{0265} : Χημείας (Θεσσαλονίκη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/10/2023

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή Θετικών Επιστημών 

  Τμήμα Χημείας

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 99.7640, 99.7650, 99.7660, 99.7670, 99.7680 E-mail : info@chem.auth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του  τμήματος  είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με τη μελέτη και την έρευνα της δομής, της σύνθεσης, και των μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης..

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, με την λήξη του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές του τμήματος Χημείας αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις κατωτέρω ειδικές δεξιότητες:.
 • Γνώση και κατανόηση σημαντικών γεγονότων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τα διδαχθέντα γνωστικά πεδία.
 • Εφαρμογή της ανωτέρω γνώσεως και κατανοήσεως στην επίλυση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων συνήθους μορφής.
 • Αποτίμηση, ερμηνεία και σύνθεση πληροφοριών και δεδομένων χημικού περιεχομένου.
 • Αναγνώριση και εφαρμογή των καταλλήλων μετρήσεων στην θεωρία και πράξη
 • Παρουσίαση επιστημονικού υλικού και επιχειρημάτων σε γραπτό και προφορικό λόγο προς πληροφορημένο κοινό.
 • Υπολογισμός και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με χημικής υφής πληροφορίες.
 • Ασφαλής διαχείριση χημικών πρώτων υλών, συνυπολογίζοντας τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες, καθώς και τους κινδύνους στην χρήση τους.
 • Εκτέλεση των κλασικών εργαστηριακών διεργασιών και χρήση οργάνων κατά την συνθετική και αναλυτική προσέγγιση οργανικών και ανοργάνων συστημάτων.
 • Παρακολούθησημε παρατήρηση και μέτρησητων χημικών ιδιοτήτων, συμβάντων ή αλλαγών, συστηματική και αξιόπιστη καταχώρηση και τεκμηρίωσή τους.
 • Ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων που προέρχονται από εργαστηριακές παρατηρήσεις και μετρήσεις, και συσχετισμός τους με την κατάλληλη θεωρία.
 • Αποτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται η χρήση χημικών ενώσεων και η εκτέλεση εργαστηριακών διεργασιών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, στα πρώτα έξι εξάμηνα διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των βασικών κλάδων της χημείας (ανόργανη, οργανική, αναλυτική και φυσική χημεία, κβαντική χημεία, βιοχημεία, χημική τεχνολογία), μαθήματα υποστήριξης (φυσική, μαθηματικά), καθώς και ημι-υποχρεωτικά μαθήματα κλάδων της χημείας (σχετίζονται με τη χημεία των τροφίμων και των υλικών, τη μακρομοριακή χημεία, την περιβαλλοντική χημεία κτλ) ή ειδικότερα μαθήματα επιλογής χημείας και άλλων επιστημών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα, κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτήτριες/τές μπορούν να κατανεμηθούν σε μια από τις τέσσερις πιο κάτω κατευθύνσεις και να εκπονούν, υπό προϋποθέσεις, ερευνητική ή βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία :

  1. Θεωρητική Χημεία – Χημική Εκπαίδευση
  2. Xημική Aνάλυση – Περιβάλλον-Ηλεκτροχημεία
  3. Xημική Σύνθεση – Βιοχημεία και Βιοεφαρμογές
  4. Xημική Τεχνολογία και Βιομηχανική Χημεία

Πιο αναλυτικά:

 1. Θεωρητική Χημεία – Χημική Εκπαίδευση: Η παροχή στους φοιτητές  των μεθοδολογιών και μέσων λύσης προβλημάτων που σχετίζονται με τη θεωρητική χημεία και τη διδασκαλία και διάδοση της χημικής γνώσης
 2. Xημική Aνάλυση – Περιβάλλον-Ηλεκτροχημεία: Έμφαση κατεύθυνσης Μετρήσεις χημικής σύστασης και ιδιοτήτων
 3. Xημική Σύνθεση – Βιοχημεία και Βιοεφαρμογές: Η κατεύθυνση απευθύνεται στις/ους φοιτήτριες/τές που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις τους στα πεδία της Ανόργανης Χημείας, της Οργανικής Χημείας και της Βιοχημείας.
 4. Xημική Τεχνολογία και Βιομηχανική Χημεία: Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτήτριες/τές που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις τους και να αναπτύξουν δεξιότητες στα πεδία της Χημικής Τεχνολογίας, της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, της Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων και της Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων

Σε κάθε κατεύθυνση έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ειδικά μαθήματα σχετικά με αυτήν και να εκπονήσουν, εφόσον ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ερευνητική ή βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία. Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν στο τέλος του 6ου εξαμήνου των σπουδών, σε περίοδο που ορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, την κατεύθυνση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. H κατάταξη των φοιτητριών/τών στις κατευθύνσεις, στην περίπτωση που οι υποψήφιες/οι είναι περισσότερες/οι από τις διαθέσιμες σε κάθε κατεύθυνση θέσεις, γίνεται με βάση την επίδοσή τους στο σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος κορμού και σε επιλεγμένα μαθήματα του προγράμματος αυτού που σχετίζονται με την κατεύθυνση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων  που είναι απαραίτητα για τη χορήγηση της βεβαίωσης για την απόκτηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Οινολόγου. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης, είναι απαραίτητη η επιτυχή παρακολούθηση 12 σχετικών μαθημάτων,   η πρακτική άσκηση σε οινοποιείο ή σε οινολογικό εργαστήριο με χρονική διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον μηνών και δίνεται μόνο με τη λήψη του πτυχίου. Περισσότερα εδώ

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Χημείας  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Γενική Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Χημεία, Φυσική, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Ξένη Γλώσσα, Ποιοτική Αναλυτική Χημεία, Οργανική Χημεία, Φυσική Χημεία Καταστάσεων της Ύλης και Θερμοδυναμική, Προγραμματισμός Η/Υ, Φυσική Χημεία Ομογενών και Ετερογενών Συστημάτων, Εισαγωγή στη Χημική Τεχνολογία, Εισαγωγή στη Βιοχημεία, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Αρχές Κβαντικής Χημείας, Περιβαλλοντική Χημεία, Χημεία Ενώσεων Συναρμογής, Ηλεκτροχημεία, Χημεία Τροφίμων, Χημεία Πολυμερών, Μοριακή Κβαντική Χημεία, Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων, Εργαστήριο Οργανικής Σύνθεσης, Εργαστήριο Ηλεκτροχημείας, Στοιχεία Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Κινητικής, Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Ανάλυσης, Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Αντιρρύπανσης,  Διδακτική της Χημείας, Ιστορία και Επιστημολογία της Χημείας, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και  κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος χημικός μπορεί να απασχοληθεί επαγγελματικά τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι κυριότεροι επιμέρους τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών είναι οι παρακάτω:

 • Δημόσιος τομέας: Τα διάφορα υπουργεία και οι οργανισμοί που εποπτεύονται απ’ αυτά. Στις θέσεις αυτές ο χημικός ασχολείται κυρίως με τον ποιοτικό έλεγχο των διαφόρων εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων (πρώτες ύλες βιομηχανίας, καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα) και τον περιβαλλοντικό έλεγχο. Επιπλέον, ο χημικός μπορεί να εργαστεί ως ερευνητής στα διάφορα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα.
 • Βιομηχανικός τομέας: Ο χημικός αναλαμβάνει ευθύνες στην παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, καθώς και στην έρευνα για την παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων. Μπορεί να εργαστεί στη χημική βιομηχανία, σε εργοστάσια παραγωγής τροφίμων, ποτών, φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, πλαστικών, λιπασμάτων κ.α.,
 • Τομέας Υγείας: Ο χημικός ασχολείται με βιοχημικούς προσδιορισμούς σε νοσηλευτικά ιδρύματα και οργανισμούς.
 • Εκπαιδευτικός τομέας: Ο χημικός μπορεί να εργασθεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση   (Γυμνάσια, Λύκεια) και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Ιδιωτικός εμπορικός τομέας. Σημαντικός αριθμός ασχολείται με τις εισαγωγές και εξαγωγές χημικών προϊόντων, πρώτων υλών, ειδών χημικής βιομηχανίας και οργάνων χημικών αναλύσεων και ελέγχου.
 • Ο χημικός μπορεί να ιδρύσει ιδιωτικά εργαστήρια για αναλύσεις κάθε τύπου, όπως π.χ. εργαστήρια ελέγχου οίνων και τροφίμων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Το επάγγελμα του Χημικού είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο από το Ν. 3518 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 261 τ.Α’/13.11.1927.
 • Για παράδειγμά, όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α’ 1985)   καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Τμήμα Χημείας (Θεσσαλονίκη)

Σχετικά επαγγέλματα:

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). web site:http://www.olme.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0265

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  186 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %  

Φυσική : 25 %  

Χημεία : 35 %  

Μαθηματικά: 20 %  

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %   

Φυσική : 25 %   

Χημεία : 35 %   

Βιολογία  : 20 %   

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.105
Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023: 16.825

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ