{0673} : Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 25/01/2024

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Ίλιον Αττικής:  Λεωφόρος Δημοκρατίας 65, Ίλιον, Τ.Κ. 13122 (Μέσα στο κέντρο βρεφών ‘Η ΜΗΤΕΡΑ’)

Τηλέφωνο: 210 5387092, E-mail: vrefos@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία είναι η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας σε Παιδαγωγούς, με απόκτηση γνώσεων και  ανάπτυξη δεξιοτήτων κατάλληλων για τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, ως παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Παράλληλα, στοχεύει στην διεξαγωγή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της αγωγής και φροντίδας των παιδιών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αντιστοιχεί με τα προγράμματα σπουδών ομόλογων και διεθνώς αναγνωρισμένων τμημάτων του εξωτερικού και σύμφωνα με τα πρότυπα προγράμματα σπουδών που προτείνουν διεθνείς οργανισμοί, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της  Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το Π.Δ. 523 (ΦΕΚ 203 τ.Α΄/24.12.91).

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης μέσα από μαθήματα θεωρίας και μαθήματα θεωρίας – πράξης,
 • στην εκπαίδευση παιδαγωγών που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγωγής και φροντίδας των μικρών παιδιών,
 • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, οι απόφοιτοι:

 • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα επιστημονικών γνώσεων για την αγωγή και φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία
 • Κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της αγωγής στην Πρώιμη παιδική ηλικία ώστε να εμβαθύνουν, διερευνούν και προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους
 • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής της αγωγής στα βρέφη, μικρά παιδιά και νήπια και των καινοτόμων εφαρμογών της
 • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση για την αγωγή βρεφών, μικρών παιδιών και νηπίων συμπεριλαμβανόμενης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών της αγωγής στην προσχολική ηλικία
 • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις για την αγωγή βρεφών και νηπίων ώστε να τις εφαρμόζουν σε πλαίσια προσχολικής αγωγής
 • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της αγωγής βρεφών, μικρών παιδιών και νηπίων αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες , δημιουργικές και καινοτόμες προσεγγίσεις με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό
 • Χρησιμοποιούν επιστημονικές πηγές, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες που σχετίζονται με την αγωγή στην προσχολική ηλικία
 • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη για την αγωγή βρεφών, μικρών παιδιών και νηπίων, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο
 • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε δομές προσχολικής αγωγής και τις εφαρμόζουν με αυτονομία, επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα
 • Λαμβάνουν αποφάσεις , τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε πλαίσια προσχολικής αγωγής τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται
 • Διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για τη διεξαγωγή έρευνας δράσης, την αξιολόγηση της επαγγελματικής πρακτικής, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1173 τ.Β’/16.03.2022 το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα Πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Στατιστική, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή – Ιστορία Τέχνης, Αγωγή Υγείας, Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας, Σύγχρονες Τάσεις προσχολικής Αγωγής, Συγκριτική Παιδαγωγική, Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία, Παιδιατρική, Εξελικτική Παιδιατρική, Βρεφονηπιοκομία, Εξελικτική Ψυχολογία Βρεφικής Ηλικίας, Εξελικτική Ψυχολογία Νηπιακής Ηλικίας, Θεωρία και Μεθοδολογίας Δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Κοινωνική Παιδαγωγική, Στοιχεία Κοινωνιολογίας της Παιδείας, Κοινωνική Πρόνοια, Εικαστικά, Μουσικοπαιδαγωγική, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Μουσικοκινητική Αγωγή, Θεατρικό Παιχνίδι, Κουκλοθέατρο, Παιδαγωγικό Υλικό, Ειδική Αγωγή, Νευροφυσιολογία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του τμήματος  Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία μπορούν να εργαστούν :

 • ως στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο),
 • ως αυτοαπασχολούμενοι στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο,
 • ως υπεύθυνοι για τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
 • ως βοηθός ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 • σε ιδρύματα, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νοσοκομεία παίδων,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς,
 • ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους,
 • ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση,
 • ως υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία βρεφονηπιακών μαθημάτων. 

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών. web site: http://www.pasyvn.gr/
 • Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής. web site: http://www.omep.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0673

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  140 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 40 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 20 %

Λατινικά : 20 %

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 40 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 20 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 40 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 20 %

Βιολογία : 20 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 40 %

Μαθηματικά : 20 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.500

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.280

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.750

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.660

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ