Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Το διοικητικό στέλεχος αθλητισμού δραστηριοποιείται στον αθλητικό τομέα και γενικά στον τομέα αναψυχής και άθλησης παρέχοντας υπηρεσίες διοικητικής – οικονομικής διαχείρισης και δημοσίων σχέσεων. Ως διοικητικό στέλεχος σε χώρους άθλησης ασχολείται με την οργάνωση του χώρου σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την παραγγελία και την προμήθεια των εξοπλισμών, την επιλογή του προσωπικού, την προσέλκυση και εγγραφή αθλουμένων.

Επίσης ασχολείται με τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων και συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στον τομέα αυτό. Σε διάφορες ιδιωτικές εταιρίες του αθλητικού τομέα αναλαμβάνει τις πωλήσεις αθλητικών υπηρεσιών και εξοπλισμών ή ασχολείται με το αθλητικό μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.

Συνθήκες Εργασίας:
Το ωράριο εργασίας είναι κανονικό και σταθερό, εκτός των περιπτώσεων οργάνωσης κάποιου αθλητικού γεγονότος, οπότε μπορεί να χρειαστούν υπερωρίες. Το διοικητικό στέλεχος αθλητισμού εργάζεται γενικά σε ευχάριστο περιβάλλον, σε γραφείο, ενώ μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθεί εκτός γραφείου για κάποιες επαγγελματικές συναντήσεις.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό προϋποθέτει οργανωτικότητα, ικανότητα λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών, δεξιότητα στην επικοινωνία, υπευθυνότητα, ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ευχέρεια στο γραπτό και τον προφορικό λόγο και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχη ειδικότητα.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές ενότητες όπως οργάνωση και διοίκηση αθλητισμού και αθλητικών επιχειρήσεων, αθλητικό μάρκετινγκ, οργάνωση αθλητικών γεγονότων, οικονομία και αθλητισμός, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, φυσική αγωγή και αθλητισμός.

Τομείς Απασχόλησης:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα για το Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού έχουν οριστεί στο Π.Δ. 369 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 250 τ.Α΄/22.10.2001.
Σύμφωνα με αυτό μπορούν να απασχοληθούν σε:

  • Υπουργεία και εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.I.Δ. ή άλλους φορείς του δημοσίου που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
  • Αθλητικές Οργανώσεις (Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικές Α.Ε κ.λ.π.).
  • Δημοτικούς Αθλητικούς Οργανισμούς, Δημοτικές Αθλητικές Επιχειρήσεις -Υπηρεσίες και Αθλητικές Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αθλητικά Κέντρα, Ιδιωτικά Γυμναστήρια, Ιδιωτικές Αθλητικές Σχολές, Επιχειρήσεις οργάνωσης εξειδικευμένων μορφών αθλητικού τουρισμού, αθλητικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις διακίνησης αθλητικών προϊόντων, κατασκηνώσεις και χώρους ψυχαγωγίας που προσφέρουν αθλητικές δραστηριότητες κ.α. οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με την ειδικότητα τους.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ