Σκοπός και επιμέρους στόχοι Γενικού Λυκείου

Σκοπός και επιμέρους στόχοι Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ):

Από το 2013 και μετά, η λειτουργία του Γενικού Λυκείου διέπεται από τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Το Γενικό Λύκειο αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

Σκοποί του Γενικού Λυκείου είναι:

  • Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.
  • Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.
  • Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς, αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.
  • Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας, στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
  • Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.
  • Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή, ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγή κοινών έργων, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην οποία μετέχουν.
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων.
  • Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και
  • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ