{0108} : Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 27/10/2023

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Τμήμα Ιστορίας  & Εθνολογίας (Κομοτηνή)

Έδρα :

Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:  25310 39370, 25310  39463,  Fax: 25310 39483 Email: secr@he.duth.gr και facebook.com/heduth

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι:

 • Να ερευνά την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας από την καταγωγή τους ως σήμερα, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
 • Να μελετά τους χαρακτηριστικούς τρόπους συγκρότησης σε ομάδες του ανθρωπίνου είδους, ιδιαίτερα δε των λαών χωρίς γραφή.
 • Να μελετά τη συμπεριφορά και τις εκδηλώσεις του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών, καθώς και το λαϊκό πολιτισμό.
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, διαρθρώνεται θεραπεύονται δύο επιστήμες, η Ιστορία και η Εθνολογία. Όπως κάθε επιστήμη μπορεί να επιμεριστεί σε γνωστικά αντικείμενα – επιμέρους επιστημονικά πεδία. Με βάση αυτό εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών 16 συνολικά γνωστικά αντικείμενα, 9 από την Ιστορία και 7 από την Εθνολογία, στα οποία προστίθενται 2 ειδικά εισαγωγικά μαθήματα μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας, 1 για την Ιστορία και 1 για την Εθνολογία.

Το πρόγραμμα Σπουδών περιέχει μαθήματα που προάγουν την ερευνά για την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας από την καταγωγή τους ως σήμερα, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Τη μελέτη των χαρακτηριστικών τρόπων συγκρότησης σε ομάδες του ανθρωπίνου είδους, ιδιαίτερα δε των λαών χωρίς γραφή. Τη μελέτη για τη συμπεριφορά και τις εκδηλώσεις του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών, καθώς και το λαϊκό πολιτισμό. Με τον τρόπο αυτό παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα τα μαθήματα είναι κοινά, ενώ στα επόμενα τέσσερα (4) διαφέρουν, ανάλογα με την κατεύθυνση (Ιστορίας ή Εθνολογίας) που επιλέγουν να ακολουθήσουν οι φοιτητές.

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με επιμέρους ειδίκευση στην Ιστορία ή στην Εθνολογία. Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

1) Τι αναμένεται να γνωρίζει ένας απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας:

 • Την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους από την εμφάνισή του μέχρι την εξελικτική επικράτηση του σύγχρονου ανατομικά ανθρώπου,
 • Την ιστορική, δημογραφική και πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπου αυτού από την εμφάνιση του μέχρι σήμερα, με έμφαση στην Ευρώπη, την «καθ’ ημάς Ανατολή» και την Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα
 • Την επιστημονική μεθοδολογία της έρευνας στην Ιστορία και τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, με τη χρήση και αξιοποίηση αρχαιολογικών τεκμηρίων, γραπτών πηγών όλων των τύπων, ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων αλλά και προφορικών μαρτυριών, καθώς και την επιστημολογική συζήτηση γύρω από την μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας
 • Τις μεθόδους διδασκαλίας της Ιστορίας και των συναφών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς και την επιστημολογική συζήτηση γύρω από την μεθοδολογία της διδασκαλίας των επιστημών αυτών
 • Τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (ΤΠΕ) τόσο στον ερευνητικό όσο και στον διδακτικό σχεδιασμό και αντίστοιχα την υλοποίηση ερευνητικών και διδακτικών στόχων
 • Τις σύγχρονες επιστημονικές αρχές και μεθόδους της παιδαγωγικής, καθώς και την επιστημολογική συζήτηση γύρω απ’ αυτές
 • Τη διαχρονική εξέλιξη της τέχνης, συμπεριλαμβανομένης της λογοτεχνίας, καθώς και τα απαραίτητα εφόδια για την αισθητική της αποτίμηση
 • Την επιστημονική ορολογία της Ιστορίας και των συναφών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή γλώσσα.

2) Τι αναμένεται να είναι σε θέση να εφαρμόζει ένας απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας:

 • Τη συνθετική αναπαραγωγή της επιστημονικής γνώσης για την Ιστορία και τον πολιτισμό και την κριτική της αποτίμηση
 • Τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, είτε αυτοδύναμα είτε στο πλαίσιο μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών θεσμών, στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας της Ιστορίας και του πολιτισμού (λογοτεχνίας, τέχνης κ.λπ.) στην τυπική Β/θμια Εκπαίδευση ως φιλόλογος
 • Την αποτελεσματική παιδαγωγική καθοδήγηση προ-εφήβων και εφήβων στο πλαίσιο του δημόσιου ή ιδιωτικού σχολικού θεσμού αλλά και της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειακών εκθέσεων και την έγκυρη παροχή επιστημονικής συμβουλευτικής καθοδήγησης σε φορείς πολιτιστικής διαχείρισης (μουσεία, πολιτιστικούς συλλόγους κ.λπ.)
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ξενάγησης σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, νεότερα και σύγχρονα μνημεία, ιστορικούς χώρους κ.λπ.
 • Τη σύνθεση και συγγραφή άρτιων επιστημονικών αλλά και εκλαϊκευτικών κειμένων ευρύτερης χρήσης (π.χ. αρθρογραφία) τόσο στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος όσο και σε γενικότερα ζητήματα κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισμικού ή άλλου προβληματισμού με τη χρήση, όπου αυτό απαιτείται, της επιστημονικής τεχνογραφίας
 • Τη διοργάνωση αλλά και το συντονισμό δημόσιων συζητήσεων με θέμα την Ιστορία και τον πολιτισμό εν γένει καθώς και την παρουσίαση σχετικών βιβλίων και συγγραμμάτων επιστημονικού ή εκλαϊκευτικού χαρακτήρα

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας,   Αρχαία Ελληνική Ιστορία,   Λαογραφία,  Πολιτισμική Ανθρωπολογία,  Κοινωνική Ανθρωπολογία,  Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Ιστορία των Βαλκανικών Λαών, Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου, Τα πεδία της κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,  Πολιτισμική Ανθρωπολογία – Εισαγωγή στην έννοια του πολιτισμού,  Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία,  Παλαιοανθρωπολογία  – Οστεολογία, Σύγχρονη Εθνογραφική Θεωρία και Πρακτική, Δημογραφία,  Εθιμική – Λαογραφία,  Εξέλιξη του Ανθρώπου, Ανθρωπογεωγραφία,  Εθνογραφία, Διεθνείς Οργανισμοί, Ανθρωπολογία Ασιατικών Πληθυσμών, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία,  Λαογραφία – Έντεχνος λαϊκός λόγος,  Διδακτική της Ιστορίας,  Παιδαγωγική,  Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική, Ιστορία ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :   

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα:

 • ως στελέχη σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους σε κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκες, στις κρατικές πινακοθήκες και μουσεία
 • στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση
 • σε ερευνητικά – επιστημονικά ή πολιτιστικά ιδρύματα
 • στη συντήρηση, παρουσίαση και διεύθυνση συλλογών ή μουσείων
 • στη συγγραφή αρχαιολογικών κειμένων, κ.α.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του ιστορικού είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.  Όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικός, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: web site:   http://www.p-e-f.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ):  web site: http://www.olme.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0108

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  180 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5266 τ.Β’/30.08.2023)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.400

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.440

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ