Εγγραφές Μαθητών – Δομή του Γενικού Λυκείου

Εγγραφές

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.

Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου.

Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ Τάξη  του Γενικού Λυκείου.

Δομή των ΓΕΛ.

Τα Γενικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και σε Εσπερινά. Στα Εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.

  • Η φοίτηση στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.

Επίσης υπάρχουν και εξειδικευμένα Γενικά Λύκεια, όπως το Μουσικό Γενικό Λύκειο, το Εκκλησιαστικό Γενικό Λύκειο και το Καλλιτεχνικό Γενικό Λύκειο.

  • Τα εξειδικευμένα αυτά Γενικά Λύκεια, ακολουθούν το αντίστοιχο πρόγραμμα διδασκαλίας με τα υπόλοιπα Γενικά Λύκεια, προσφέρουν όμως επιπλέον μαθήματα εξειδίκευσης (τα Μουσικά μαθήματα μουσικής παιδείας, τα Εκκλησιαστικά, θεολογικής & εκκλησιαστικής παιδείας και τα Καλλιτεχνικά καλλιτεχνικής παιδείας).
  • Για να παρακολουθήσει ένας μαθητής το Μουσικό ή το Καλλιτεχνικό Γενικό Λύκειο απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής σε αυτό είναι να προέρχεται από αντίστοιχο Γυμνάσιο (Μουσικό ή Καλλιτεχνικό).

Περισσότερα στοιχεία για τους ανωτέρω τύπους Λυκείων, μπορείτε να δείτε στον παρακάτω οδηγό που επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί Τσίντζος Πέτρος και Τσιόνκη Μαγδαληνή:

Ένα άλλο σχολείο. Πειραματικό, Μουσικό, Καλλιτεχνικό, Εκκλησιαστικό, Διαπολιτισμικό.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ