Γραμματέας Διεύθυνσης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Θεωρείται θέση «κλειδί» για όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Ένας/μία γραμματέας διεύθυνσης διαθέτει όλες εκείνες τις τεχνικές γνώσεις, αλλά και τις δεξιότητες, που αφορούν στη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, μιας βιομηχανίας, καθώς και οποιουδήποτε φορέα ή οργανισμού. Χρησιμοποιεί με ευχέρεια Η/Υ, διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική ή ξενόγλωσση αλληλογραφία, συντάσσει και δακτυλογραφεί κείμενα σε διάφορες γλώσσες.

Ακόμη, ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, σχεδιάζοντας, αλλά και καθοδηγώντας τις δραστηριότητες των άλλων υπαλλήλων. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση ταξιδιών, συναντήσεων, συσκέψεων, συνεντεύξεων των ανωτέρων στελεχών, αλλά και για την τήρηση ημερολογίου για τις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, σε αρκετά γρήγορους και έντονους ρυθμούς, συμβάλλοντας στην καλή λειτουργία της επιχείρησης. Πολλές φορές, το ωράριό του παρατείνεται λόγω φόρτου εργασίας ή προσαρμόζεται με αυτό του εργοδότη – προϊσταμένου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι δεξιότητες επικοινωνίας, η ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο, η ευελιξία και η ενδεδειγμένη άνεση στην αντιμετώπιση πελατών – συνεργατών, καθώς και η διακριτικότητα και εχεμύθεια είναι χαρακτηριστικά του/της γραμματέως διεύθυνσης.

Απαραίτητα προσόντα είναι ακόμη, η εργατικότητα και η υπευθυνότητα, όπως και η ικανότητα να προβάλει την καλύτερη εικόνα της επιχείρησης στην οποία απασχολείται. Πρέπει, επίσης, να διαθέτει οργανωτικές ικανότητες, να εργάζεται με μεθοδικότητα και να έχει επιμελημένη εμφάνιση.

Τέλος, πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, αλλά και να προσαρμόζεται εύκολα στις εκάστοτε μεταβολές ή απαιτήσεις του εργασιακού του/της περιβάλλοντος.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στις ανάλογες ειδικότητες και στα Επαγγελματικά Λύκεια στην ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, δημόσιους οργανισμούς, δημοτικές υπηρεσίες, τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, πολυεθνικές επιχειρήσεις.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ