Ειδικός Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ειδικός λογιστικής και χρηματοοικονομικής ασχολείται με την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την απόδοση του ΦΠΑ, τις εισπράξεις, τις πληρωμές και τη μισθοδοσία του προσωπικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Συνήθως, συνεργάζεται με το φοροτεχνικό και τον οικονομικό διευθυντή της επιχείρησης, οι οποίοι είναι προϊστάμενοί του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με την κτιριακή υποδομή, τις εγκαταστάσεις και το εργασιακό κλίμα που επικρατεί στην επιχείρηση που απασχολείται. Η υπευθυνότητα της θέσης του και ο φόρτος εργασίας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους τον καταπονούν πνευματικά αλλά και σωματικά, αφού συχνά εργάζεται υπερωριακά, ιδιαίτερα ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, εχέμυθος και να εργάζεται με προσοχή και ακρίβεια. Η δουλειά του απαιτεί επιμονή, υπομονή και συνέπεια. Οφείλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα της λογιστικής και για την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία σχεδόν κάθε χρόνο τροποποιείται, και να γνωρίζει τα νέα λογιστικά συστήματα και προγράμματα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα τμήματα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι έχουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να απασχοληθούν επιτυχώς:στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως σε εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία ως λογιστές, ελεγκτές, αναλυτές και αξιολογητές επενδυτικών προγραμμάτων.

Σε κάθε είδους οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη της οργάνωσης και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστηρίου, σε κάθε επιχείρηση που έχει την ανάγκη κατάρτισης και σχεδιασμού προϋπολογισμών, σχεδιασμού και ανάλυσης χρηματοοικονομικών σχεδίων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διαχείρισης κινδύνου.
Οι πτυχιούχοι έχουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να απασχοληθούν ως καθηγητές εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσουν στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ