Γεωδαίτης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών και εφαρμογών για τη συστηματική παρακολούθηση, συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και χαρτογράφηση των (μετρητικών και ποιοτικών) στοιχείων που συγκροτούν το χώρο και ειδικότερα το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον αποτελούν το αντικείμενο της εργασίας του.

Ο γεωδαίτης μπορεί να ασχοληθεί με τον προσδιορισμό του μεγέθους και της μορφής της γης, της θέσης φυσικών χαρακτηριστικών, κατασκευών και τεχνικών έργων, ορίων δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη διαχείριση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Επίσης, δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και σύνταξης χαρτών, σχεδίων, αρχείων διαγραμμάτων και τεχνικών εκθέσεων.

Μελετά το φυσικό και κοινωνικό χώρο με στόχο το σχεδιασμό αστικών και υπεραστικών περιοχών, καθώς και τον περιφερειακό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση των ιδιοκτησιών, τον προσδιορισμό των αξιών και τη διαχείριση των ιδιοκτησιών και τη μελέτη, μέτρηση και διαχείριση κατασκευαστικών έργων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται μόνος του ή σε συνεργασία με διεπιστημονικούς επαγγελματίες τόσο σε γραφεία, όταν συντάσσει μελέτες και τεχνικές εκθέσεις, όσο και στην ύπαιθρο για την επίβλεψη των εργασιών του έργου του. Ακολουθεί το ωράριο του συγκεκριμένου φορέα απασχόλησης, ενώ οι υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας ή προθεσμιών παράδοσης συγκεκριμένου έργου.

Το επάγγελμα αυτό πολλές φορές απαιτεί μετακινήσεις μέσα και έξω από τη χώρα, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, για ερευνητικές μελέτες ή για συλλογή και επεξεργασία τεχνικών στοιχείων. Με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και την είσοδο των νέων επιστημονικών και επαγγελματικών δεδομένων που προκύπτουν από την ενιαία αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών και τεχνικών εργασιών σε οικονομικά και νομικά δεδομένα έργων και μελετών.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η μεθοδικότητα, η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η συνέπεια χαρακτηρίζουν το γεωδαίτη. Το επάγγελμά του απαιτεί ευρύτητα πνεύματος, διορατικότητα, πρωτότυπες και δημιουργικές ιδέες, και ευαισθησία στην παράδοση και το περιβάλλον.

Η συνεχής ενημέρωση για τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι συχνές μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας για συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικές μελέτες, αλλά και η σε βάθος γνώση της νομοθεσίας που αφορά στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματός του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων και σχεδιαστικών πακέτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η καλή γνώση ξένων γλωσσών και οι επικοινωνιακές δεξιότητες διευκολύνουν το έργο του.

Σπουδές:

Βασικές σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά τμήματα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Καθώς επίσης στα τμήματα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. 

Τα ανωτέρω προγράμματα σπουδών παρέχουν επιστημονικές γνώσεις μεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: τεχνικές και τοπογραφικές σχεδιάσεις, γενική χαρτογραφία, φωτοερμηνεία – τηλεπισκόπηση, αρχές γεωπληροφορικής, υδρογραφία και στοιχεία ωκεανογραφίας, δορυφορική γεωδαισία, διαχείριση παράκτιων ζωνών, στοιχεία δικαίου και τεχνικής νομοθεσίας.

Επίσης, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα, όπως:  Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου,  όπου προσφέρονται μαθήματα όπως: αναλυτικές και ψηφιακές μέθοδοι χαρτογραφίας, προχωρημένες μέθοδοι ψηφιακής τηλεπισκόπησης, ψηφιακές φωτογραμμετρικές μέθοδοι, εφαρμογές της γεωπληροφορικής στη γεωλογία και στη μεταλλευτική κ.λπ.

Τομείς Απασχόλησης:

Μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες, τεχνικές εταιρείες, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας λειτουργώντας δικό του γραφείο εκπόνησης μελετών και ασχολούμενος με τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων του χώρου και γενικότερα του περιβάλλοντος (προσδιορισμός θέσεων πάνω στη Γη, αποτύπωση εκτάσεων, χαρτογραφία).

Ακόμη, οι δραστηριότητές του μπορεί να περιλαμβάνουν τη μελέτη, ανάλυση και οργάνωση του χώρου, συγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτικά και υδραυλικά έργα, δομικές και άλλες τεχνικές εφαρμογές.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ