτίων, τόσο από τους ναυλωτές όσο και από τους πλοιοκτήτες και μεσολαβεί για την συμφωνία και υπογραφή συμβολαίου μεταφοράς ενός φορτίου μεταξύ των πλοιοκτητών και ναυλωτών.

Παράλληλα, ενημερώνεται για την κατάσταση του πλοίου, της αγοράς και των τρεχουσών τιμών μεταφοράς του φορτίου, πληροφορείται και διοχετεύει στους ενδιαφερόμενους τη ζήτηση και την προσφορά πλοίων ή την ύπαρξη φορτίων προς μεταφορά, επικοινωνεί με τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές κατά τη διαπραγμάτευση του συμβολαίου για το κλείσιμο της συμφωνίας, συντάσσει το συμβόλαιο και το προωθεί στα δύο μέρη προς υπογραφή.

Αν ο ναυλομεσίτης εργάζεται ως υπάλληλος σε ναυτιλιακή εταιρεία, ασχολείται επίσης με τον προϋπολογισμό του κέρδους της προτεινόμενης ναύλωσης καθώς και τον απολογισμό μετά το τέλος της μεταφοράς. Ο μεσίτης αγοραπωλησίας πλοίων, προσπαθεί να εντοπίσει τις προσφερόμενες ευκαιρίες και χρειάζεται να είναι ενημερωμένος για τις τρέχουσες τιμές πλοίων ή σκαφών διαφόρων μεγεθών και τύπων, καθώς και για τις προοπτικές εξέλιξης των τιμών.

Τις πληροφορίες αυτές τις αξιοποιεί, φέρνοντας σ’ επαφή πιθανούς αγοραστές και πωλητές, η δε επιτυχία τού έργου του, φαίνεται στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ αγοραστή και πωλητή, οπότε και φροντίζουν για τη σύνταξη του συμβολαίου. Τα μέσα που χρησιμοποιούν οι μεσίτες στην εργασία τους είναι το τηλέφωνο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το fax και το Internet (Διαδίκτυο).

Συνθήκες Εργασίας:
Ο μεσίτης ναυτιλιακών συμβάσεων εργάζεται στο γραφείο του, κάτω από καλές συνθήκες εργασίας και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, φωτισμό και αερισμό. Η εργασία των μεσιτών ναυτιλιακών συμβάσεων είναι πολύπλοκη, αγχώδης, με μεγάλες ατομικές ευθύνες αλλά η επίτευξη συμφωνίας προσφέρει ικανοποίηση και σημαντικό κέρδος.

Η επαφή με τους πελάτες είναι καθημερινή και συχνή, αν και τις περισσότερες φορές γίνεται μόνο τηλεφωνικά, αφού ο μεσίτης και ο πελάτης μπορεί να βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις ή ακόμα και σε διαφορετικές χώρες, ενώ το ωράριο εργασίας του δεν είναι σταθερό και εξαρτάται από το φόρτο εργασίας και την επικοινωνία με τους πελάτες του, σε διαφορετικά μήκη και πλάτη και με διαφορετικές ώρες ζώνης. Πολλές φορές, αναγκάζεται να εργαστεί Σαββατοκύριακα ή και ημέρες αργίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο μεσίτης ναυτιλιακών συμβάσεων χρειάζεται να είναι εξοικειωμένος με τη θάλασσα και τους ανθρώπους της, να έχει ευχέρεια λόγου και άνεση στην επικοινωνία, ικανότητες διαπραγμάτευσης και πειστικότητα για να πετύχει καλές συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, αξιοπιστία, εχεμύθεια και ευσυνειδησία.

Παράλληλα δε, ο μεσίτης πρέπει να είναι δυναμικός, οργανωτικός, υπομονετικός και πολύ προσεκτικός, να έχει καλή μνήμη και υπολογιστική ή μαθηματική ικανότητα. Οι γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, telex και fax, όπως και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών και ειδικά της αγγλικής, καθώς και των αρχών ναυτικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου, αποτελούν επιπρόσθετα αλλά βασικά εφόδια για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων και καθηκόντων.

Σπουδές:
Σπουδές στο επάγγελμα του μεσίτη ναυτιλιακών συμβάσεων παρέχονται στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και στο τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του  Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι περισσότεροι μεσίτες μπορούν να απασχοληθούν σε εξειδικευμένα μεσιτικά γραφεία, ως μεσίτες ναυτιλιακών υπηρεσιών, ως ελεύθεροι επαγγελματίες με δική τους επιχείρηση. Παράλληλα, μπορούν να απασχοληθούν ως υπάλληλοι σε ναυτιλιακές εταιρείες και σπανιότερα σε δημόσιες επιχειρήσεις που ναυλώνουν πλοία για την προμήθεια πρώτων υλών.

Αυτός ο επαγγελματικός χώρος είναι πολύ ανταγωνιστικός και απαιτητικός, οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλματος αυτού είναι ουδέτερες, εξαρτώμενες πάντα από τις εξελίξεις ή γεγονότα της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ η ένταξη στον κλάδο αυτό και η εξασφάλιση θέσεων εργασίας είναι δύσκολες, αφού δεν προσφέρονται εύκολα νέες ευκαιρίες.

Οι απολαβές των μεσιτών, ως προμήθειες, μπορεί να φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα για όσους ασχολούνται αρκετά χρόνια με το αντικείμενο αυτό. Ορισμένες φορές αποδεικνύεται χρήσιμη, χωρίς να είναι υποχρεωτική, η εγγραφή στο Ινστιτούτο Μεσιτών της Μ. Βρετανίας, ύστερα από προϋπηρεσία τριών ετών και εξετάσεις στη χώρα μας. Η προϋπηρεσία και η μαθητεία σε μεσιτικό γραφείο, είναι σημαντική για την αποδοτική και αποτελεσματική εξάσκηση του επαγγέλματος.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ