{0177} : Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας 

 Σχολή  Ανθρωπιστικών  και Κοινωνικών Σπουδών

Τμήμα Ιστορίας  Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

 Έδρα :

Διεύθυνση : Παραλιακό Συγκρότημα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος  Κτήριο Γ’, Ημιόροφος

Τηλέφωνο :  2421074794, 2421074795  Fax :  2421074781

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα εκπαιδεύει τους φοιτητές στη σφαιρική κατα­νόηση των ιστορικών φαινομένων και στη μελέτη των υλικών καταλοίπων των ανθρώπων του παρελθόντος. Έτσι, ερευνώντας τα πολιτισμικά δείγματα του παρελ­θόντος εμπλουτίζεται η ιστορική γνώση του παρόντος.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, σκοπός του τμήματος  είναι η κατάρτιση επιστημόνων με διεπιστημονική προοπτική σε θέματα αιχμής στο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και η προετοιμασία τους για τη σύγχρονη έρευνα. Το τμήμα καταρτίζει ιστορικούς, αρχαιολόγους και κοινωνικούς ανθρωπολόγους οι οποίοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάδειξης και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και τις απαιτήσεις μεταγραφής των ιστορικών, αρχαιολογικών και εθνογραφικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Παρέχει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους του να στελεχώσουν τη Μέση Εκπαίδευση, ως διδακτικό προσωπικό εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών, την Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα Μουσεία, τους φορείς ιστορικής τεκμηρίωσης και του πολιτισμού, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρονικού και κινηματογραφικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τα ΜΜΕ. Το Τμήμα στοχεύει στην καλλιέργεια των τριών γνωστικών αντικειμένων όχι αποκομμένα το ένα από το άλλο αλλά σε έναν πολυεπίπεδο, μεθοδολογικό και θεματικό συνδυασμό μεταξύ τους. Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσανατολισμένο προς τη διδασκαλία νέων αντικειμένων, επί πλέον των παραδοσιακών, στοχεύοντας στη διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας..

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να καταρτίζει ιστορικούς, αρχαιολόγους και κοινωνικούς ανθρωπολόγους οι οποίοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάδειξης και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και τις απαιτήσεις μεταγραφής των ιστορικών, αρχαιολογικών και εθνογραφικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στο οποίο αναγράφεται η ειδίκευση που έχει επιλέξει ο φοιτητής και η οποία αντιστοιχεί σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος: α) Ιστορία β) Αρχαιολογία γ) Κοινωνική Ανθρωπολογία.

Το Τμήμα στοχεύει στην καλλιέργεια των τριών γνωστικών αντικειμένων όχι αποκομμένα το ένα από το άλλο αλλά σε έναν πολυεπίπεδο, μεθοδολογικό και θεματικό συνδυασμό μεταξύ τους.

1. Ιστορικοί: Δίνεται έμφαση στην κατάρτιση ιστορικών όλων των περιόδων και όλων των κατευθύνσεων της σύγχρονης έρευνας, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή ιστορική επιστήμη, ικανών να στελεχώσουν ερευνητικά κέντρα. Συγχρόνως οι ιστορικοί εκπαιδεύονται στην πρόσβαση, διαχείριση και αξιολόγηση των παρεχομένων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον πληροφοριών αλλά και στην παραγωγή περιεχομένου για την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών σε όλα τα πεδία διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών (εκπαίδευση, ερευνητικοί φορείς, μουσεία, εκδόσεις, φορείς ανάπτυξης πολιτισμικής πολιτικής κλπ.)

2. Αρχαιολόγοι: Ο τομέας αρχαιολογίας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης που εκτείνονται χρονολογικά από την παλαιολιθική εποχή έως τους μεταβυζαντινούς αιώνες. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει καταστατικά μαθήματα που απευθύνονται στους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές, καθώς και σεμινάρια και μαθήματα κατεύθυνσης για τους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους.

Στην κατάρτιση του προγράμματος σπουδών αρχαιολογίας δίνεται επιπλέον έμφαση στη χρήση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών για την τεκμηρίωση, μελέτη και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου. Οι πτυχιούχοι με αρχαιολογική ειδίκευση έχουν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ώστε να μπορούν να προσληφθούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, να συμμετάσχουν σε ανασκαφές και να στελεχώσουν Μουσεία, δημόσια ή ιδιωτικά. Επίσης μπορούν να εργαστούν σε Προγράμματα Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εργαστήρια και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε Ερευνητικά Προγράμματα καθώς και σε πολιτιστικούς και εκδοτικούς οργανισμούς.

3. Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι: Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στη διαμόρφωση δεξιοτήτων για τη διαπολιτισμική μελέτη και ανάλυση κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων. Η διεπιστημονική σύνδεση με την Ιστορία και την Αρχαιολογία επιτρέπει την εφαρμογή της ανθρωπολογικής γνώσης: στην έρευνα της τοπικής ιστορίας, στην ανάλυση τοπικών κοινωνικών φαινομένων και στην ανάλυση πρωτοβουλιών για παρεμβάσεις, που απαιτούν κατανόηση της πολυ-πολιτισμικότητας (μετανάστευση, ρατσισμός, κ.τ.λ.), στην ανάλυση και αξιοποίηση πολιτισμικών αγαθών στο πλαίσιο της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, στη μεταγραφή εθνογραφικών δεδομένων στο νέο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό περιβάλλον. Οι πτυχιούχοι με ανθρωπολογική κατεύθυνση έχουν την κατάρτιση για να απασχοληθούν σε μουσεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε φορείς κοινωνικής παρέμβασης και σε ΜΜΕ.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στον Προϊστορικό Πολιτισμό, Εισαγωγή στην Ελληνική Κλασική Αρχαιολογία, Εισαγωγή στη Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Βαλκανικής, Τοπογραφία: Ιερά Ολυμπίας, Δελφών, Δήλου, Αττικής Υστεροβυζαντινή Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική της αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής, Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία, Μεσοβυζαντινή Αρχαιολογία, Υστεροβυζαντινή Αρχαιολογία Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα, Αρχαία Ελληνική Επιγραφή, Θέματα στην Αρχαία Ελληνική Αγγειογραφία, Αρχιτεκτονική (Διαχρονικά), Θέματα Ζωγραφικής Παλαιογραφία-Κωδικολογία Βιοαρχαιολογία – Αρχαίο Περιβάλλον, Οικονομία-Νομισματική, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, Φροντιστήριο Αρχαίας Ελληνικής Αγγειογραφίας, Παλαιοχριστιανική Γλυπτική – Μικροτεχνία, Μνημειακή Τοπογραφία Κωνσταντινουπόλεως, Παλαιογραφία – Κωδικολογία.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα:

  • ως αρχαιολόγοι στην αρχαιολογική υπηρεσία
  • ως στελέχη σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους σε κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκες, στις κρατικές πινακοθήκες και μουσεία
  • στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση
  • σε ερευνητικά – επιστημονικά ή πολιτιστικά ιδρύματα
  • στη συντήρηση, παρουσίαση και διεύθυνση συλλογών ή μουσείων
  • στη συγγραφή αρχαιολογικών κειμένων, κ.α.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχαιολόγων, έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το  Π.Δ. 941/77 (ΦΕΚ 320 τ.Α΄/17.10.77).
  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του ιστορικού είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.  Όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικός, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
  • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

επίσης

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0177

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  111 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.450

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.550

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ