Μαθηματικός Προτυποποίησης σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η ενιαία μεθοδολογική προσέγγιση των βασικών εργαλείων της μαθηματικής προτυποποίησης συνεχών και διακριτών συστημάτων και διαδικασιών, μικροσκοπικών και μακροσκοπικών, ντετερμινιστικών και στοχαστικών, και η εμπέδωση των δυνατοτήτων της προτυποποίησης σε πληθώρα συστημάτων, που καλύπτουν το ευρύτατο φάσμα των τεχνολογιών της ζωής (περιβάλλον, ποιότητα ζωής και υπηρεσιών, βιολογία, βιοτεχνολογία και βιοϊατρική), της κοινωνίας της πληροφορίας (πληροφορική, επεξεργασία χωροχρονικών σημάτων, επικοινωνίες), και των υλικών.

Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας είναι σε θέση να μετουσιώνει πολύπλοκα προβλήματα, που καθημερινά τίθενται στις ως άνω περιοχές σε λειτουργικά πρότυπα, των οποίων η μαθηματική διερεύνηση και αριθμητική προσομοίωση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην τεχνολογική, επιστημονική και οικονομική ανάπτυξη. Άλλωστε, η ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα τόσο των τεχνολογικών διαδικασιών όσο και των βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απαιτεί την ουσιαστική συνεισφορά των εφαρμοσμένων μαθηματικών και ειδικότερα των λεγομένων βιομηχανικών μαθηματικών, κατά κύριο λόγο με τη μορφή της μαθηματικής προτυποποίησης και των υπολογιστικών μαθηματικών.

Έτσι, ο εξειδικευμένος μαθηματικός χρησιμοποιώντας τη μαθηματική ανάλυση -ντετερμινιστική ή στοχαστική- και την αριθμητική προσομοίωση, μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να υποκαταστήσει μακροχρόνια πειράματα για το σχεδιασμό νέων υλικών, και πολύπλοκων συστημάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κυρίως σε εξειδικευμένο εργαστήριο, όπου προβαίνει σε αριθμητικές προσομοιώσεις και αναλυτικές παρατηρήσεις τεχνολογικών και οικονομικών διαδικασιών και συστημάτων. Πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας και να φροντίζει για την καλή στάση του σώματός του όταν δουλεύει πολλές ώρες μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Συχνά χρειάζεται να συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια στα πλαίσια της διά βίου εκπαίδευσης και να πραγματοποιεί επαγγελματικά ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όταν εργάζεται στο χώρο της εκπαίδευσης το ωράριό του είναι συγκεκριμένο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται συνδυασμός γνώσεων από διάφορους κλάδους των μαθηματικών. Ακόμη, είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση και χρήση εξειδικευμένων υπολογιστικών πακέτων (Mathematica, Maple, Matlab, MathStat, StatGraph κ.ά.) και εργαλείων της μικροοικονομίας, της οικονομετρίας και της θεωρίας της οργάνωσης. Επιπλέον, βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος είναι η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και η οργανωτικότητα και η μεθοδικότητα.

Σπουδές:
Σπουδές στα μαθηματικά μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Μαθηματικών των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται σε αντίστοιχα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα του Ε.Μ.Π. το οποίο οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίας και την Οικονομία».

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, σε διεθνείς οργανισμούς, στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, στο χώρο της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, σε ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε γραφεία οικονομοτεχνικών μελετών, σε τράπεζες, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς κ.α.

Επίσης, μπορεί να εργαστεί σε ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοοικονομικά γραφεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρείες διακίνησης προϊόντων, σε τμήματα ανάπτυξης και τεχνολογίας εταιρειών κ.α.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ