Δικαστικός Πρακτικογράφος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Πρόκειται για το γραμματέα ή πρακτικογράφο δικαστηρίου, που έχει την ευθύνη της σύνταξης και της καθαρογράφησης των πρακτικών κάθε δικαστικής πράξης, συνεδριάσεων της ολομέλειας και των επιμέρους τμημάτων, ανάλογα με τη γραμματεία στην οποία απασχολείται. Ειδικότερα, εάν υπηρετεί στο Τμήμα Γραμματέων Έδρας Πολιτικών Υποθέσεων, απασχολείται ως γραμματέας στη Διαδικασία Τακτικής και Εκούσιας Δικαιοδοσίας Μονομελούς κατά τις ημέρες που συνεδριάζει το δικαστήριο.

Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν την παραβολή των προτάσεων των διαδίκων και των προσθηκών επί των προτάσεων αυτών και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων καταθέσεως, τη σύνταξη και την καθαρογράφηση των πρακτικών και την ενημέρωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για το αποτέλεσμα της συζήτησης κάθε δικογράφου.

Επίσης, εκτελεί τις παραπάνω δικαιοδοσίες ως γραμματέας έδρας και σε υποθέσεις μισθώσεων, απαλλοτριώσεων, ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής, εργατικών διαφορών, διατροφών, διαφορών από αυτοκινητικά ατυχήματα. Ακόμη, όταν εργάζεται ως γραμματέας έδρας στη Διαδικασία Τακτικής και Εκούσιας Δικαιοδοσίας Πολυμελούς, πέρα από τα παραπάνω καθήκοντα αναλαμβάνει την παραλαβή αιτήσεων για τον ορισμό χρόνου διεξαγωγής αποδείξεων, για όρκιση πραγματογνωμόνων, για παράταση προθεσμίας διεξαγωγής αποδείξεων, για διενέργεια αυτοψίας και είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων καταθέσεως, τη σύνταξη, ευρετηρίαση και επικύρωση των σχετικών εισηγητικών εκθέσεων και πρακτικών, τη σύνταξη πρακτικών όρκισης πραγματογνωμόνων, τη σύνταξη και καθαρογράφηση εκθέσεων αυτοψίας, την παραλαβή εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, την καθαρογράφηση αποφάσεων παράτασης προθεσμίας για τη διεξαγωγή των αποδείξεων και αντικατάστασης πραγματογνωμόνων.

Στο Τμήμα Καθαρογράφησης ασχολείται με την καθαρογράφηση όλων γενικά των αποφάσεων, και όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν και με την καθαρογράφηση βουλευμάτων και κάθε άλλου υπηρεσιακού εγγράφου. Όταν υπηρετεί ως γραμματέας του δικαστηρίου στο Τμήμα Διοικήσεως και Εκλογών στην αρμοδιότητά του ανήκει η διεκπεραίωση της διοικητικής υπηρεσίας της Γραμματείας, η τήρηση του πρωτοκόλλου (κοινού και εμπιστευτικού) των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, η σύνταξη και η τήρηση του μητρώου υπαλλήλων, φακέλων, καρτελών και λοιπών στοιχείων, η σύνταξη των πινάκων εκκρεμότητας των δικαστών, των βιογραφικών σημειωμάτων και λοιπών στοιχείων, η τήρηση βιβλίων αποποιήσεως κληρονομιών, αντικλήτων, αποφάσεων συμβουλίου, διαιτητικών αποφάσεων, ενεχύρων, κοινοποιημένων εγγράφων, άγνωστης διαμονής διαδίκων, η σύνταξη και έκδοση των σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών, η σύνταξη των εγγράφων για την ορκωμοσία δικαστικών παρέδρων, δικηγόρων, υπαλλήλων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και των εκθέσεων εμφανίσεως δικαστών, υπαλλήλων, συμβολαιογράφων, η παραλαβή αιτήσεων συμβολαιογράφων για χορήγηση κανονικών αδειών και αναπλήρωση λόγω κωλυμάτων, η έκδοση των σχετικών αποφάσεων, η τήρηση αρχείου δειγμάτων υπογραφής συμβολαιογράφων, η θεώρησή της υπογραφής τους.

Επίσης, τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν τη διεκπεραίωση της αναγκαίας γραφικής εργασίας για την εκδίκαση πειθαρχικών αδικημάτων συμβολαιογράφων, την τήρηση των σχετικών πρακτικών, την καθαρογράφηση των σχετικών αποφάσεων και την κοινοποίησή τους στους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το νόμο.

Τέλος, ασχολείται με την τήρηση του καταλόγου πραγματογνωμόνων και διαιτητών και την παραλαβή των αιτήσεων για εγγραφή στον αντίστοιχο κατάλογο, την προπαρασκευή των κληρώσεων των υπηρεσιών των Δικαστικών Λειτουργών των Ποινικών Δικαστηρίων και του ΜΟΔ και τη σύνταξη των σημειωμάτων της υπηρεσίας τους για τα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια που κληρώνονται, την παραλαβή αιτήσεων, όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και όλων των ενεργειών που απαιτούνται για το διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για εκλογές σωματείων, την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, την αντικατάσταση των χαμένων και φθαρμένων εκλογικών βιβλιαρίων, την έκδοση βεβαιώσεων σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών, των δημοτικών, κοινοτικών και νομαρχιακών εκλογών και των ευρωεκλογών (διορισμός εφορευτικών επιτροπών, ανακήρυξη υποψηφίων, έκδοση αποτελεσμάτων, ανακήρυξη επιτυχόντων κ.λπ.).

Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα τμήματα (Τμήμα Ειδικών Διαδικασιών, Τμήμα Πολιτικού Αρχείου, Ποινικό Τμήμα, Τμήμα Εκκαθάρισης – Ποινικού Μητρώου, Τμήμα Βουλευμάτων και Γραμματέων Ανακριτικών Τμημάτων κ.τ.λ.). Επιπρόσθετα, όταν απασχολείται στο Γραφείο Σύνταξης και Αρχείου Πρακτικών της Γραμματείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) έχει την ευθύνη για τη σύνταξη των πρακτικών της ολομέλειας και των τμημάτων, τη μέριμνα για την έγκρισή τους από τον υπουργό Οικονομικών ή το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν όργανο και τη διαβίβασή τους για εκτέλεση στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.

Επίσης, τηρεί τα σχετικά βιβλία καταχώρησης των πρακτικών με αύξοντα αριθμό και μεριμνά για την απαιτούμενη υπογραφή ή θεώρησή τους, τηρεί τα βιβλία καταχώρησης των γνωμοδοτήσεων της ολομέλειας, των τμημάτων και των επιτροπών, καθώς και των επιμέρους μελών του ΝΣΚ και μεριμνά για την ενιαία αρίθμησή τους, ενώ έχει και την ευθύνη της αρχειοθέτησης και φύλαξης των πρακτικών που εκδίδονται κάθε χρόνο.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του δικαστικού πρακτικογράφου εξαρτώνται από το κλίμα συνεργασίας, την οργάνωση και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το γραφείο του τμήματος στο οποίο απασχολείται. Συνήθως εργάζεται σε σύγχρονο περιβάλλον γραφείου, με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για τη διεκπεραίωση των εργασιών της γραμματείας.

Συχνά χρειάζεται να παρευρίσκεται στις αίθουσες συνεδριάσεων των τμημάτων του δικαστηρίου, σε συμβούλια ή ομάδες εργασίας για να κρατάει πρακτικά. Η εργασία του είναι κουραστική και αγχώδης, ενώ το ωράριό του συχνά παρατείνεται λόγω υπερωριών. Ακόμη, η δακτυλογράφηση μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στους καρπούς (σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα), ή στη μέση, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και μέτρα προληπτικής αγωγής.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, έμπιστος, εργατικός, συνεπής και μεθοδικός. Χρειάζεται επίσης να είναι ευγενικός, να έχει άνεση στις κοινωνικές επαφές και γενικότερα να οικοδομεί με τη συμπεριφορά του κλίμα συνεργασίας.

Πολλές φορές χρειάζεται να είναι αποφασιστικός, με κριτική σκέψη για να μπορεί να ανταποκρίνεται σε επείγουσες εργασίες με ευελιξία, ταχύτητα και ακρίβεια. Πρέπει να διαθέτει πνεύμα ομαδικότητας, να γνωρίζει άριστα τα βασικά προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και στενογραφία, νομική ορολογία και ξένες γλώσσες.

Σπουδές:
Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται τουλάχιστον τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιημένες γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και ξένων γλωσσών. Ειδικές γνώσεις και κατάρτιση μπορεί να αποκτήσει κανείς φοιτώντας στα δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., σε αντίστοιχη ειδικότητα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να συμμετέχει σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού για διορισμό στο δημόσιο τομέα σε ανάλογες θέσεις  με βάση το Π.Δ. 50 (ΦΕΚ 39 / τ. Α’/ 5-3-2001). Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε δικηγορικά και συμβολαιογραφικά γραφεία και σε γραφεία δικαστικών επιμελητών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ