{0387} : Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 2 Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω. Κτίριο Β και Κτίριο ΖΒ

Τηλέφωνο:  τηλ: 2105385305,  210 5381221,  2105381225 E-mail: elcns@teiath.gr, depelec@puas.gr, electronics@puas.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι η παροχή σύγχρονων και υψηλού επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στα επιστημονικά πεδία που συνθέτουν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, όπως της παραγωγής της μεταφοράς και της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης της ενέργειας, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και του βιομηχανικού αυτοματισμού, των σύγχρονων εφαρμογών της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, των ηλεκτρονικών και των ενσωματωμένων συστημάτων.

Εκτός από την παροχή ενός στέρεου υπόβαθρου επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων στο αντικείμενο και της καλλιέργειας ενός μεθοδικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών, στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής και κοινωνικής τους συνείδησης.

Διάρκεια σπουδών : Σύμφωνα με την Υ.Α. 93899/Ζ1 (ΦΕΚ 2323 τ.Β’/13.06.2019) η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 5 έτη (10 εξάμηνα).

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών είναι το σύνολο των γνώσεων που αποτελούν σήμερα την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, οι τεχνολογίες που προκύπτουν από αυτήν, καθώς και τα πεδία εφαρμογής της, είτε μονοθεματικά είτε διαθεματικά. Συνοπτικά, το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή,μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση της ενέργειας και της πληροφορίας. Στόχος του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που καλύπτουν το εύρος της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, και το αντίστοιχο επάγγελμα, όπως αυτά ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία (Ν.4254/ΦΕΚ 85/Α/2014, υποπαρ. ΙΓ.12, παρ. 1 και 2, όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν.4439/ΦΕΚ 222/Α/30-11-2016, άρθρο 29, καθώς και το εκεί προβλεπόμενο ΠΔ.99/ΦΕΚ 87/Α/5-11- 2018).

Στόχος του προγράμματος είναι κατ’ αρχήν η παροχή σύγχρονων, υψηλού επιπέδου και πολύ εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού αλλά και των διεπιστημονικών πεδίων εφαρμογής της. Το πρόγραμμα στοχεύει σε αποφοίτους που συνδυάζουν την άρτια θεωρητική γνώση με σημαντική εργαστηριακή εφαρμογή σε τεχνολογίες αιχμής, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν το συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο στο πεδίο της επιστήμης τους αλλά και στον επαγγελματικό τους χώρο. Πέραν της παροχής ενός στέρεου υπόβαθρου γνώσεων στο αντικείμενο και της καλλιέργειας ενός μεθοδικού και καινοτομικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, το πρόγραμμα στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής και κοινωνικής τους συνείδησης.

Επιπλέον στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με την αιχμή της επιστήμης και της τεχνολογίας στο πεδίο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, καθώς και στα διεπιστημονικά πεδία όπου αυτό εντάσσεται. Το πρόγραμμα καλλιεργεί στους φοιτητές το ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα και τους εισάγει σταδιακά στις ερευνητικές διαδικασίες του Τμήματος, δίνοντάς τους ρόλο στις ερευνητικές ομάδες και στα εργαστήριά του, ώστε να διασφαλιστεί η ετοιμότητα των αποφοίτων που θα ενδιαφερθούν για ακαδημαϊκές σπουδές τρίτου κύκλου.

Τέλος, στόχος του προγράμματος είναι η οργανωμένη διασύνδεση και αλληλεπίδραση με μονάδες παραγωγής ή / και παροχής υπηρεσιών στο αντικείμενο και με τους συναφείς επαγγελματικούς φορείς και η εμπλοκή των φοιτητών στις διαδικασίες βελτίωσης του προγράμματος και της δια βίου εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζεται διαχρονικά η θέση των αποφοίτων στην σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση δίνεται στην προετοιμασία της ευρωπαϊκής και διεθνούς επαγγελματικής προοπτικής των αποφοίτων, μέσα από ενεργό συμμετοχή του Τμήματος σε προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών και διεθνών επιστημονικών και επαγγελματικών συνεργασιών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο/n απόφοιτος διαθέτει στο πεδίο της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού προχωρημένες και πολύ εξειδικευμένες θεωρητικές και αντικειμενικές γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής, και οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση των θεωριών, των αρχών και των εφαρμογών της ενώ αποτελούν βάση για πρωτότυπη σκέψη. Ειδικότερα:

Γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε αντικείμενα που αποτελούν το Γενικό Υπόβαθρο των σπουδών, όπως Μαθηματικά, Φυσική, Προγραμματισμός Η/Υ, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Μετρήσεις, Υλικά, Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ (Computer-Aided Design), Διοίκηση Ποιότητας και Διαχείριση Τεχνικών Έργων.

Χρησιμοποιεί τις γνώσεις αυτές ως βάση για να οικοδομήσει νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε αντικείμενα που αποτελούν τοΕιδικό Υπόβαθρο των σπουδών, όπως Θεωρία (γραμμικών) Συστημάτων, Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Στοιχεία και συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, (Μικρο-)Υπολογιστικά Συστήματα, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων, Ηλεκτρονικά Ισχύος και Αυτόματος Έλεγχος.

Τέλος, προχωρώντας στα αντικείμενα Εμβάθυνσης και Εμπέδωσης των Γνώσεων της Ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ο/η απόφοιτος πραγματοποιεί τη σύνδεση και κριτική αφομοίωση των επιμέρους γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθημάτων Γενικού και Ειδικού Υποβάθρου σε ένα συνεκτικό σώμα, προσανατολισμένο στην αιχμή της επιστήμης του. Αποκτά κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης στο πεδίο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού μηχανικού και στη διασύνδεσή του με άλλα πεδία. Το επίπεδο αυτό καλύπτεται από τρεις Κύκλους Σπουδών Ειδίκευσης:

«Κύκλος Σπουδών Ενέργειας», που εστιάζει σε θέματα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Υψηλών Τάσεων, Παραγωγής/Μεταφοράς/Διανομής Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Ηλεκτρικής Κίνησης, και Προστασίας Ενεργειακών Συστημάτων,

«Κύκλος Σπουδών Επικοινωνιών και Δικτύων», που εστιάζει σε θέματα Επικοινωνιών Ενσύρματων, Ασύρματων, Οπτικών, Κινητών), Μικροκυμάτων, Κεραιών, Ραδιοζεύξεων, Ραντάρ, Δικτύων και Διαδικτύων Δεδομένων και Πραγμάτων, Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων (ήχος, εικόνα, πολυμέσα), Εκπομπής/Μετάδοσης Σημάτων, και Ανάπτυξης (Δια)Δικτυακών Εφαρμογών,

«Κύκλος Σπουδών Ηλεκτρονικής και Υπολογιστικών Συστημάτων», που εστιάζει σε θέματα Υλικού Υπολογιστικών Συστημάτων, Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Μικροελεγκτών και Ενσωματωμένων Συστημάτων, Λειτουργικών Συστημάτων, Νεφοϋπολογιστικής και Διαδικτύου των Πραγμάτων, Υπολογιστικής Νοημοσύνης, Ρομποτικής και Ευφυούς Ελέγχου, Μηχατρονικής, Μικρο- και Νανο-ηλεκτρονικής, Φωτονικής και Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI.

Παράλληλα με τα ανωτέρω αντικείμενα, ο/η απόφοιτος αποκτά βασικές γνώσεις σε αντικείμενα ανθρωπιστικών επιστημών (Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία, Ιστορία της Τεχνολογίας), οικονομικών-διοικητικών επιστημών (Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Έρευνα) καθώς και λειτουργικής χρήσης της ξένης γλώσσας στην ειδικότητά του/της.

Ο απόφοιτος κατέχει προχωρημένες και εξειδικευμένες νοητικές και πρακτικές δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα να επιδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομική προσέγγιση για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στα εξειδικευμένα πεδία της ενέργειας, των επικοινωνιών και δικτύων, της ηλεκτρονικής και των υπολογιστικών συστημάτων. Αναλύει τα προβλήματα αυτά και συνθέτει λύσεις υπό δεδομένες προδιαγραφές ή/και περιορισμούς, επιλέγοντας την εκάστοτε βέλτιστη μέθοδο ή εργαλείο, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και συνδυάζοντας μεθόδους, εργαλεία και προσεγγίσεις από όλα τα διδαχθέντα αντικείμενα. Επιπλέον, είναι σε θέση να ελέγχει την καλή λειτουργία και να αξιολογεί τις επιδόσεις των λύσεων που αναπτύσσει. Οι ικανότητες αυτές είναι απαραίτητες στην έρευνα και την καινοτομία για την παραγωγή νέας γνώσης στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού και την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία.

Ο απόφοιτος διαθέτει υψηλού επιπέδου ικανότητες, τόσο «κάθετες» εντός της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού όσο και «οριζόντιες». Συγκεκριμένα,

  • Είναι σε θέση να εξειδικεύει την εκάστοτε λύση που αναπτύσσει με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις προδιαγραφές που θέτει το περιβάλλον λειτουργίας.
  • Έχει την απαιτούμενη αυτονομία ώστε να εργάζεται ατομικά αλλά και την υπευθυνότητα ώστε να λειτουργήσει στο πλαίσιο διεπιστημονικής ομάδας, να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής του  Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού.
  • Μπορεί να διαχειρίζεται και να μετασχηματίζει σύνθετα ή απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδών του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού και να αναπτύσσει νέες στρατηγικές για την προσέγγισή τους.
  • Εντοπίζει και διαχειρίζεται τις προσωπικές και επαγγελματικές μαθησιακές του ανάγκες, ενώ επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων συνεργατών του, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα την προσήλωσή του στο στόχο της δια βίου μάθησης.
  • Έχει την ωριμότητα για κριτική θεώρηση της επιστήμης και του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού εντός του κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί και επίγνωση της επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 168262/Ζ1 (ΦΕΚ 5524 τ.Β’/17.12.2020) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το  Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Για την κατεύθυνση της Ενέργειας:

Μαθηματικά, Φυσική, Ηλεκτρονική Φυσική, Ηλεκτρονικά, Προγραμματισμός, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, CAD και Ηλεκτρονική Κατασκευή, Ηλεκτροτεχνία, Ψηφιακά Κυκλώματα, Οπτοηλεκτρονική, Θεωρία Κυκλωμάτων, Μικροϋπολογιστές, Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Κεραίες και Γραμμές Μεταφοράς, Τηλεπικοινωνίες, Ραντάρ και Δορυφορικά Συστήματα, Αρχιτεκτονική Η/Υ, Οπτικές Επικοινωνίες, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Επιχειρηματικότητα,κ.α.

Για την κατεύθυνση Επικοινωνίες & Δίκτυα:

Οπτικές Επικοινωνίες, Κεραίες, Μικροκυματικές Διατάξεις, Ευρυζωνικές Επικοινωνίες, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Μικροκύματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Ειδικά Θέματα Δικτύων και Ασφάλεια, Συστήματα Μετρήσεων & Αισθητήρες, Ηλεκτρακουστική ΙΙ, Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση,Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων, κ.α

Για την κατεύθυνση Ηλεκτρονικά & Ενσωματωμένα Συστήματα:

Μαθηματικά, Φυσική, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Βασικές Αρχές Σχεδίασης, Ηλεκτρικές Μηχανές, Προγραμματισμός Η/Υ, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ψηφιακά Συστήματα, Κινητήριες Μηχανές, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Τεχνολογία Μετρήσεων, Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων, Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρικές – Ηλεκτρονικές Κατασκευές, PLC Αυτοματισμοί, Συστήματα Επικοινωνιών και Μετάδοσης Δεδομένων, Βιομηχανικό Σχέδιο, Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ήπιες Μορφές Ενέργειας, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0387

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  180 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.530

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.000

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.570

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.480

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ