Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι ο ειδικός που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς σχετικούς με την ακτοπλοΐα. Ως ναυτιλιακός πράκτορας αντιπροσωπεύει κατ’ αρχάς τη ναυτιλιακή εταιρεία. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή φόρτωση και εκφόρτωση του πλοίου, αλλά και για τη διευθέτηση των αναγκών-προβλημάτων του πλοιάρχου και του πληρώματος.

Επίσης, ασχολείται με την εξεύρεση και ναυτολόγηση πληρώματος. Μπορεί να εργάζεται ως πράκτορας θαλάσσιου τουρισμού, οπότε εξασφαλίζει την ολική ή μερική ναύλωση του πλοίου, ενώ παράλληλα ευθύνεται για την άφιξη, διακίνηση και αναχώρηση επιβατών. Εξασφαλίζει τη διαμονή των επιβατών, τη σωστή λειτουργία του συστήματος κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων, ενώ είναι υπεύθυνος και για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας επιβατών και πλοίου.

Δραστηριοποιείται ως πράκτορας εξαγωγικού εμπορίου, προετοιμάζοντας τη συγκέντρωση εμπορευμάτων, ρυθμίζοντας την ομαδοποίηση των φορτίων, ενώ ευθύνη του αποτελεί και η εξεύρεση προσιτού ναύλου για τα εμπορεύματα που εξάγονται. Όταν εργάζεται ως πράκτορας θαλασσίων ναυτασφαλειών, μεριμνά για την εξασφάλιση και εκτίμηση της ναυτασφάλειας του πλοίου, ενώ ως πράκτορας ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων φροντίζει για τη σύναψη δανείου με οικονομικούς όρους.

Ως στέλεχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καλείται να κρίνει και να συμμετέχει στην απόφαση για τη σωστή εκμετάλλευση του πλοίου, εφαρμόζοντας πιστά την πολιτική για την αποτελεσματική διοίκηση της ναυτιλιακής εταιρείας. Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί στη διεύθυνση πληρωμάτων, στη διεύθυνση ναυτασφάλισης, στη διεύθυνση ναυλώσεων ή στη διεύθυνση εφοδιασμού.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται είτε στα γραφεία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης είτε σε ναυτιλιακό πρακτορείο, με καλές συνθήκες. Όμως, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας, το ωράριό του μπορεί να παραταθεί πέρα από το κανονικό.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά είναι η ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων, οι οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και το πνεύμα συνεργασίας. Επίσης, η άνεση στην επικοινωνία, η ευγένεια στις συναλλαγές, η συνέπεια και η διάθεση για συνεργασία.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε ναυτιλιακά πρακτορεία, σε πρακτορεία θαλάσσιου τουρισμού και εξαγωγικού εμπορίου, σε εταιρείες θαλάσσιας ασφάλισης, σε ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις, σε ναυπηγεία, σε τράπεζες και οργανισμούς.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ