Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η σωστή μηχανοργάνωση ενός λογιστηρίου εξαρτάται από την παρουσία του ειδικού αυτού, ο οποίος σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου του, εφαρμόζει τους κανόνες και διατάξεις της Γενικής Λογιστικής, της Λογιστικής Εταιρειών, τηρώντας πάντα το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Επίσης, συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής τέλους χρήσεως και στη σύνταξη των διαφόρων οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης.

Ελέγχει τα βιβλία (Ημερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια) και κάθε οικονομική κατάσταση, ώστε να μπορεί να πληροφορήσει τα άτομα που παίρνουν αποφάσεις για τη διοίκηση της επιχείρησης. Τέλος πρέπει να χρησιμοποιεί με ευχέρεια Η/Υ με το κατάλληλο λογισμικό.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο χώρος εργασίας του είναι το λογιστήριο της οικονομικής μονάδας που ασχολείται. Πρόκειται για καθαρά εργασία γραφείου, οι συνθήκες της οποίας εξαρτώνται από το επίπεδο οργάνωσης, τον εξοπλισμό και το εργασιακό κλίμα κάθε επιχείρησης.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει άνεση με τους αριθμούς, να είναι μεθοδικός, επιμελής και ακριβής στους υπολογισμούς του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ενημερώνεται συχνά για τις αλλαγές στο λογιστικό σύστημα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Επαγγελματικό Λύκειο στην ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών  και στα δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στο λογιστήριο οποιασδήποτε ιδιωτικής εταιρείας, στο δημόσιο τομέα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ