Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του οργανισμού στον οποίο απασχολείται, των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή των μεμονωμένων πελατών του.

Ειδικότερα, ο εκπαιδευτής εκπαιδευτών, ανάλογα με το είδος και το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του, αλλά και τη μορφή, τη μεθοδολογία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος που πρόκειται να εφαρμόσει, χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθοδολογίες στηριζόμενος στους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους που προκύπτουν από τις ανάγκες των πελατών του.

Στην εργασία του αξιοποιεί ποικίλες εκπαιδευτικούς μεθόδους, όπως η βιωματική μάθηση, η εργαστηριακή εκπαίδευση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), η μαιευτική μέθοδος, η εξατομικευμένη εκπαίδευση κ.ά., στοχεύοντας στη συστηματική απόκτηση γνώσεων, ρόλων και δεξιοτήτων που καταλήγουν στη βελτίωση της απόδοσης στο χώρο εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και τη σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιεί αξιολογήσεις για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας εξαρτώνται από το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, τη μεθοδολογία, το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και τη φιλοσοφία του φορέα στον οποίο απασχολείται. Μπορεί να εργάζεται τόσο στη φύση όταν είναι εκπαιδευτής υπαίθριων δραστηριοτήτων, όσο και σε γραφείο, όταν είναι συνεργάτης ή ιδιοκτήτης εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή φορέα κατάρτισης.

Ακόμη, μπορεί να μετακινείται στο χώρο του πελάτη του, σε κατάλληλα διαμορφωμένο ξενοδοχειακό – συνεδριακό χώρο, σε αίθουσες διδασκαλίας, σε εικονικές τάξεις ή σε ηλεκτρονικές εφαρμογές με τη συνδρομή των σύγχρονων τεχνολογιών και του συστήματος της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επίσης χρησιμοποιεί διάφορες εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, φροντίζει να ενημερώνεται για καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους με τη χρήση ή όχι της τεχνολογίας, αφιερώνει χρόνο στο σχεδιασμό και την άρτια προετοιμασία του προγράμματος και συχνά χρειάζεται να εργάζεται υπερωριακά προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η μεθοδικότητα, η συνέπεια, η υπευθυνότητα, η άψογη επαγγελματική συμπεριφορά και η ικανότητα κατανόησης και ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών του θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Επίσης, χρειάζεται γνωρίζει εξειδικευμένα προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που χειρίζεται συστήματα τηλεδιάσκεψης, εικονικές πλατφόρμες, εκπαιδευτικές εφαρμογές παρουσιάσεων, πολυμέσα κ.λπ.

Η καλή γνώση ξένων γλωσσών του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και πύλες πληροφόρησης, όπου μπορεί να αντλεί σύγχρονες μεθόδους ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών και πολύτιμα στοιχεία βιβλιογραφικής ενημέρωσης.

Επιπλέον, η δυνατότητα να επισκέπτεται τον πελάτη στον χώρο του, η μεταδοτικότητα, η ευγένεια, η εμπιστοσύνη, η επιστημονική επάρκεια, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και το πνεύμα συνεργασίας αποτελούν απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Ο εκπαιδευτής εκπαιδευτών μπορεί να είναι απόφοιτος σχολής ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών επιστημών, χωρίς όμως να είναι δεσμευτικό το αντικείμενο των βασικών του σπουδών.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, χρειάζεται μεταπτυχιακή ή και ανώτερη εξειδίκευση, πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία.

Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτής εκπαιδευτών μπορεί να είναι απόφοιτος τμήματος Ψυχολογίας, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία ή απόφοιτος σχολής Δημόσιας Διοίκησης, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση/ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επίσης, μπορεί να είναι πτυχιούχος Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών με εξειδίκευση στη Διά Βίου Μάθηση ή την Πληροφορική και Διοίκηση, ή πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής  με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ή την Εκπαίδευση Ενηλίκων (στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).

Επίσης, μπορεί να απόφοιτος σχολής Φυσικής Αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών-Προπονητών Κολύμβησης ή Ναυαγοσωστικής Πισίνας και Υγρού Πάρκου ή Εκπαιδευτών Διασωστών κ.λπ. ή διπλωματούχος εκπαιδευτής από σχολές Εκπαιδευτών Ορειβασίας και Αναρρίχησης, ή, τέλος, μπορεί να είναι εκπαιδευτής προερχόμενος από τα παλαιά στελέχη μιας επιχείρησης που είναι σε θέση να εκπαιδεύσει και να μεταδώσει την πείρα του σε νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα κ.ο.κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δική του εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή να συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικούς οργανισμούς κ.λπ.

Έτσι, είναι δυνατόν να ασχοληθεί με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διοργανώνοντας πολυήμερα ή ταχύρυθμα σεμινάρια και ανάλογα με το επίπεδο και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων μπορεί, για παράδειγμα, να ασχοληθεί με την ανάδειξη του δυναμικού των εκπαιδευόμενων με μεθόδους που ενισχύουν την αυτεπίγνωση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αποτελεσματικότητας στο management και σε άλλες θέσεις.

Στόχος του είναι η ανάλυση των αναγκών, η διαχείριση της αλλαγής, η ανάπτυξη συνεργασίας και η διευκόλυνση της επικοινωνίας στο χώρο εργασίας, η πρόληψη και η αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους κ.τ.λ. Όσον αφορά στους ιδιώτες, μπορεί να σχεδιάσει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την οργάνωση σχεδίου καριέρας, τη διερεύνηση παραγόντων ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, τον προσδιορισμό παραγόντων για την επαγγελματική ανέλιξη κ.ά.

Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, τμήματα προσωπικού ή διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, κολέγια, ιδρύματα κατάρτισης, κέντρα ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κ.ά.

Επιπλέον, μπορεί να απασχοληθεί στο ΕΛΚΕΠ (Ελληνικό Κέντρο Πληροφορικής Διοίκησης – Οικονομίας – Τεχνολογίας), που αποτελεί επιστημονικό και ερευνητικό οργανισμό, ο οποίος συμβάλλει αποφασιστικά στη διάδοση της σύγχρονης γνώσης με στόχο την ορθή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, διοργανώνει προγράμματα μετά από λεπτομερή και εμπεριστατωμένη έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών και πιστοποιεί τις γνώσεις μέσω ειδικών εξετάσεων από εγκεκριμένους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης δεξιοτήτων.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των βασικών σπουδών του. Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων (εφόσον απαιτείται).

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ