Αναλυτής Πιστοδοτήσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η έρευνα, η μελέτη και η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων εταιριών, λοιπών νομικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών, με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάληψης δανειοδότησης και αποπληρωμής αυτής. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχει τα οικονομικά στοιχεία της υποψήφιας επιχείρησης, την παραγωγή, την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της και συγκρίνει τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης με στοιχεία του κλάδου και συναφών εταιριών αντίστοιχων οικονομικών μεγεθών.

Διερευνά δηλαδή τις δυνατότητες εξέλιξης των εργασιών της υποψήφιας επιχείρησης και τη μελλοντική της πορεία σε ένα βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε πολύ καλές συνθήκες γραφείου, καθώς ο ευχάριστος και πολυτελής χώρος της εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση πελατών. Ταξιδεύει συχνά στο εσωτερικό για να έρθει σε επαφή με τα στελέχη της υποψήφιας επιχείρησης, και να ελέγξει την ακριβή γεωγραφική θέση, την παροχή πόρων γύρω από την επιχείρηση και την εξελικτική πορεία των εργασιών της.

Το ωράριο πολλές φορές μπορεί να επιμηκύνεται, προκειμένου να ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες εμπρόθεσμα. Η ευθύνη που αναλαμβάνει με την αξιολόγηση ευαίσθητων δεδομένων και την καθοριστική, για τρίτους κρίση του, συνήθως του δημιουργεί υπερένταση, ηθικές αναστολές και άγχος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαραίτητα χαρακτηριστικά προσόντα για να ανταποκριθεί στο έργο του είναι η εχεμύθεια, η υπευθυνότητα και η ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη. Πρέπει να διαθέτει κριτική και αναλυτική σκέψη και ικανότητες οργάνωσης και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Επίσης, πρέπει να έχει καλές γνώσεις μαθηματικών και οικονομικών και τη διάθεση να ενημερώνεται συνεχώς για τις τρέχουσες εξελίξεις στην οικονομία, στην αγορά και στην πολιτική, οι οποίες επηρεάζουν οικονομικά στοιχεία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σπουδές:

Αντίστοιχες σπουδές σε ανώτερο επίπεδο:  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Ως Αναλυτές Πιστοδοτήσεων μπορούν να εργαστούν όλοι οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση χρηματοοικονομικά, οικονομία, διοίκηση, στατιστική και λογιστική,  αρκεί να έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται συνήθως ενδοεπιχειρησιακά και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς που παρέχουν εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Επίσης για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, (χωρίς όμως να είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο), επιθυμητοί είναι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Οι Αναλυτές Πιστοδοτήσεων μπορούν να εργαστούν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να εργαστούν στο Τμήμα Παρακαταθηκών και Δανείων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σε τράπεζες και άλλες εταιρίες πιστοδοτήσεων ή σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων όσον αφορά στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ