{0101} : Θεολογίας (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεολογική Σχολή 

  Τμήμα Θεολογίας (Αθήνα)

Έδρα : 

Διεύθυνση:  Πανεπιστημιούπολη Αθηνών,   15772  Άνω Ιλίσια

Τηλέφωνο:  210 7275872, 210 7275717, 210 7275762, 210 7275813, Fax: 210 7275811, Ε-mail secr@theol.uoa.gr και Facebook: @athens.theology

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του  Τμήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής, την ιστορική πορεία της εκκλησίας και γενικότερα τη χριστιανική πίστη και παράδοση.

Πιο συγκεκριμένα  το  τμήμα  Θεολογίας  προσφέρει  στους φοιτητές τους τη δυνατότητα να ερευνούν και να μελετούν την Ορθόδοξη Θεολογία, καλλιεργούν τους Πρακτικούς Κλάδους της Θεολογίας (Ποιμαντική, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Σύγχρονα Ιδεολογικά Ρεύματα), αλλά και να δημιουργούν την απαραίτητη επικοινωνία  Εκκλησίας – Κοινωνίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Όπως ρητά αναφέρεται στον οδηγό σπουδών του τμήματος η Θε­ο­λο­γί­α, ως βα­σι­κή λει­τουρ­γί­α της συ­νει­δή­σε­ως της Εκ­κ­λη­σί­ας, α­να­φέ­ρε­ται ά­με­σα στο πε­ρι­ε­χό­μενο της α­λή­θει­ας της πί­στε­ως και εί­ναι έλ­λο­γος καρ­πός της σπου­δής και με­λέ­της του ό­λου έρ­γου της θεί­ας Οι­κο­νο­μί­ας, α­πό τη δη­μι­ουρ­γί­α του κό­σμου μέ­χρι τα έ­σχα­τα, ό­πως αυ­τό πρα­γμα­τώ­νε­ται α­πό την Εκ­κ­λη­σί­α στο χρό­νο και την ι­στο­ρί­α.

Η πρα­γμά­τω­ση της ι­στο­ρι­κής α­πο­στο­λής της Εκ­κ­λη­σί­ας συν­δέ­θη­κε με την πρόσ­λη­ψη του κό­σμου και την προ­σαρ­μο­γή του λυ­τρω­τι­κού μη­νύ­μα­τός της στις συν­θή­κες και τα αι­τή­μα­τα κά­θε τό­που και κά­θε ε­πο­χής. Η πνευ­μα­τι­κή αυ­τή δι­α­δι­κα­σί­α της ι­στο­ρι­κής ε­μπει­ρί­ας της Εκ­κ­λη­σί­ας α­πο­τυ­πώ­θη­κε στη δι­α­τύ­πω­ση του πε­ρι­ε­χο­μέ­νου της πί­στε­ως, στη θε­σμι­κή έκ­φρα­ση των δο­μών της Εκ­κ­λη­σί­ας, στην ορ­γά­νω­ση της λα­τρεί­ας και γε­νι­κό­τε­ρα σε ό­λες τις μορ­φές του εκ­κ­λη­σι­α­στι­κού βί­ου, οι ο­ποί­ες α­πο­τε­λούν και το γνω­στι­κό α­ντι­κεί­με­νο του Τμή­μα­τος Θε­ο­λο­γί­ας.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να ερευνούν την εξέλιξη και τις μορφές της συνάντησης ανάμεσα στον ανθρώπινο λόγο και τα γενεσιουργά γεγονότα του Χριστιανισμού. Η συνάντηση αυτή προσεγγίζεται κατ’ αρχάς μέσα από τη γένεση, την ιστορική πορεία και τη διδασκαλία του Ορθόδοξου Χριστιανισμού και συσχετίζεται με τα νεώτερα φιλοσοφικά ρεύματα, τις επιστήμες και τις τέχνες, με τις άλλες μορφές του Χριστιανισμού και με τις άλλες θρησκείες και με άλλες εκφάνσεις του θρησκευτικού φαινομένου, καθώς και με τον σύγχρονο διεπιστημονικό διάλογο. Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να συμβάλλουν εποικοδομητικά στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Θεολογίας, Εκκλησίας και κοινωνίας είτε υπηρετώντας το εκκλησιαστικό έργο ως κληρικοί και εκπαιδευτικοί, είτε ως εργαζόμενοι στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, καθώς και στη μελέτη και ανάδειξη του πολιτισμού, που διαμορφώθηκε με τη συμβολή της Ορθοδοξίας μέχρι σήμερα.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημιακών τμημάτων Θεολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα, Ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Ερμηνεία Καινής Διαθήκης, Βιβλική Αρχαιολογία, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης, Αρχαίος Ιουδαϊσμός και κόσμος, Περιβάλλον – Αγία Γραφή και Ορθόδοξη Παράδοση, Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία, Κανονικό Δίκαιο, Ιστορία Σλαβικών Εκκλησιών, Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδας, Λειτουργική, Συγκριτική Θρησκειολογία, Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στην Ελλάδα, Παιδαγωγική, Ποιμαντική Θεολογία και Ψυχολογία, Διδακτική των Θρησκευτικών, Συγκριτική Φιλοσοφία της Θρησκείας, Χριστιανική Ηθική, Ιστορία των Δογμάτων, Πατερική Θεολογία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Μπορεί να αναδειχτεί ως ικανός θεολόγος επιστήμονας ακολουθώντας επιπλέον κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ή να εργαστεί ως καθηγητής θρησκευτικών στη μέση εκπαίδευση, αφού δώσει εξετάσεις για διορισμό στον αντίστοιχο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Μπορεί επίσης να γίνει κληρικός τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στον ευρύτερο ελληνισμό της διασποράς (Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, Ασία), ενώ παράλληλα μπορεί να στελεχώσει ως λαϊκός διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας.

Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού μπορούν να αναλάβουν εργασία σε κάθε θέση που έχει ως αντικείμενο της τον άνθρωπο και τα προβλήματα του, την οικογένεια και την κοινωνία (Ερευνητικά κέντρα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβουλευτικοί Σταθμοί).      

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Θεολόγου ως εκπαιδευτικού προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985).  Καθώς επίσης, εφόσον  υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.           

Άλλες πληροφορίες:

Κληρικοί και μοναχοί μπορούν να φοιτήσουν στη Θεολογική Σχολή.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

 

.


.πηγή: Unique Minds GR 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για περαιτέρω έρευνα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0101

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  200 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 30 %

Ιστορία : 20 %

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.940

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.400

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ