{0229} : Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή   Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  (κτίριο Ναυπηγών) 157 80 ΑΘΗΝA

Τηλέφωνο:  210 7721926, 210 7721930 Ε-mail: secretariat@naval.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός της σχολής είναι η εκπαίδευση Μηχανολόγων Μηχανικών που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων, τις συναφείς εφαρμογές Η/Υ και τη ναυτιλιακή οικονομία.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε, αφενός μεν, να παρέχονται στους σπουδαστές οι βασικές επιστημονικές γνώσεις στις περιοχές της Ναυπηγικής και της Ναυτικής Μηχανολογίας, αφετέρου δε, να καλύπτονται οι απαιτήσεις του ευρύτατου φάσματος επαγγελματικής απασχόλησης των διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

Με την τελευταία αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, ένα μέρος των προσφερόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων εντάχθηκε σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες:

 • Θαλάσσιο Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση με Πλοία και Πλωτά Μέσα.
 • Μελέτη, Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων και Πλωτών Μέσων.
 • Ναυτική Μηχανολογία και Πρόωση Πλοίου.
 • Λειτουργία Πλοίου και Διοίκηση Συστημάτων Θαλασσίων Μεταφορών.

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών, στο  7ο κανονικό εξάμηνο περιλαμβάνεται το υποχρεωτικό μάθημα Θέμα Μελέτης και Σχεδίασης Πλοίου Ι. Στο 8ο κανονικό εξάμηνο, στα πλαίσια των Θεματικών Ενοτήτων περιλαμβάνεται το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα Θέμα Μελέτης και Σχεδίασης Πλοίου ΙΙ.

Η εκπόνηση των Θεμάτων Μελέτης και Σχεδίασης αποσκοπεί στην ανάπτυξη των απαραίτητων μεθοδολογικών και κριτικών ικανοτήτων του τελειόφοιτου Ναυπηγού Μηχανικού ως προς την αντιμετώπιση θεμάτων μελέτης και σχεδίασης πλοίων ή πλωτών μέσων γενικότερα. Eνδεικτικά, με βάση τις υποθετικές απαιτήσεις ενός ενδεχόμενου πλοιοκτήτη και τους εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας (κατασκευή και λειτουργία), ζητείται να εκπονηθεί η πλήρης προμελέτη ενός επιλεγμένου τύπου πλοίου,  που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (υπολογισμοί και σχέδια), όπως απαιτούνται σε επίπεδο έγκρισης από Νηογνώμονες ή άλλες Αρχές ή για τη σύναψη συμβολαίου μεταξύ πλοιοκτήτη και ναυπηγείου.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στη Ναυπηγική και  Θαλάσσια Τεχνολογία, Μηχανολογικό Σχέδιο, Εισαγωγή στη Μηχανουργική, Τεχνολογία και Εργαστήριο, Εισαγωγή στη Δομή και τον  Προγραμματισμό Η/Υ,  Μαθηματική Ανάλυση, Στατική Στερεού Σώματος, Φυσική, Μηχανολογικό Σχέδιο με την  Βοήθεια Υπολογιστή, Ναυπηγικό Σχέδιο, Σχεδίαση και Ανάπτυξη  Εφαρμογών Πληροφορικής – Σύστημα Unix, Αναλυτική, Διαφορική και  Προβολική Γεωμετρία, Υδροστατική και Ευστάθεια  Πλοίου, Ηλεκτροτεχνία, Μηχανική Παραμορφωσίμου  Στερεού,  Μηχανική των Ρευστών, Θερμοδυναμική, Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές, Βασικές Αρχές Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, Αντίσταση και Πρόωση Πλοίου, Αντοχή Πλοίου,  Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο, Συστήματα CAD/CAM για τη  Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων, Υδροστατική και Ευστάθεια  Πλοίου, Δυναμική Ναυπηγικών  Κατασκευών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως, Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου, Ναυπηγική Τεχνολογία, Συστήματα και Βοηθητικά  Μηχανήματα Πλοίου,  Ευστάθεια Πορείας και  Ελικτικότητα Πλοίου, Ναυτικοί Κινητήρες Diesel,  Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου, Οικονομική Θαλάσσιων Μεταφορών, Αξιοπιστία Θαλάσσιων Κατασκευών, Λειτουργία και Συντήρηση Πλοίων και  Στόλων, Εφοδιαστική (Logistics) στις Θαλάσσιες  Μεταφορές, κ.α.

Για την πληρέστερη εξάλλου επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών, τα περισσότερα από τα μαθήματα της Σχολής περιλαμβάνουν και εκπόνηση θεμάτων, με κορυφαίο το Θέμα Σχεδίασης Πλοίου.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και θεματική ενότητα: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός έχει τις εξής δυνατότητες απασχόλησης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα :

 • Ναυπηγεία: μελετητής, επιβλέπων νέων κατασκευών ή επισκευών.
 • Ναυπηγικά γραφεία (μόνος του ή με συνεργάτες): μελετητής, επιβλέπων,
 • πραγματογνώμων, αξιώσεις (claims), εκτιμήσεις.
 • Δημόσιος τομέας: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (κυρίως Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, Λιμενικό Σώμα, Εκπαίδευση), Πολεμικό Ναυτικό, Ερευνητικά Ινστιτούτα (ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΕΚ κλπ.), Εταιρείες (π.χ. ΔΕΠ).
 • Ναυτιλιακές εταιρείες: υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, επιβλέπων νέων κατασκευών ή επισκευών, σε αξιώσεις (claims), εκτιμήσεις.
 • Νηογνώμονες: Τμήματα έγκρισης μελετών και σχεδίων, επιθεωρήσεις κ.λ.π.
 • Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες.
 • Εταιρείες του Ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα: Π.χ. εταιρείες εμπορίας  μηχανημάτων και συστημάτων εξοπλισμού πλοίων. Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε ναυτιλιακές εταιρείες, ναυπηγεία και ναυπηγικά γραφεία
 • Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: ΑΕΙ (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και ΤΕΙ.
 • Βιομηχανία: σαν Μηχανολόγος Μηχανικός.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ναυπηγού Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 10 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Ναυπηγού Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Ναυπηγού Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0229

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  98 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Μηχανολογίας,  β) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.590

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 18.250

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.325

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.250

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ