Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι θέση που απαιτεί μεγάλη υπευθυνότητα, επειδή από αυτή εξαρτάται ο χειρισμός σοβαρών υποθέσεων μιας εταιρείας ή ενός γραφείου. Ο/Η γραμματέας νομικών επαγγελμάτων απαιτείται να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά και δεξιότητες, που αφορούν στη γραμματειακή υποστήριξη ενός δικηγορικού γραφείου, μιας δικηγορικής εταιρείας, ενός συμβολαιογραφικού γραφείου, μιας έδρας δικαστηρίου ή ενός γραφείου δικαστικού επιμελητή.

Χρειάζεται, χρησιμοποιώντας τον Η/Υ, να συντάσσει και να δακτυλογραφεί κείμενα, να διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, καθώς και να συντάσσει εκθέσεις, αναφορές κ.λπ. Ακόμη, ταξινομεί και αρχειοθετεί δικογραφίες και συμβόλαια.

Επίσης, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ασχολείται με τις βοηθητικές εργασίες στα δικαστήρια, στα υποθηκοφυλακεία, αλλά και γενικά στις δημόσιες υπηρεσίες. Τέλος, ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις και φροντίζει για τις συναντήσεις που περιλαμβάνει η καθημερινή δραστηριότητα του εργοδότη.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου που είναι γενικά καλές. Οι συνθήκες όμως διαφοροποιούνται, όταν διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες. Το ωράριο είναι κανονικό, πολλές φορές όμως παρατείνεται ακολουθώντας αυτό του εργοδότη.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Βασικά προσόντα θεωρούνται, η θετική αντιμετώπιση κάθε είδους συμπεριφοράς των πελατών, προϊσταμένων και συνεργατών, αλλά και η προσαρμογή του στις εναλλαγές των δραστηριοτήτων και στις μεταβολές του εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης, η άνεση στην επικοινωνία, η εχεμύθεια και η μεθοδικότητα πρέπει να προστεθούν στα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:

Μπορεί να απασχοληθεί σε δικηγορικά και συμβολαιογραφικά γραφεία, σε δικηγορικές εταιρείες, όπως και σε γραφεία δικαστικών επιμελητών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ