Αιματολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο αιματολόγος είναι ο εξειδικευμένος παθολόγος που ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία των κληρονομικών και επίκτητων παθήσεων του αίματος και κυρίως των εγγενών συστατικών του (ερυθρών αιμοσφαιρίων, λευκοκυττάρων και αιμοπεταλίων). Η Αιματολογία ανήκει στις ειδικότητες της Παθολογίας, με ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα, αφού το αίμα ως ρυθμιστικός παράγοντας του ανθρώπινου οργανισμού παίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση πολλών ασθενειών και παθήσεων.

Η διάγνωση των διαφόρων παθήσεων του αίματος γίνεται μετά από εργαστηριακή και κλινική εξέταση, ενώ τα ευρήματα των εξετάσεων χρησιμοποιούνται για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.

Ο αιματολόγος μπορεί να εργαστεί στα αιματολογικά εργαστήρια των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών.

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Δύο (2) έτη Παθολογίας

Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

Είκοσι (20) μήνες στη διάγνωση/θεραπευτική αντιμετώπιση αιματολογικών ασθενών ενδονοσοκομειακά.

Έξι (6) μήνες σε τακτικό εξωτερικό αιματολογικό Ιατρείο και συμβουλευτική Αιματολογία.

Τρεις (3) μήνες σε αιματολογικό Εργαστήριο (χρώσεις, τεχνικές μορφολογία).

Ένας (1) μήνας εκπαίδευση στην αιμοπαθολογοανατομία.

Ένας (1) μήνας σε εργαστήριο για εκπαίδευση στην πραγματοποίηση και ερμηνεία μοριακών διαγνωστικών τεχνικών στην Αιματολογία, που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη για διαγνωστικούς λόγους/ επιλογή θεραπευτικής αγωγής.

Ένας (1) μήνας εκπαίδευση στον ανοσοφαινότυπο.

Ένας (1) μήνας εκπαίδευση στις αιμοσφαιρινοπάθειες.

Τρεις (3) μήνες στην αιμοδοσία.

Τρεις (3) μήνες στην αιμόσταση/αιμορραγικές διαθέσεις.

Έξι (6) μήνες στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.

Κάθε ειδικευόμενος έχει δικαίωμα ατομικής επιλογής εκπαίδευσης για τρεις (3) μήνες μεταξύ των παρακάτω:

α) μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων

β) συμβουλευτική αιματολογία

γ) Εργαστήριο Μοριακών τεχνικών

δ) αιμοσφαιρινοπάθειες

ε) αιμόσταση- Αιματολογία στην κύηση

στ) αιμοδοσία

Σπουδές:

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα της  αιματολογίας) προσφέρονται στα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ