Διευθυντής Μηχανοργάνωσης

Ο Διευθυντής Μηχανοργάνωσης σχεδιάζει, διευθύνει και συντονίζει τις μηχανογραφικές υπηρεσίες της επιχείρησης ή του οργανισμού, κάτω από την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Γενικού Διευθυντή και του Διευθύνοντα Συμβούλου της επιχείρησης και σε συνεργασία με τους διευθυντές των άλλων τμημάτων.

Ειδικότερα, ασχολείται με την ανάπτυξη και τη διαρκή εξέλιξη προηγμένων ισχυρών και αξιόπιστων εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών με στόχο τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της λειτουργικότητας των μηχανογραφημένων και μη διαδικασιών της επιχείρησης. Ακόμη, στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται η οργάνωση, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη της ανάπτυξης συστημάτων μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, τα οποία διευκολύνουν τη λειτουργία της, προσφέροντας λύσεις που είναι χρήσιμες, αποτελεσματικές και ευέλικτες.

Επιπλέον, έχει ως έργο την ανάληψη μελετών που σχετίζονται με την επέκταση της μηχανοργάνωσης στο σύνολο των υπηρεσιών της επιχείρησης και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της για προσθήκη νέων υπολογιστικών ή τερματικών σταθμών για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της. Επίσης, παρέχει τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες στους χρήστες μικροϋπολογιστών αναφορικά με τις τεχνικές τους δυνατότητες και φροντίζει για την έγκαιρη βελτίωση ή τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων μηχανογραφικών εφαρμογών, όταν οι εξελίξεις το απαιτούν.

Τέλος, φροντίζει για την εκπαίδευση του προσωπικού του πάνω σε νέα μηχανογραφικά προγράμματα, με σκοπό την αρτιότερη χρήση των προγραμμάτων αυτών και την επίλυση αποριών και προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους. Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης, όπως είναι της Διοίκησης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, της Διοίκησης Πωλήσεων, της Διοίκησης Προσωπικού κ.ά., με σκοπό τον καθορισμό των γενικότερων στρατηγικών προσανατολισμών της επιχείρησης και με γνώμονα πάντα την επίτευξη της καλύτερης δυνατής αξιοποίηση των μηχανογραφικών υπηρεσιών.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως σε σύγχρονο περιβάλλον γραφείου με άνετες, ευχάριστες και υγιεινές συνθήκες εργασίας. Λόγω των αυξημένων ευθυνών, το ωράριο εργασίας του δεν έχει τον τυπικό και δεσμευτικό χαρακτήρα που έχει για τους άλλους εργαζόμενους στην επιχείρηση.

Πολλές φορές απαιτείται να εργάζεται σε έντονους, πιεστικούς και ακατάστατους ρυθμούς, ενώ, συχνά, απαραίτητες είναι και οι μετακινήσεις για την ενημέρωσή του πάνω στα καινούργια προγράμματα μηχανοργάνωσης. Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα στελέχη της επιχείρησης, όπως διευθυντές, εργαζόμενους, στελέχη από άλλες εταιρείες ή παράγοντες της αγοράς και του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση και βρίσκεται σε ένα διαρκή αγώνα με το χρόνο για την επίτευξη των στόχων του τμήματός του.

Το επάγγελμά του δεν είναι μονότονο, αλλά προσφέρει μια ποικιλία δραστηριοτήτων και δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο Διευθυντής Μηχανοργάνωσης χρειάζεται να διαθέτει ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα, να έχει οργανωτικές, επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες. Παράλληλα, είναι ανάγκη να χαρακτηρίζεται από οξεία αντίληψη, υπομονή, μεθοδικότητα, και αποφασιστικότητα.

Το επάγγελμά του απαιτεί ερευνητικό και αναλυτικό πνεύμα, υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα καθώς και αίσθημα ευθύνης κατά την εκτέλεση του έργου του. Ακόμη, χρειάζεται να είναι διορατικός, δίκαιος με το προσωπικό του τμήματός του, συστηματικός, να διαθέτει ευχέρεια λόγου, άνεση και ευελιξία στις δημόσιες σχέσεις αλλά και ικανότητες ενθάρρυνσης και προτροπής του προσωπικού που προΐσταται για την καλύτερη αξιοποίησή του.

Η ανάγκη για συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη της επιχείρησης προϋποθέτει ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του. Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν το έργο του.

Σπουδές:
Σπουδές στην πληροφορική παρέχονται από τα αντίστοιχα τμήματα Πληροφορικής των Α.Ε.Ι.: Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, εταιρείες, βιομηχανίες και οργανισμούς. Με την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα της οικονομίας και των υπηρεσιών υπάρχει ανάγκη για υψηλόβαθμα στελέχη στον κλάδο.

Η ύπαρξη πολλών ομοειδών επιχειρήσεων στην αγορά, αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για απασχόληση ικανού αριθμού της συγκεκριμένης ειδικότητας. Οι υποψήφιοι, όμως, προέρχονται από πολλούς χώρους και επίπεδα σπουδών με αποτέλεσμα να υπάρχει ανταγωνισμός για την απόκτηση εμπειρίας ή την πρόσληψη ενός ατόμου με αυτή την επαγγελματική ιδιότητα. Πρόκειται για ένα επάγγελμα σύγχρονο και δυναμικό και υψηλές αποδοχές.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ