Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων ασχολείται γενικά µε την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών ποιότητας σύµφωνα µε τη ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως καθορίζονται από την κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, µπορεί να αναλάβει τον ορθολογικό σχεδιασµό και τη διαχείριση µιας αγροτικής εκµετάλλευσης, η οποία θα είναι βιώσιµη στα πλαίσια µιας παγκοσµιοποιηµένης ανταγωνιστικής αγοράς και ολοκληρωµένη στα πλαίσια των αναπτυξιακών προγραµµάτων και πρωτοβουλιών στον αγροτικό χώρο.

Ειδικότερα, ασχολείται µε τη λογιστική, την κοστολόγηση, το µάρκετινγκ, την οργάνωση-διαχείριση, την αγροτική πίστη και την αξιολόγηση επενδύσεων στις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως εργάζεται σε συνθήκες γραφείου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων οφείλει να είναι εξοικειωµένος µε τις δραστηριότητες του αγροτικού κόσµου, να διαθέτει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και να είναι προσεκτικός και µεθοδικός. Ακόµη, να διαθέτει ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, να είναι αποφασιστικός και αποτελεσµατικός στις διαπραγµατεύσεις.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Επαγγελματικό Λύκειο στο Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, καθώς στα δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχες ειδικότητες.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στο υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε γεωργικούς συνεταιρισµούς και οργανισµούς, σε γεωργικές επιχειρήσεις και σε βιοµηχανίες αγροτικών προϊόντων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ