Τεχνολογίας Τροφίμων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/01/2011

 

 

Αλεξάνδρειο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Θεσσαλονίκης

Σχολή Τεχνολογίας  Τροφίμων και Διατροφής :

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

 

Έδρα : 

Διεύθυνση : Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 141, Σίνδος  57 400 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 791369, Fax : 2310 791369, E-mail: gramfood@food.teithe.gr
 

 

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας, στον οποίο, βιολογικές, φυσικές και μηχανικές επιστήμες χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της φύσης των τροφίμων, των αιτίων που προκαλούν τις αλλοιώσεις τους και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία τους, με σκοπό την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην παραγωγή, συντήρηση, συσκευασία, διανομή και χρήση ασφαλών, θρεπτικών και οργανοληπτικά αποδεκτών από τον καταναλωτή, τροφίμων.

Έχει, επίσης, αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

 

 

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Τομείς  /  Κατευθύνσεις : 

Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος δεν υπάρχουν  κατευθύνσεις ειδίκευσης και οι φοιτητές του τμήματος  παίρνουν  ενιαίο πτυχίο.

 

 

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Βιοχημεία, ’νθρωπος και Τρόφιμα, Σχέδιο, Προγραμματισμός Η/Υ, Μαθήματα ειδικής υποδομής: Γενική Μικροβιολογία, Μηχανική Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Στατιστική για Τεχνολογία Τροφίμων, Μάρκετινγκ Τροφίμων, Διατροφή και Θρεπτική Αξία Τροφίμων, Ποιοτικός Έλεγχος-Εξασφάλιση Ποιότητας, Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Προστασία Περιβάλλοντος και Αξιοποίηση Υποπροϊόντων, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων, Ανάλυση Τροφίμων, Επεξεργασία Τροφίμων, Τεχνολογία Ζυμουμένων Τροφίμων, Προσθετικές και Αρτυματικές ‘Υλες Τροφίμων, Αρχές Τεχνολογικής Έρευνας, Τεχνολογία Φρούτων Λαχανικών, Τεχνολογία Λιπών Λαδιών, Τεχνολογία Σιτηρών, Τεχνολογία Αλιευμάτων, Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Τεχνολογία Κρέατος και Κρεατοπαρασκευασμάτων, Ποιοτικός Έλεγχος στα αντίστοιχα με την τεχνολογία αντικείμενα, Στατιστική Εκτίμηση Ποιοτικού Ελέγχου, Συσκευασία τροφίμων, Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανιών Τροφίμων, Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων, Ανθρώπινες Σχέσεις στην Εργασία, Αρχές Τεχνολογικής Έρευνας, Υγιεινή Εργοστασίων Τροφίμων, Καθορισμός Προδιαγραφών και Νομοθεσία, κ.α.   Περισσότερα στοιχεία

 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ” με τις εξής τρεις ειδικεύσεις :

 • Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Διατροφή 

σε συνεργασία με το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

 

Περισσότερα στοιχεία : 

 

 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων, αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ασχολείται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Επιστήμης τροφίμων όπως:

 • με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων καθώς και τις υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των Τροφίμων.
 • με την εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών.
 • με την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών.
 • με την εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών Τροφίμων.
 • με την συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων.
 • με την άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
 • με την άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίμων.
 • να μπορεί να εξελίσσεται σε όλο το φάσμα της διοικητικοτεχνικής ιεραρχίας σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και υπηρεσίες τροφίμων.
 • να μπορεί να καλύπτει τη θέση υπευθύνου στελέχους στις επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.
 • να απασχολείται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, να μπορεί επίσης να απασχοληθεί και ως μέλος ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας του.
 • να απασχολείται στη διακίνηση και προώθηση (marketing) των μεταποιημένων τροφίμων στις αλυσίδες καταστημάτων.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της επιστήμης τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών τροφίμων, καθώς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Επίσης, στον Δημόσιο τομέα υπάρχουν θεσμοθετημένες θέσεις απασχόλησης πτυχιούχων Τεχνολόγων Τροφίμων στα εξής Υπουργεία: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (θέσεις Τεχνολόγων Τροφίμων σ’ όλα τα Νοσοκομεία της Ελλάδας), Υπουργείο Παιδείας (θέσεις καθηγητών Τεχνολόγων Τροφίμων στη Επαγγελματική Εκπαίδευση), Υπουργείο Εμπορίου (στη Διεύθυνση αγορανομικών ελέγχων), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (θέσεις Τεχνολόγων Τροφίμων στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) , στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων, στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος κλπ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (στο Γενικό Χημείο του Κράτους) όπως επίσης και στις Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης κλπ.

 

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα  :

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, έχουν κατοχυρωθεί νομικά στο :  Π.Δ. 78/1989 (Φ.Ε.Κ. 36/7-2-89/τ.Α’)

 

 

Άλλες πληροφορίες:

Στοιχεία από την Μονογραφία Τεχνολόγου Τροφίμων  

Περιγραφή Επαγγέλματος: 

 
Η επεξεργασία των γεωργικοκτηνοτροφικών προϊόντων και των πρώτων υλών άλλης προέλευσης για την παραγωγή τροφίμων, εφαρμόζοντας τις βιολογικές και φυσικές επιστήμες αλλά και νέες μεθόδους, είναι το βασικό αντικείμενο της εργασίας του.

Επεξεργάζεται και αναλύει την ποιότητα των τροφίμων, μελετά το σχεδιασμό των βιομηχανιών και των εργαστηρίων που κάνουν τον ποιοτικό έλεγχο, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή των τροφίμων. Κύριο μέλημά του είναι να επισκέπτεται τους χώρους παραγωγής και να ελέγχει αν τηρούν τους κανόνες και πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η ελληνική αλλά και η κοινοτική νομοθεσία. 

 
Συνθήκες Εργασίας: 

 
Εργάζεται σε καλές συνθήκες εργαστηρίου, όπου γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος των τροφίμων. Όταν όμως εργάζεται σε βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τροφίμων, οι συνθήκες είναι δύσκολες, διότι υπάρχει θόρυβος, δυσάρεστες οσμές, χημικές ουσίες, και τεχνητός φωτισμός.

 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

 

Πρέπει να είναι υπομονετικός, δημιουργικός, μεθοδικός και να εκτελεί με ακρίβεια την εργαστηριακή εργασία που απαιτεί το επάγγελμα. Πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις μηχανικής, για να μπορεί να εποπτεύει και να ελέγχει τις μηχανές επεξεργασίας και συσκευασίας, καθώς και να διαθέτει διοικητικές ικανότητες, ώστε να μπορεί να κατευθύνει το προσωπικό που εργάζεται στην επεξεργασία και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων.

 

Προοπτικές :

 

Οι προοπτικές τού επαγγέλματος διαγράφονται θετικές, το δε ισοζύγιο ζήτησης στην αγορά εργασίας είναι θετικό και οφείλεται στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου, στην αύξηση των καταναλωτικών αναγκών του κοινού, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας ποτών και τροφίμων αλλά και στους αυστηρότερους κανονισμούς και προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πηγή : http://epagelmata.oaed.gr/list.php

 

 • Κατάταξη τμημάτων  Τεχνολογίας Τροφίμων : 

             Θ    (Επαγγέλματα με  θετικές προοπτικές)

             ΔΔ    (Σπουδές και επαγγέλματα με  μέτριες επαγγελματικές διεξόδους)

Έρευνα του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Κατσανέβα

 

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων: Κουμουνδούρου 37, 10437 Αθήνα, τηλ.: 210 5245841, web site: http://www.petet.org.gr/
 • Γραφείο Διασύνδεσης  ΤΕΙ Θεσσαλονίκης : 57400 Σίνδος, τηλ. 2310 791480-1, 2310 795505-6, Fax : 2310 791482,   Ε-mail : career@admin.teithe.gr,  web site: http://www.career.teithe.gr/
Χωρίς κατηγορία
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ