Αναλυτής Επαγγελμάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η αναλυτική περιγραφή επαγγελμάτων προκειμένου να διευκολύνει το έργο των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και των υπευθύνων ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών, επιχειρήσεων κ.λ.π. Ειδικότερα, ασχολείται με τη συλλογή, την ταξινόμηση, την επεξεργασία και την ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων για τα διάφορα επαγγέλματα σχετικά με τη θέση, τις αρμοδιότητες, τις συνθήκες εργασίας, τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες, τις σπουδές, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις αμοιβές και τους όρους εργασίας, τους τομείς απασχόλησης και τις προοπτικές του επαγγέλματος, και τέλος την παρουσίαση πηγών έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης για τους ενδιαφερόμενους.

Για τη διεκπεραίωση του έργου, πραγματοποιεί επισκέψεις σε χώρους εργασίας, παίρνει δομημένες ή μη συνεντεύξεις με επαγγελματίες, επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναζητά πληροφορίες μέσω του διαδικτύου, των οδηγών σπουδών των πανεπιστημίων και των άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επισκέπτεται βιβλιοθήκες, αναζητά εξειδικευμένα βιβλία, συγκεντρώνει στοιχεία από επιμελητήρια, επιστημονικούς συλλόγους και σωματεία εργαζομένων και οπουδήποτε αλλού μπορεί να βρει πληροφορίες επαγγελματικής φύσεως.

Στη συνέχεια συντάσσει μονογραφίες επαγγελμάτων, όπου αναλύει το προφίλ της συγκεκριμένης ειδικότητας στα πλαίσια της υλοποίησης ενός συγκεκριμένου έργου, που μπορεί να περιλαμβάνει συνεργασία με εκδοτικούς οίκους, επιστημονικές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ. Επίσης, μπορεί να ειδικευτεί σε μία μόνο κατηγορία πληροφοριών ή θεματική ενότητα, όπως είναι τα συστήματα και οι μέθοδοι καθορισμού της αμοιβής εργασίας με βάση τις απαιτούμενες σπουδές, γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε βάσει των σχετικών πληροφοριών να προτείνει τροποποιήσεις στην κλίμακα αμοιβών των διαφόρων επαγγελμάτων.

Παράλληλα, μπορεί να ασχολείται με την επεξεργασία συστημάτων εξετάσεων για την εκτίμηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων και να καταρτίζει πίνακες κατανομής των εργασιών για να διευκολύνεται η εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Συνθήκες Εργασίας:
Ανάλογα με το φορέα στον οποίο εργάζεται καθορίζονται το καθημερινό του ωράριο και οι επιμέρους δραστηριότητές του. Σε γενικές γραμμές εργάζεται σε πλήρως εξοπλισμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο γραφείο, όπου έχει στη διάθεσή του όλα τα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης και πρόσβασης στη γνώση, χειρίζεται στατιστικά πακέτα, εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου και προγράμματα παρουσιάσεων, ενώ παρακολουθεί και ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στον τομέα του συμμετέχοντας σε συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια. Συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες του χώρου για την υλοποίηση μακροχρόνιων ερευνών, ενώ χρειάζεται να μετακινείται συχνά για τη συλλογή αξιόπιστου πληροφοριακού υλικού με επισκέψεις σε ποικίλους χώρους και υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, το ενδιαφέρον για την έρευνα, η συνθετική και η αναλυτική ικανότητα χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο επαγγελματία. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει ευστροφία, αφαιρετική και κριτική σκέψη, ευρύτητα πνεύματος, δημιουργικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια. Ακόμη, η ικανότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών, η υπευθυνότητα, η οργάνωση και το επιστημονικό ήθος αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Τέλος, η δυνατότητα συχνών μετακινήσεων για τη διεξαγωγή των ερευνών του, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η γνώση ξένων γλωσσών και επαγγελματικής ορολογίας, καθώς και η επιδεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή διευκολύνουν το έργο του.

Σπουδές:
Συνήθως ο αναλυτής επαγγελμάτων είναι απόφοιτος οικονομικών, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σχολών των Α.Ε.Ι., χωρίς όμως να είναι δεσμευτικός ο τομέας της επαγγελματικής του κατάρτισης. Πάντως για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται διεπιστημονική εκπαίδευση, μακρόχρονη εμπειρία, γνώση του κόσμου των επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας και εξοικείωση με στατιστικές μεθόδους και διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις.

Συναφείς σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός»

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ανάλογα με το επαγγελματικά του προσόντα και ικανότητες μπορεί να απασχοληθεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα ερευνών, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας και παρέμβασης (λ.χ. Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κ.λ.π.), στη Γ.Σ.Ε.Ε., σε Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., σε Κέντρα Πληροφόρησης των Νέων, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (π.χ. ανάλυση των επαγγελματικών αναγκών και των απαιτήσεων για επαγγελματική κατάρτιση),  στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,  στο υπουργείο Παιδείας, σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης, σε ιδιωτικά γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων, σε ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς και σε ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε τμήματα προσωπικού ή διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, σε κέντρα ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κ.ά. Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ιδρύοντας τη δική του εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μεμονωμένα άτομα για επαγγελματικές ευκαιρίες, επιλογές καριέρας και απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και σε επιχειρήσεις σε πεδία όπως η διαχείριση προσωπικού, η πολιτική των προσλήψεων, η έρευνα και ο σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού, η κατάρτιση, τα συστήματα ταξινόμησης των επαγγελμάτων κ.α.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ