{0412} : Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις :  04/03/2024

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα Πληροφορικής  και Τηλεματικής (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Ομήρου 9  177 78, Ταύρος

Τηλέφωνο: 210 9549400,  Ε-mail: itsec@hua.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων πληροφορικής, με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών και λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies), με ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning),στην οικονομία (e-business), στη διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (Advanced Transport Telematics), αλλά και στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών.

Ο ταχύς ρυθμός των εξελίξεων στις τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών οδηγεί στην ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Οι απαιτήσεις των σύγχρονων οργανισμών αλλά και των πολιτών για νέες, συνεχώς ανανεούμενες υπηρεσίες, έχουν καταστήσει τις τεχνολογίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο, τον Παγκόσμιο Ιστό και στα ασύρματα δίκτυα καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η είσοδος της έννοιας της κινητικότητας (mobility) αλλάζει άρδην τις απαιτήσεις ανάπτυξης λογισμικού και σχεδίασης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον απαιτούνται στελέχη, τα οποία θα μπορούν να διαχειρίζονται αποδοτικά τις νέες τεχνολογίες που βασίζονται στον Παγκόσμιο Ιστό και ασύρματα δίκτυα. Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεματικής αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για το διοικητικό, οργανωτικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και οργανισμών ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισμό παρέχοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει στη μελέτη της εφαρμογής, χρήσης και επίπτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η σχεδίαση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση πρότυπων μεθόδων και εργαλείων της τεχνολογίας των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών για την παροχή σύγχρονων τηλεματικών εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό οι δραστηριότητες του Τμήματος επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:

 • Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δίχως περιορισμούς στην κινητικότητα και τις συσκευές διεπαφής (πχ e- and m- services), σε διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η υγεία, οι μεταφορές, η διακυβέρνηση και το εμπόριο.
 • Διαχείριση και εκμετάλλευση του μεγάλου όγκου πληροφορίας, που δημιουργείται και διαχέεται στο σύγχρονο περιβάλλον (πχ στο Διαδίκτυο) και μετασχηματισμός της σε γνώση, αξιοποιώντας τους δεσμούς που εντοπίζονται σε κάθε τύπου δίκτυα (πχ υπολογιστικά, εταιρικά, ανθρώπινα).
 • Aνάπτυξη τεχνολογιών (πχ νέας γενιάς ασύρματα οπτικά συστήματα, υπηρεσίες και διαχείριση υπολογιστικών νεφών) και ολοκλήρωση έξυπνων συσκευών (πχ αισθητήρες, έξυπνα τηλέφωνα)  για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι το Εμπράγματο Διαδίκτυο (Internet of Things) και οι έξυπνες πόλεις (smart cities).
 • Oλοκληρωμένη υποστήριξη καθιερωμένων περιοχών εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως η εταιρική πληροφορική, η πληροφορική υγείας, η εκπαιδευτική πληροφορική κλπ. (και σε συνεργασία και με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου).
 • Μελέτη της επίδρασης της ψηφιακής τεχνολογίας στη καθημερινή ζωή και την επιχειρηματική δραστηριότητα αναδεικνύοντας τομείς, όπως η τεχνο-οικονομική και κοινωνική ανάλυση της επίδρασης ή της υιοθέτησης τεχνολογιών και προϊόντων.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, καταρτισμένοι με επιστημονική πληρότητα στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής με έμφαση στις τηλεματικές εφαρμογές, έχουν τα εφόδια να ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και στο υψηλό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι φοιτητές ολοκληρώνοντας με επιτυχία τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών αναμένεται να έχουν κατανοήσει βασικές επιστημονικές αρχές και θεωρίες της πληροφορικής, ηλεκτρονικής και μαθηματικών και να εξασφαλίσουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο. Συγκεκριμένα:

 • να έχουν κατανοήσει τους βασικούς όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής
 •  να γνωρίζουν τις βασικές μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης ψηφιακών/ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και του ρόλου τους στην αρχιτεκτονική ενός υπολογιστή
 • να έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες μαθηματικής ανάλυσης, τεχνικές αριθμητικής ανάλυσης, θεωρίας πιθανοτήτων και μαθηματικές μεθοδολογίες για την επίλυση προβλημάτων.
 • να έχουν αφομοιώσει τις βασικές αρχές του δομημένου προγραμματισμού και να μπορούν να σχεδιάζουν συχνά χρησιμοποιούμενους αλγορίθμους με χρήση γλώσσας προγραμματισμού

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα μαθήματα του 2ου έτους σπουδών αναμένεται να έχουν κατανοήσει επιστημονικές αρχές και θεωρίες των δικτύων δεδομένων, του προγραμματισμού και της διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών και να αρχίσουν να αποκτούν μια συνολικότερη εικόνα για την επιστήμη της Πληροφορικής. Συγκεκριμένα:

 • να μπορούν να λειτουργήσουν και να προγραμματίσουν σε επίπεδο συστήματος
 •  να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την επεξεργασία σημάτων και το ρόλο της στη σχεδίαση σύγχρονων πολύπλοκων συστημάτων (τηλεπικοινωνιακών, αυτοματισμών, ρομποτικής κλπ.)
 • να κατανοήσουν έννοιες των επικοινωνιών δεδομένων, της δικτύωσης και των πρωτοκόλλων επικοινωνιών.
 • να γνωρίσουν τις βασικές δομές δεδομένων και τους αλγορίθμους διαχείρισής τους και να είναι σε θέση να αξιολογούν την απόδοση αυτών
 • να οργανώνουν δεδομένα και πληροφορίες και να μπορούν να τα αναζητούν
 • να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Περιγραφικής Στατιστικής και Στατιστικής Συμπερασματολογίας και να τις εφαρμόσουν στην ανάλυση δεδομένων επιστημονικής έρευνας, αλλά και γενικότερα
 • να εξοικειωθούν με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό αλλά και την αντικειμενοστραφή φιλοσοφία, να αναπτύξουν αυτοτελείς εφαρμογές και να κατακτήσουν θεωρίες, μεθοδολογίες και εργαλεία απαραίτητα για την ανάπτυξη λογισμικού
 • να συνδυάσουν όλα τα ανωτέρω σε εφαρμογές στο διαδίκτυο με εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας κάτω από αυξημένες απαιτήσεις

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) του 3ου έτους σπουδών αναμένεται να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές τηλεματικής, εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα και πληρότητα του τελικού αποτελέσματος. Συγκεκριμένα:

 • να σχεδιάζουν, υλοποιούν, βελτιστοποιούν και διαχειρίζονται κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα και να κατανοούν σύνθετες έννοιες λειτουργικών συστημάτων, δικτύων, βάσεων δεδομένων και προγραμματισμού συστημάτων
 • να κατανοούν βασικές αρχές σύγχρονων συστημάτων επικοινωνίας τόσο ενσύρματων όσο και ασύρματων και ειδικότερα οπτικών
 • να εστιάζουν σε θέματα ασφάλειας, ποιότητας υπηρεσίας, χρηστικότητας διεπαφής κλπ σε προηγμένες τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές και εφαρμογές υπολογιστών και του Διαδικτύου.
 • να σχεδιάζουν, αναλύουν και μετρούν αλγορίθμους ως προς την αποδοτικότητά τους και να χρησιμοποιούν αλγορίθμους εύρεσης λύσης σε σύνθετα προβλήματα αναπτύσσοντας τεχνητή νοημοσύνη
 • να κατανοούν βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της στις αγορές υψηλής τεχνολογίας, να αναγνωρίζουν την καινοτομία και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε υπάρχοντα δεδομένα και υπηρεσίες.
 • να μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας σε πρακτικά προβλήματα
 • να αναπτύσσουν σύνθετες εφαρμογών που συνδυάζουν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και να αξιοποιούν την πληροφορική i) για τη μοντελοποίηση, ανασχεδιασμό και αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, ii) ως εργαλείο εκπαίδευσης, iii) για το σχεδιασμό μοντέλων και μελετών προσομοίωσης
 •  να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας μέσα από το θεσμό της πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν και το 4ο έτος σπουδών αναμένεται να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και συντηρήσουν λύσεις πληροφορικής και τηλεματικής αλλά και να δουν πέρα από την πληροφορική και συγκεκριμένα:

 • να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν το πλάνο ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών
 • να μεριμνήσουν για θέματα ασφάλειας, απόδοσης, κλιμάκωσης, τεχνοοικονομικής βιωσιμότητας και επιδράσεων στο κοινωνικό περιβάλλον των πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων κινητών επικοινωνιών και τηλεματικής
 • να εξειδικεύσουν σε θέματα κρυπτογραφίας, μεταγλωττιστών, παράλληλου υπολογισμού, ευφυών συστημάτων και εξόρυξης γνώσης από δεδομένα
 • να εστιάσουν περισσότερο σε θέματα εκπαίδευσης της πληροφορικής
 • να μπορούν μέσα από την πτυχιακή τους εργασίας να εκτελέσουν μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός ερευνητικού θέματος και να παράγουν νέες ιδέες.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημιακών τμημάτων Πληροφορικής  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανώτερα Μαθηματικά, Γραμμική Άλγεβρα, Ηλεκτρονική Φυσική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Aσύρματα Δίκτυα, Ασφάλεια Δικτύων, Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Πιθανότητες & Στατιστική, Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού, Λογικός – Συναρτησιακός Προγραμματισμός, Λειτουργικά Συστήματα, Θεωρία Πληροφορίας – Κωδικοποίηση, Οπτικές Επικοινωνίες, Οπτική Μεταγωγή, Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Υπολογιστικών Συστημάτων, Νευρωνικά Δίκτυα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου, Διδακτική της Πληροφορικής, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.  44 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009) με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν  γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη  συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

Επίσης, οι  πτυχιούχοι  του τμήματος  Πληροφορικής και Τηλεματικής   σύμφωνα με το άρθρο 3  του Π.Δ.  44 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009)  δύνανται να ασχοληθούν, ανάλογα με το περιεχόμενο των σπουδών τους, ενδεικτικά με:

 • τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών
 •  την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
 • την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Οι απόφοιτοι των Τμημάτων των ΑΕΙ έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται Π.Δ. 44 που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 58 τ.Α΄/08.03.2009).  Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα και το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται: στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Π.Δ. 347 (ΦΕΚ 315 τ.Α΄/31.12.2003),
 • καθώς και στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Π.Δ. 268  (Φ.Ε.Κ. 268 τ.Α΄/28.12.2004).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

 .

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:

 • Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας. web site: http://www.epe.org.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0412

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  110 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021  

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %  

Φυσική : 30 %  

Χημεία : 20 %  

Μαθηματικά: 30 %  

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %  

Μαθηματικά : 30 %  

Πληροφορική : 30 %  

Οικονομία  : 20 %  

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021 

Τομείς :  α) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού β) Πληροφορικής. 

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %  

Νέα Ελληνικά : 20 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 % 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.590

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.910

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.700

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.390

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ