{0668} : Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243

Τηλέφωνο: 210 5385203 E-mail: librarian@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το τμήμα σκοπεύει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης με στόχο την δημιουργία Αρχειονόμων, Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι σπουδές στο τμήμα περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους των παραδοσιακών επιστημών της Πληροφόρησης (Βιβλιοθηκονομία, Αρχειονομία, Μουσειολογία, Τεκμηρίωση), οι οποίοι με την καθοριστική επίδραση της τεχνολογίας, ενοποιούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της Διαχείρισης των Πληροφοριών (Ιnformation Μanagement).

Αντικείμενό της, ο εντοπισμός, συγκέντρωση, επεξεργασία, οργάνωση και διάθεση των πληροφοριών, ανεξαρτήτως του υλικού υποστρώματος στο οποίο είναι καταγραμμένες. Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις το Τμήμα εξετάζει σε ένα ενιαίο θεωρητικό και εφαρμοσμένο πλαίσιο την πολιτιστική, επιστημονική αλλά και τη διοικητική, επιχειρηματική πληροφόρηση, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και η διασφάλιση επίκαιρων γνώσεων στους φοιτητές. Διαρκής στόχος είναι να επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και οι φοιτητές να καθίστανται ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και της αγοράς εργασίας.

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

 • Να έχει επίκεντρο τους φοιτητές και την εκπαίδευσή τους
 • Να διαπνέεται από τη λογική της συνέχειας και συμπληρωματικότητας των γνωστικών πεδίων (μαθημάτων και ομάδων μαθημάτων) που το αποτελούν
 • Να συμβαδίζει με τα προγράμματα των αντίστοιχων τμημάτων της Ευρώπης
 • Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές προκλήσεις που απασχολούν τον κλάδο
 • Να επιτυγχάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις δεξιότητες που απαιτεί το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον
 • Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν την πιστοποίησή του.

Διάρθρωση προγράμματος: Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από ένα κεντρικό κορμό μαθημάτων Ενιαίας Διαχείρισης της Πληροφορίας (ΔΠ) ο οποίος λειτουργεί ως κοινή βάση και συνεκτικός ιστός των κλάδων της Αρχειονομίας (Α), της Βιβλιοθηκονομίας (Β) και της Μουσειολογίας / Πολιτιστικής Διαχείρισης (ΜΠ).

Οι ομάδες των μαθημάτων αυτών συγκεντρώνονται στον τομέα Επιστημών της Πληροφόρησης (ΤΕΠ). Ο τομέας περιλαμβάνει 30 μαθήματα και ισοδυναμεί με το περίπου 65% του συνόλου των μαθημάτων.

Επιπλέον, ο τομέας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνολογιών Πληροφόρησης (ΤΑΕΤΠ) πλαισιώνεται από δυο ομάδες μαθημάτων: (α) τα μαθήματα Τεχνολογιών της Πληροφόρησης (Τ) και (β) τα μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Γενικής Παιδείας (ΑΕΓΠ).  Ο τομέας ΤΑΕΤΠ περιλαμβάνει 16 μαθήματα και ισοδυναμεί με το 35% του συνόλου των μαθημάτων. Οι δυο αυτές ομάδες μαθημάτων έχουν στόχο να δώσουν στους φοιτητές γενικές γνώσεις και την υποδομή που είναι αναγκαία για τις σπουδές τους και να τους εξοικειώσει με τις τεχνολογίες που αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση της πληροφορίας.

Διαγραμματικά

Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως προς τα βασικά τυπικά χαρακτηριστικά του ως εξής:

Ακαδημαϊκοί Άξονες: Το πρόγραμμα στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές ουσιαστική εκπαίδευση στις Επιστήμες της Πληροφόρησης (Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας, Μουσειολογίας) που εστιάζει στον εντοπισμό, οργάνωση και διάθεση της πληροφορίας, τόσο στο συμβατικό (αναλογικό) όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον. Η κωδικοποίηση και τεκμηρίωση των πληροφοριών και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης αποτελούν βασικές παραμέτρους για τη διαχείριση, ανταλλαγή, επαναχρησιμοποίηση και διατήρηση του πληροφοριακού αποθέματος οποιασδήποτε μορφής (κείμενο, εικόνα, ήχος, αντικείμενο). Το πρόγραμμα σπουδών μέσω του κεντρικού κορμού μαθημάτων του (τα οποία απαρτίζουν την ομάδα μαθημάτων της Ενιαίας Διαχείρισης της Πληροφορίας), εστιάζει στα προαναφερθέντα αντικείμενα τα οποία αφενός υποστηρίζουν τις επιμέρους επιστήμες της πληροφόρησης και αφετέρου μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλο το εύρος του τομέα διαχείρισης της πληροφορίας.

Παράλληλα, οι ομάδες μαθημάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας / Πολιτιστικής Διαχείρισης εξετάζουν τους αντίστοιχους πληροφοριακούς οργανισμούς, το υλικό και τους τρόπους διαχείρισής του μέσα στο γενικότερο κοινωνικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα: Οι απόφοιτοι του τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα έχουν τις ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες θα μπορούν να ασκήσουν είτε ως άτομα είτε ως μέλη επιστημονικών ομάδων, έτσι ώστε να μπορούν:

 1. Να διαχειρίζονται και να τεκμηριώνουν συμβατικό ή ψηφιακό αρχειακό, βιβλιακό ή μουσειακό υλικό
 2. Να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά αποθετήρια και ψηφιακά αρχεία κάθε είδους
 3. Να διοικούν και να στελεχώνουν Αρχεία, Βιβλιοθήκες και πληροφοριακές υπηρεσίες κάθε είδους
 4. Να διεξάγουν έρευνα στο πεδίο των Επιστημών της Πληροφόρησης και να υποστηρίζουν την έρευνα σε άλλα επιστημονικά πεδία
 5. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα πληροφοριακής παιδείας και ανάκτησης πληροφοριών
 6. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα διαχείρισης ενεργών τεκμηρίων (Recordmanagement)
 7. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα και δραστηριότητες προβολής στο πλαίσιο των πληροφοριακών οργανισμών
 8. Να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του κοινωνικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού πλαισίου των οργανισμών πληροφόρησης
 9. Να παρέχουν πληροφοριακές υπηρεσίες
 10. Να αναπτύσσουν πληροφοριακά εργαλεία και προϊόντα απαραίτητα στην έρευνα, τη διοίκηση και την κοινωνία.
 11. Να υλοποιούν συνεργατικά σχήματα μεταξύ των πληροφοριακών οργανισμών σε συμβατικά και ψηφιακά περιβάλλοντα

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Πληροφοριών, Επικοινωνίες – Δίκτυα,  Οπτικοακουστικά Μέσα, Ιστορία Ελληνικού Πολιτισμού, Δημόσιες Σχέσεις – Επικοινωνία,  Αυτοματισμός Βιβλιοθηκονομικών Λειτουργιών, Πληροφόρηση (Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες), Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογής, Συνθετική Επεξεργασία Υλικού, Βιβλιοθηκονομικές Εφαρμογές Η/Υ, Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Οι πτυχιούχοι του τμήματος  με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους απασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών όλων των ειδών δηλαδή:

Εθνική – Κεντρικές (Βουλής κ.λπ.), Ακαδημαϊκές (Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Σχολικές), Λαϊκές (Δημοτικές κοινοτικές κ.λπ.), Ειδικής έρευνας, Κέντρα τεκμηρίωσης.

Αντικείμενο της απασχόλησής τους είναι:

 • Ο καθορισμός των στόχων της βιβλιοθηκονομίας.
 • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης.
 • Η επιλογή και η πρόσκτηση του κατάλληλου υλικού (βιβλία, περιοδικά, χάρτες, μη έντυπο υλικό, οπτικοακουστικό υλικό κ.λ.π.).
 • Η οργάνωση του υλικού για χρήση δηλαδή η καταλογογράφηση, η ταξινόμηση και η ευρετηρίασή του.
 • Η εξυπηρέτηση των χρηστών της βιβλιοθήκης, μέσα από την πληροφοριακή εργασία, με τη σύνταξη βιβλιογραφιών, επιτομών, ευρετηρίων κ.λ.π.
 • Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και ομιλιών και η παρουσίαση βιβλίων, ανάλογα με το είδος και τους στόχους της βιβλιοθήκης.
 • Η παροχή των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και σε άλλους χώρους εκτός βιβλιοθήκης, όπως νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, εργοστάσια.
 • Η συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
 • Η αναζήτηση πληροφοριών και η εξυπηρέτηση των χρηστών μέσα από τράπεζες πληροφοριών και βάσει δεδομένων, στον εθνικό και διεθνή χώρο.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που δεν κατονομάζονται ρητά παραπάνω και που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και της Τεκμηρίωσης.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορούν ακόμα να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:   

 • Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, (Ε.Ε.Β.Ε.Π.). web site: http://www.eebep.gr/
 • Ελληνική Αρχειακή Εταιρία. web site: http://www.eae.org.gr/
 • International Federation of Library Associations. web site: http://www.ifla.org/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0668

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,90

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  100 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Πληροφορικής β) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 13.900

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.370

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.425

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.425

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ