Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη, η καταγραφή και ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ασχολείται με το σχεδιασμό, τη διεύθυνση και το συντονισμό των οικονομικών λειτουργιών της επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο εργάζεται, κάτω από την επίβλεψη και τις οδηγίες του Γενικού Διευθυντή και του Διευθύνοντα Συμβούλου της επιχείρησης και σε συνεργασία με τους άλλους διευθυντές των επιμέρους τμημάτων της.

Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη του οικονομικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, στον οποίο καταγράφονται οι προβλέψεις για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης για το επόμενο έτος, τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού επενδύσεων, ο οποίος αναφέρεται στις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα και αφορούν νέες δραστηριότητες της επιχείρησης ή βελτίωσης όσων υπάρχουν, την πλήρη καταγραφή και την καταχώριση στα λογιστικά βιβλία των οικονομικών μεγεθών και των πράξεων της επιχείρησης, τη διαχείριση των εισπράξεων και των πληρωμών της επιχείρησης, τη διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων της επιχείρησης, τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση εισροών (πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων κ.ά.), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της, την επιλογή των πηγών και των τρόπων χρηματοδότησης της επιχείρησης, τη διαχείριση των οικονομικών κινδύνων κ.ά.

Η συγκέντρωση και η παρακολούθηση αυτών των οικονομικών στοιχείων είναι επιβεβλημένη, γιατί διευκολύνει τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης να εντοπίζουν τους διαθέσιμους πόρους και να τους αξιοποιούν με τις πλέον αποδοτικές επιλογές, να παρουσιάζουν τη χρηματοοικονομική κατάστασή της στα ενδιαφερόμενα μέρη (μετόχους, πιστωτές, προμηθευτές, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κ.ά.) και να αντιμετωπίζουν τις νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Τέλος, σε συνεργασία με τη διοίκηση της επιχείρησης, ερευνά θέματα διάθεσης πόρων στην κατεύθυνση της έρευνας και της ανάπτυξης της επιχείρησης στα νέα τεχνολογικά δεδομένα προκειμένου να εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά της.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως στο λογιστήριο της εταιρείας κάτω από σύγχρονες συνθήκες εργασίας. Η θέση του συνοδεύεται από αυξημένες ευθύνες, υποχρεώσεις και αναπόφευκτο άγχος, ενώ η υπερωριακή απασχόληση αποτελεί συχνό φαινόμενο καθώς ο όγκος της δουλειάς είναι συνήθως μη προβλέψιμος. Το επάγγελμά του δεν είναι μονότονο, αλλά προσφέρει μια ποικιλία δραστηριοτήτων και δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών.

Η επικοινωνία του με άλλα άτομα, τόσο εντός, όσο και εκτός της επιχείρησης είναι καθημερινή, ενώ δεν λείπουν και οι εντάσεις με το προσωπικό. Απαραίτητο είναι να έχει καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους των επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης για να επιτυγχάνεται έτσι η εύρυθμη λειτουργία της.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών χρειάζεται να διαθέτει οργανωτικές, επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες και να έχει αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης κατά την εκτέλεση του έργου του.

Παράλληλα, η ψυχραιμία σε δύσκολες περιόδους για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, η υπομονή, η επιμονή και η ψυχική αντοχή για να αντεπεξέρχεται σε συνθήκες πίεσης αποτελούν επιπρόσθετα προσωπικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ειδικού.

Ακόμη, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας χρειάζεται να είναι διορατικός, δυναμικός, αποφασιστικός, μεθοδικός, δίκαιος με το προσωπικό του τμήματός του, συστηματικός, να διαθέτει ευχέρεια λόγου, άνεση και ευελιξία στις δημόσιες σχέσεις αλλά και ικανότητες ενθάρρυνσης και προτροπής του προσωπικού που προΐσταται για την καλύτερη αξιοποίησή του. Τέλος, απαραίτητα προσόντα θεωρούνται η γνώση ξένων γλωσσών και η ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σπουδές:
Σπουδές μπορεί να γίνουν στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Οργανωτικά τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν τις περιοχές της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, εταιρείες, βιομηχανίες και οργανισμούς. Με την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα της οικονομίας και των υπηρεσιών υπάρχει ανάγκη για υψηλόβαθμα στελέχη στον κλάδο.

Η ύπαρξη πολλών ομοειδών επιχειρήσεων στην αγορά, αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για απασχόληση ικανού αριθμού της συγκεκριμένης ειδικότητας. Οι υποψήφιοι, όμως, προέρχονται από πολλούς εκπαιδευτικούς χώρους και επίπεδα σπουδών με αποτέλεσμα να υπάρχει ανταγωνισμός για την απόκτηση εμπειρίας ή την πρόσληψη ενός ατόμου με αυτή την επαγγελματική ιδιότητα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ