Βαθμολογικές επιδόσεις Αθλητικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑΑ

Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ. 251/66296/Α5 (ΦΕΚ 1236 τ.Β’ /27.04. 2016) η οποία  ”Τροποποιεί την υπ’ αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 τ.Β’/10.12.2002) και αφορά «Τα τμήματα και τις σχολές των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Συγκεκριμένα, για τα ΤΕΦΑΑ οι Αθλητικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν  τη συμμετοχή των υποψηφίων σε τρία από τα παρακάτω κατά φύλο αγωνίσματα και  αξιολογείται από το καθένα από τα αγωνίσματα αυτά με βάση την επίδοση του ως ακολούθως:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 400μ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Βάρος Σφαίρας 4κ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

50μ Ελεύθερο

20 µέχρι 55″ 6.20µ.και άνω 14µ.και άνω µέχρι-29″
19 55″01-55″50 6.19µ.-6.05µ. 13.99µ.-13.60µ. 29″1-30″0
18 55″51-56″00 6.04µ.-5.90µ. 13.59µ.-13.20µ. 30″1-31″0
17 56″01-56″50 5.89µ.-5.75µ. 13.19µ.-12.80µ. 31″1-32″0
16 56″51-57″00 5.74µ.-5.60µ. 12.79µ.-12.40µ. 32″1-33″0
15 57″01-57″50 5.59µ.-5.45µ. 12.39µ.-12.00µ. 33″1-34″0
14 57″51-58″00 5.44µ.-5.30µ. 11.99µ.-11.60µ. 34″1-35″0
13 58″01-58″50 5.29µ.-5.15µ. 11.59µ.-11.20µ. 35″1-36″0
12 58″51-59″00 5.14µ.-5.00µ. 11.19µ.-10.80µ. 36″1-37″0
11 59″01-59″50 4.99µ.-4.85µ. 10.79µ.-10.40µ. 37″1-38″0
10 59″51-60″00 4.84µ.-4.70µ. 10.39µ.-10.00µ. 38″1-39″0
9 60″01-60″50 4.69µ.-4.55µ. 9.99µ.- 9.60µ. 39″1-40″0
8 60″51-61″00 4.54µ.-4.40µ. 9.59µ.- 9.20µ. 40″1-41″0
7 61″01-61″50 4.39µ.-4.25µ. 9.19µ.- 8.80µ. 41″1-42″0
6 61″51-62″00 4.24µ.-4.10µ. 8.79µ.- 8.40µ. 42″1-43″0
5 62″01-62″50 4.09µ.-3.95µ. 8.39µ.- 8.00µ. 43″1-44″0
4 62″51-63″00 3.94µ.-3.80µ. 7.99µ.- 7.60µ. 44″1-45″0
3 63″01-63″50 3.79µ.-3.65µ. 7.59µ.- 7.20µ. 45″1-46″0
2 63″51-63″50 3.64µ.-3.50µ. 7.19µ.- 6.80µ. 46″1-47″0
1 64″01-64″50 3.49µ.-3.35µ. 6.79µ.- 6.40µ. 47″1-48″0
0 64″51 και άνω 3.34µ.και κάτω 6.39µ.και κάτω 48″1 και άνω

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ ∆ΡΟΜΟΣ 200µ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΛYΜΒΗΣΗ
(βάρος σφαίρας 4κ.) (50 µ.ελεύθερο)
20 µέχρι 29″ 5.15µ.και άνω 11.00µ.και άνω έως 31″0
19 29″01-29″50 5.14µ.-5.00µ. 10.99µ.-10.60µ. 31″1-32″0
18 29″51-30″00 4.99µ.-4.85µ. 10.59µ.-10.20µ. 32″1-33″0
17 30″01-30″50 4.84µ.-4.70µ. 10.19µ.-9.80µ. 33″1-34″0
16 30″51-31″00 4.69µ.-4.55µ. 9.79µ.-9.40µ. 34″1-35″0
15 31″01-31″50 4.54µ.-4.40µ. 9.39µ.-9.00µ. 35″1-36″0
14 31″51-32″00 4.39µ.-4.25µ. 8.99µ.- 8.60µ. 36″1-37″0
13 32″01-32″50 4.24µ.-4.10µ. 8.59µ.- 8.20µ. 37″1-38″0
12 32″51-33″00 4.09µ.-3.95µ. 8.19µ.-7.80µ. 38″1-39″0
11 33″01-33″50 3.94µ.-3.80µ. 7.79µ.-7.40µ. 39″1-40″0
10 33″51-34″00 3.79µ.-3.65µ. 7.39µ.-7.00µ. 40″1-41″0
9 34″01-34″50 3.64µ.-3.50µ. 6.99µ.-6.60µ. 41″1-42″0
8 34″51-35″00 3.49µ.-3.35µ. 6.59µ.-6.20µ. 42″1-43″0
7 35″01-35″50 3.34µ.-3.20µ. 6.19µ.-5.80µ. 43″1-44″0
6 35″51-36″00 3.19µ.-3.05µ. 5.79µ.-5.40µ. 44″1-45″0
5 36″01-36″50 3.04µ.-2.90µ. 5.39µ.-5.00µ. 45″1-46″0
4 36″51-37″00 2.89µ.-2.75µ. 4.99µ.-4.60µ. 46″1-47″0
3 37″01-37″50 2.74µ.-2.60µ. 4.59µ.-4.20µ. 47″1-48″0
2 37″51-38″00 2.59µ.-2.45µ. 4.19µ.-3.80µ. 48″1-49″0
1 38″01-38″50 2.44µ.-2.30µ. 3.79µ.-3.40µ. 49″1-50″0
0 38″51 και άνω 2.29µ. και κάτω 3.39 µ. και κάτω 50″ και άνω

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ