Ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με ειδίκευση στα Διεθνή Οικονομικά

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών της χώρας για το χειρισμό της εξωτερικής πολιτικής και κυρίως των οικονομικών συναλλαγών με στόχο τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος.

Ειδικότερα, ο ειδικός διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών και πολιτικών σπουδών στηρίζεται στις θεωρίες και τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων για τη μελέτη της φύσης και του τρόπου άσκησης της σύγχρονης διπλωματίας και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πολιτειακούς παράγοντες για τη λειτουργική διαχείριση των εξωτερικών οικονομικών υποθέσεων της χώρας.

Επίσης, ασχολείται με την εξέταση αποτελεσματικών στρατηγικών για τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος κατά τη διάρκεια των διπλωματικών διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνών συνθηκών αναφορικά με ποικίλα ζητήματα, όπως το διεθνές εμπόριο, οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, η δασμολογική και μη δασμολογική προστασία, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές κ.λπ.

Στα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται έννοιες, όπως οι σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος, εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος, η αγορά συναλλάγματος και ο καθορισμός της ισοτιμίας, η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, οι κανόνες νομισματικής πολιτικής κ.ά.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόλησή του με τη συστηματική μελέτη των διεθνών επενδύσεων και τον προσδιορισμό πιθανών κινδύνων στην ξένη συναλλαγματική αγορά και χρηματαγορά.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, με κατάλληλο φωτισμό και κανονική θερμοκρασία. Συχνά χρειάζεται να μετακινείται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις στα πολιτικά, οικονομικά και εμπορικά θέματα και να συμμετέχει ενεργά σε διπλωματικές ενέργειες συνοδεύοντας ή εκπροσωπώντας πολιτικά πρόσωπα της χώρας σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Χρειάζεται να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια, να πραγματοποιεί συναντήσεις εργασίας και συσκέψεις με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα και να ερευνά σε βάθος διάφορα διπλωματικά θέματα. Το ωράριό του προσαρμόζεται στις ανάγκες της υπηρεσίας του, ενώ συχνές είναι και οι υπερωρίες λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται συνδυασμός γνώσεων από τα επιστημονικά πεδία της Οικονομετρίας, της Μακροοικονομικής, της Νομισματικής Πολιτικής, της Χρηματοοικονομικής, της Τραπεζικής Οικονομικής, της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και του Δικαίου των Διεθνών Συναλλαγών.

Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων διπλωματικών λύσεων και εφαρμογών σε πολιτικά, οικονομικά και εμπορικά θέματα. Επίσης, απαιτείται άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και της διπλωματικής και οικονομικής ορολογίας, δυνατότητα για συχνές μετακινήσεις, ευστροφία και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Επίσης, είναι αναγκαία η συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων στα πολύπλοκα διεθνή οικονομικά ζητήματα. Τέλος, η επιδεξιότητα στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και στη διαχείριση λογιστικών στοιχείων και στατιστικών δεδομένων διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πάντειου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε σχετικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, όπως:  Διεθνής Πολιτική Οικονομία ή Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σε νομαρχίες, περιφέρειες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, σε κέντρα πολιτικής έρευνας, σε επιστημονικά ινστιτούτα, στο διπλωματικό σώμα, σε υπηρεσίες που ασχολούνται με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της χώρας, σε τράπεζες, σε υπηρεσίες Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, σε διεθνείς πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς οργανισμούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση ή ως στέλεχος, σύμβουλος ή ερευνητής σε οικονομικές μονάδες και επιχειρήσεις. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι ευνοϊκές λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για ανάπτυξη αποτελεσματικών διπλωματικών στρατηγικών για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της Οικονομίας, της Εξωτερικής Πολιτικής, της Διπλωματίας και της ʼμυνας. ʼλλωστε, η υψηλή επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων της συγκεκριμένης ειδικότητας με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές θέτει τις καλύτερες προϋποθέσεις για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με σύγχρονα διεθνή οικονομικά ζητήματα, όπως ο μετασχηματισμός της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας και η αναδυόμενη διεθνής οικονομική τάξη, οι στόχοι και τα προγράμματα εφαρμογής της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής, η οικονομική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ