{0285} : Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/10/2023

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Γεωλογίας

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 99.8450, 99.8460, 99.8470, E-mail : info@geo.auth.gr 

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του  τμήματος  είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την έρευνα σχετικά με τη δομή, τη σύνταξη και τις δυναμικές διαδικασίες της γης.

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης του πλανήτη μας και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών για τη λύση πρακτικών προβλημάτων, όπως είναι ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση ορυκτών, πρώτων υλών, υπογείων υδάτων καθώς και η μελέτη φαινομένων όπως οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις κ.ά.

Η επιστήμη της Γεωλογίας έχει ως αντικείμενο μελέτης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του φυσικού μας κόσμου, τη Γη, τη σύστασή της, τη δομή της, την ιστορία της, τη δυναμική και αδιάκοπη μεταβολή της.

Τo Τμήμα Γεωλoγίας έχει ιδρυθεί με πρooρισμό την εκπαίδευση και την κατάρτιση νέων επιστημόνων, oι oπoίoι θα ασχoληθoύν με τη γεωλoγική χαρτoγράφηση, την τεκτoνική, την oρυκτoλoγία και την πετρoλoγία, την ανίχνευση και τoν εντoπισμό oρυκτών πρώτων υλών, τη γεωμoρφoλoγία, την παλαιοντολογία, τη στρωματoγραφία, τη γεωθερμία, τη σεισμoλoγία και τη γεωφυσική, την υδρoγεωλoγία, την τεχνική γεωλoγία, την κλιματoλoγία και τη μετεωρoλoγία, τo περιβάλλoν, και με πoλλά άλλα αντικείμενα τα oπoία συνδέoνται με τις γεωεπιστήμες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στoν εφαρμoσμένo τoμέα, χωρίς να υπoβαθμίζεται η βασική θεωρητική κατάρτιση. Απώτερoς στόχoς τoυ Τμήματoς, μέσα από τη γεωλoγική και περιβαλλoντική εκπαίδευση, είναι η συμβoλή στην ανάπτυξη της εθνικής oικoνoμίας και στην πρoστασία και βελτίωση τoυ περιβάλλoντoς, πράγματα πoυ oδηγoύν στην καλυτέρευση της πoιότητας ζωής τoυ ελληνικoύ λαoύ.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν φαινόμενα και διεργασίες στη λιθόσφαιρα και το εσωτερικό της Γης, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα, καθώς και τη σχέση τους με τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο Γεωλογικό χρόνο.

Το Τμήμα Γεωλογίας παρέχει σε όλους τους πτυχιούχους του τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Γεωλόγου, αλλά, επιπρόσθετα, παρέχει σε κάθε φοιτητή του τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του σε μία από τις επτά (7) υποχρεωτικές κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις αυτές δεν έχουν αυστηρά διακεκριμένα όρια μεταξύ τους, καθότι μοιράζονται κάποια κοινά μαθήματα, ενώ παράλληλα ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του με επιπλέον επιλογή μαθημάτων και από άλλες κατευθύνσεις.
Οι υποχρεωτικές κατευθύνσεις είναι:
.
1). ΤεκτονικήΣτρωματογραφία,
2). Εφαρμοσμένη Γεωλογία
3). ΟρυκτολογίαΠετρολογία
4). Koιτασματoλoγία,
5). Γεωφυσική,
6). Μετεωρολογία και Κλιματολογία και
7). Περιβαλλοντική Γεωγραφία.

Οι σπουδές περιλαμβάνουν υποχρεωτικές εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις υπαίθρου. Η άσκηση των φοιτητών στην ύπαιθρο περιλαμβάνει υποχρεωτικές γεωλογικές χαρτογραφήσεις και σε κάθε εξάμηνο υποχρεωτικές ασκήσεις σε αντίστοιχα μαθήματα, καθώς και κατ’ επιλογήν πολυήμερες ασκήσεις

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωλογίας έχουν αποκτήσει τις γνώσεις, θεμελιώδεις και εξειδικευμένες, και δεξιότητες στην εφαρμογή θεωρητικών, πειραματικών και εργαστηριακών μεθόδων έρευνας σε βασικούς τομείς της οικονομίας, ανάπτυξης και αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος (εκμετάλλευση ορυκτών πόρων, έργα υποδομής και τεχνικά έργα, χρήση γης, διαχείριση υδάτινου δυναμικού) και ειδικότερα σε μεθόδους έρευνας πεδίου που αφορούν τα ακόλουθα αντικείμενα έρευνας και μελέτης :.
 • Σύνταξη γεωλογικών μελετών, όπως ενδεικτικά γεωμορφολογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών, ορυκτολογικών, πετρολογικών κοιτασματολογικών, γεωχημικών, τεκτονικών, στρωματογραφικών, νεοτεκτονικών, σεισμοτεκτονικών, γεωφυσικών, παλαιογεωγραφικών, εδαφολογικών, φωτογεωλογικών και περιβαλλοντικών μελετών (π.χ. για το αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον) και στη σύνταξη των αντίστοιχων χαρτών εφαρμογών με την βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.), καθώς και ειδικών διασκοπήσεων (γεωφυσικών, γεωτεχνικών, γεωχημικών, ραδιομετρικών, κλπ.)
 • Υλοποίηση γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών έργων υποδομής τεχνικών έργων και αστικής ή περιφερειακής ανάπτυξης (π.χ. προσδιορισμός των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων της συμπεριφοράς γεωυλικών και ερμηνείας γεωλογικών καταστάσεων) με χρήση εργαστηριακών και επιτόπιων δοκιμών, όπως π.χ. δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, γεωφυσικών διασκοπήσεων και εφαρμογών τηλεπισκόπησης.
 • Έρευνα, χαρτογράφηση, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ορυκτών, υδατικών και ενεργειακών πόρων (συμπεριλαμβανομένων μεταλλευτικών και βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων , αδρανών υλικών και πολύτιμων λίθων), καθώς και έργων μεταλλευτικής γεωλογίας.
 • Προγραμματισμό, εκτέλεση, επίβλεψη και αξιολόγηση δεδομένων ερευνητικών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και σχετικών έργων για γεωλογικούς, κοιτασματολογικούς, υδρογεωλογικούς, μεταλλευτικούς, γεωτεχνικούς, γεωθερμικούς σκοπούς και στην αναζήτηση υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων και υποθαλάσσιων γεωλογικών ερευνών.
 • Εργασίες και μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφικών φαινομένων και σχετικού σχεδιασμού (π.χ. έναντι σεισμών, κατολισθήσεων, κατακρημνίσεων, καθιζήσεων, ηφαιστείων, πλημμυρών και ξηρασίας). Εργασίες και μελέτες προστασίας, αξιοποίησης, αποκατάστασης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. μελέτη και ανάδειξη παλαιοντολογικών ευρημάτων, γεωλογικών μνημείων, γεωπάρκων, γεωτόπων, σπηλαίων)
 • Μετεωρολογικές μετρήσεις και μελέτες για την ανάλυση και πρόγνωση του καιρού που στηρίζονται στην απόκτηση ειδικών γνώσεων σε θέματα βασικής, θεωρητικής και εφαρμοσμένης Μετεωρολογίας, καθώς και κλιματολογικές μελέτες για την σε βάθος κατανόηση του αντικειμένου των κλιματικών μεταβολών.
Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωλογίας μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωλόγου στις διάφορες κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις του, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω στελεχώνοντας παραγωγικούς και διαχειριστικούς φορείς οικονομίας, ανάπτυξης έργων υποδομής και βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, μπορούν να διδάξουν στα αντικείμενα της Γεωλογίας, Γεωγραφίας και περιβαλλοντικών επιστημών στη Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση, αλλά και να παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην δημόσια διοίκηση, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, σε οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, στις υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και στους οργανισμούς ποιοτικού ελέγχου ορυκτών, υδάτινων και ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών.
.
Η πoλυδιάστατη εκπαίδευση, πoυ τo Τμήμα Γεωλoγίας παρέχει στoυς απoφoίτoυς τoυ, τoυς εφoδιάζει με ένα πoλύ ευρύ φάσμα γνώσεων και τoυς δίνει τα απαραίτητα εφόδια ώστε η αναζήτηση της επαγγελματικής απoκατάστασής τoυς ή η συνέχιση των σπoυδών τoυς, σε μεταπτυχιακό επίπεδo στην Ελλάδα ή στo εξωτερικό, να πραγματοποιείται με ουσιαστικά εφόδια. Τo έμπειρo διδακτικό και ερευνητικό πρoσωπικό τoυ Τμήματoς και τo άριστα καταρτισμένo τεχνικό και διoικητικό πρoσωπικό, σε συνδυασμό με τα εξoπλισμένα εργαστήριά τoυ και τα ερευνητικά πρoγράμματα πoυ εκπoνoύνται σ’ αυτό, απoτελoύν τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των στόχων και των φιλoδoξιών τoυ Τμήματoς.
.
Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Γεωλογίας  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Γενικά Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Κρυσταλλογραφία, Ορυκτολογία, Σεισμολογία,  Στατιστική, Πετρογενετικά Ορυκτά, Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων, Μετεωρολογία, Γεωφυσική, Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων, Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων, Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών, Φυσική Γεωγραφία, Κρυσταλλοδομή, Φυσική της Λιθόσφαιρας, Τεκτονική Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Ιζηματολογία, Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις, Νεοτεκτονική, Ηφαιστειολογία, Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Γεωτεκτονική Εξέλιξη του Ελληνικού Χώρου, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος Γεωλόγος, μπορεί να εργαστεί  :

 • στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.),
 • στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ),
 • στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ),
 • στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών,
 • στη ΔΕΗ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
 • στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών
 • και άλλες υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως πολεοδομικά γραφεία, μεταλλευτικές ή λατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες τεχνικών έργων και γεωλογικών ερευνών.
 • Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην κατάρτιση.
 • Τέλος, μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας μελέτες και γεωτεχνικά έργα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Το επάγγελμα του Γεωλόγου  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο από το  Π.Δ. 16 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 13 τ.Α’ 14.02.1997.
 • Όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α’ 1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. 

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0285

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  100 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %  

Φυσική : 25 %  

Χημεία : 25 %  

Μαθηματικά: 25 %       

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021 

Τομέας :  α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. 

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %  

Νέα Ελληνικά : 30 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.925
Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.875

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.890
Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 10.300

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ