{0780} : Μουσουλμανικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 17/09/2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Θεολογική Σχολή

Τμήμα Θεολογίας

Εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 996980-1  Fax: 2310 996991 E-mail : info@theo.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Ο γενικός σκοπός της Εισαγωγικής κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ) είναι η ακαδημαϊκή σπουδή της Μουσουλμανικής Θρησκείας και του πολιτισμού, η προαγωγή των διαθρησκειακών διαλόγων και των σχέσεων καταλλαγής, εντός του πλαισίου που ορίζουν τα ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά και πολιτισμικά δεδομένα.

Σκοπός της Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών

  • Να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της μελέτης της θρησκείας του Ισλάμ και του πολιτισμού του.
  • Να αναπτύξει τις γλωσσικές ικανότητες των φοιτητών στις γλώσσες των συναφών με το αντικείμενο σπουδών, με κύριες την ελληνική και την αραβική, και τη σχετική επιστημονική ορολογία. Παραλλήλως, και για όλους όσοι το επιθυμούν και αναλόγως με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και τους επαγγελματικούς τους στόχους, θαπροσφέρεται και η δυνατότητα εκμάθησης της περσικής γλώσσας.
  • Να προσφέρει δυνατότητες και ικανότητες διαχείρισης θρησκευτικών κρίσεων και εποικοδομητικής επίλυσής τους. Για τον λόγο αυτόν τα μαθήματα που αφορούν στον διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο και στην ιστορία συνάντησης του Χριστιανισμού με το Ισλάμ, αποτελούν κεντρική επιλογή του προγράμματος σπουδών.
  • Να παρέχει τη δυνατότητα πανεπιστημιακής θεολογικής εκπαίδευσης :

α) σε μουσουλμάνους το θρήσκευμα, μέλλοντες εκπαιδευτικούς της Δυτικής Θράκης (σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013 Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης). Οι πτυχιούχοι της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. θα έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 53 του ν. 4115/2013, να διδάξουν το Ισλάμ σε δημόσια σχολεία της Θράκης σε μουσουλμάνους μαθητές.

β) σε άλλους ενδιαφερόμενους, πτυχιούχους και μη, οι οποίοι επιζητούν εξειδίκευση στις ισλαμικές σπουδές για να ενισχύσουν και διευρύνουν τους μαθησιακούς και επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς. Οι πτυχιούχοι αυτοί δεν θα έχουν συναφή επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους μουσουλμάνους στο θρήσκευμα, αλλά θα είναι εξειδικευμένοι επαρκώς σε θέματα Ισλάμ, θρησκείας και πολιτισμού και θα μπορούν να αποτελέσουν μια δεξαμενή καταρτισμένων επιστημόνων που θα στελεχώσουν διαφόρους οργανισμούς και φορείς.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το περιεχόμενο του προγράμματος του τμήματος, σχεδιάστηκε αφού λήφθηκε υπόψη ότι το αντικείμενο της σπουδής του Ισλάμ ανήκει στο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών και εντάσσεται στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών.

Κατά συνέπεια η εστίαση του προγράμματος σπουδών είναι γενική (η εξειδικευμένη γνώση αναφέρεται στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών) σε σχέση με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και αναφέρεται στο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Συστήματος Προσόντων και με βάση αυτό προσδιορίζονται στη συνέχεια τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες).

Το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους ιεροδιδασκάλους που πρόκειται να διδάξουν σε δημόσια σχολεία της Θράκης, θα προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης συναφών με το αντικείμενο γλωσσών και θα συμβάλλει στη διεύρυνση των μαθησιακών και επαγγελματικών προοπτικών των φοιτητών.

H Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών αφορά στην επιστημονική μελέτη του Ισλάμ και συγκεκριμένα στην κειμενική του παράδοση, έτσι όπως αυτή εγγράφεται και εξελίσσεται εντός των διαφόρων ιστορικών και πολιτισμικών της συμφραζομένων. Η κατεύθυνση αυτή προσφέρει εξειδίκευση στις ποικίλες εκφράσεις του Ισλάμ (θρησκεία, πολιτισμός, πολιτική, κοινωνία, και ιστορία) και με μεθοδολογικά εργαλεία τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις (ερμηνεία, μετάφραση και κριτική ανάλυση κειμένων, θεολογία, ιστορία, θρησκειολογία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία και νομική).

Η κατεύθυνση θα δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης σε αντικείμενα που περιλαμβάνουν τον μουσουλμανικό πολιτισμό, τις κορανικές σπουδές και τις μουσουλμανικές παραδόσεις, τη θρησκευτική και πολιτική υπόσταση του Ισλάμ στον χώρο και τον χρόνο, τα νομικά του συστήματα, τη σχέση του και τα ζητήματα που εγείρονται κατά την υπαγωγή μουσουλμάνων στα κοσμικά νομικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών και τις κατανοήσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και τις μακραίωνες σχέσεις του Ισλάμ με τον Χριστιανισμό της Ανατολής, τον διαθρησκειακό διάλογο, τα χαρακτηριστικά των ποικίλων μουσουλμανικών κοινωνιών, πλειονοτικών ή μειονοτικών, καθώς και τις θρησκευτικές, λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές και πολιτικές εκφράσεις τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ισλαμική Ιστορία και Θεολογία, Κοράνιο και Ερμηνείες, Εισαγωγή στις Αβρααμικές Θρησκείες με έμφαση στο Χριστιανισμό, Θρησκείες και Κοινωνίες στη Μέση Ανατολή,  Αραβικά, Αγγλικά, Μουσουλμανική Παράδοση, Το Ισλάμ στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Ιερός Χώρος, Τέχνη και Αρχιτεκτονική, Μεθοδολογία της Έρευνας,  Θρησκείες και Φιλοσοφικά Ζητήματα της Ανατολής, Κοράνιο και Παράδοση, Οθωμανική Ιστορία, Μαρτύριο και Μάρτυρες στην  μουσουλμανική και βιβλική παράδοση,  Συγκριτικό Δίκαιο Θρησκευμάτων  (Χριστιανισμός – Ισλάμ, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Διδακτική Κορανικών κειμένων, κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Η Εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. έχει δεχτεί τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Οι απαιτήσεις για την εισαγωγή στην Εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών είναι Απολυτήριο Λυκείου και επιτυχία στις Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου. Ειδικό ποσοστό θέσεων έχουν τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ειδικότερα για τους αποφοίτους των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων, όπως ήδη προβλέπεται στη παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.2341/1995 (Α’ 208).

Μπορούν να εισαχθούν με κατατακτήριες εξετάσεις όσοι έχουν αποφοιτήσει από την ΕΠΑΘ μετά το 2005. Επίσης με κατατακτήριες εξετάσεις απόφοιτοι άλλων Τμημάτων και Σχολών (συμπεριλαμβανομένων αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών, Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, υπηρετούντων διπλωματικών υπαλλήλων κ.ά.). Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος για την πρώτη Πενταετία της λειτουργίας του Προγράμματος υπολογίζεται από 30 έως 50.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι της Εισαγωγικής κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. θα έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013, να διδάξουν το Κοράνιο σε δημόσια σχολεία της Θράκης, σε μαθητές μέλη της  μουσουλμανικής μειονότητας.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία αλλά και τη συναφή βούληση της Γ. Σ. του Τμήματος Θεολογίας δεν θα δύνανται να διορισθούν καθηγητές και να διδάξουν το μάθημα των θρησκευτικών σε σχολεία της ελληνικής επικράτειας εκτός της Θράκης.

Η Εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών θα προσφέρεται επίσης ως διεπιστημονική επιλογή σπουδών για ερευνητικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς σε άλλους ενδιαφερόμενους, πτυχιούχους και μη, οι οποίοι επιζητούν ειδίκευση στις μουσουλμανικές σπουδές για να ενισχύσουν και διευρύνουν τους μαθησιακούς και επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς.

Οι πτυχιούχοι αυτοί δεν θα έχουν συναφή επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους μουσουλμάνους το Θρήσκευμα, αλλά θα είναι καταρτισμένοι επαρκώς σε θέματα Ισλάμ, θρησκείας και πολιτισμού και θα μπορούν να αποτελέσουν μια δεξαμενή επιστημόνων που θα στελεχώσουν κατά ποικίλους τρόπους άλλους οργανισμούς, όπως το ΥΠΕΞ και το Διπλωματικό Σώμα, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, Διεθνείς Οργανισμούς κ.λπ.

Επίσης οι απόφοιτοι της Εισαγωγικής κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές στο 2ο κύκλο σπουδών και να ασχοληθούν με την έρευνα.

Η Εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών είναι το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα Ισλαμικών Σπουδών που φιλοδοξεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο του ελληνικού δημόσιου πανεπιστήμιου. Κινείται στο χώρο των θρησκειολογικών σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, σπουδές που εδώ και πολλές δεκαετίες μεταξύ άλλων προάγουν τη γνώση γύρω από το Ισλάμ και συνεπικουρούν στον διαρκή διάλογο, τον οποίο διεξάγει εδώ και αιώνες μαζί του το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθώς και τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ανατολής. Η επιστημονική υποστήριξη αυτού του διαλόγου μπορεί να αξιοποιήσει την μακραίωνη αυτή εμπειρία συνύπαρξης και να αναδείξει την ιστορική συμπόρευση χριστιανών και μουσουλμάνων.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0780

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2022 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  50 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %  

Αρχαία Ελληνικά : 25 %  

Ιστορία : 25 %  

Λατινικά : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 11.400
Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023: 11.400

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ