Κοινωνιολόγος με Ειδίκευση στις Κοινωνικές Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας από τις όποιες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο.

Ειδικότερα, μελετά τους τρόπους με τους οποίους η ελληνική κοινωνία βιώνει και αντιλαμβάνεται την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οικογένειας ευρωπαϊκών δημοκρατικών χωρών που διοικείται από κοινά θεσμικά όργανα (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο –Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων–, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης –Συμβούλιο Υπουργών–, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), δεσμεύεται από νομοθετικές πράξεις (Κοινοτικές Αποφάσεις) και ακολουθεί τις Κοινοτικές Οδηγίες, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνονται δημοκρατικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Προκειμένου να οδηγηθεί σε ασφαλή, αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα, χρησιμοποιεί σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους και στατιστικά εργαλεία εξετάζοντας τις θέσεις της κοινής γνώμης σε διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, το κοινό νόμισμα, την ελεύθερη μετακίνηση του Ευρωπαίου πολίτη στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινή ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη και τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας, της δικαιοσύνης και γενικότερα της ανάπτυξης.

Τέλος, ερμηνεύει τα δεδομένα που συλλέγει, συγκρίνει τα πορίσματά του με εκείνα άλλων ερευνητών (Οικονομολόγων κ.ά.), που εργάζονται στο ίδιο ή σε συναφή πεδία, και συντάσσει εκθέσεις.

Συνθήκες Εργασίας:
Ως κοινωνικός ερευνητής, εργάζεται σε γραφείο, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου. Η εργασία του είναι πνευματική και μπορεί να εκτελείται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων, σε ερευνητικά ινστιτούτα ή σε δημόσιους χώρους, όπου συνήθως δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο.

Όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ενώ ως υπάλληλος ακολουθεί το ωράριο δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει ενδιαφέρον για την έρευνα, άρτια επιστημονική κατάρτιση, γνώση των ευρωπαϊκών συμφωνιών, συνθηκών και γεγονότων, κριτική ικανότητα, επινοητικότητα και δημιουργικότητα.

Χρειάζεται, ακόμη, να διαθέτει ευρύτητα πνεύματος, αναλυτική σκέψη, υπευθυνότητα, συνέπεια, διορατικότητα, ευστροφία, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και αυξημένη κοινωνική ευαισθησία. Ακόμη, οι κοινωνικές δεξιότητες και η τήρηση της επιστημονικής δεοντολογίας και πρακτικής είναι απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Στην περίπτωση της ενασχόλησης με τη διδασκαλία απαιτείται μεταδοτικότητα, ευγένεια, κατανόηση, ευσυνειδησία και πνεύμα ομαδικής συνεργασίας. Τέλος, η άριστη γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (ιδιαίτερα η γνώση στατιστικών πακέτων για τις κοινωνικές επιστήμες) διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επιπλέον, σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή της Κοινωνικής Οργάνωσης και Κοινωνική Μεταβολή, και Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις. Ακολουθώντας κανείς την πρώτη κατεύθυνση, έχει τη δυνατότητα να εντρυφήσει σε σύγχρονα ζητήματα στην Κοινωνιολογία μέσα από τη διδασκαλία μαθημάτων, όπως Παγκοσμιοποίηση και Ανάπτυξη, Κοινωνιολογικές θεωρίες της οικονομικής ζωής, Κοινωνικές και Πολιτικές Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί ως κοινωνικός ερευνητής και επιστημονικός συνεργάτης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διαχείριση και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί σε διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες, σε διάφορα υπουργεία (Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Παιδείας κ.λπ.), στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ερευνητικά κέντρα, όπως το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών και Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης κ.α. Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στη Μέση ή Ανώτατη Εκπαίδευση.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ