Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/02/2024

Ειδικότητα: Τεχνικός  Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 

 

Μαθήματα:

Γ’ τάξη 

Μαθήματα

Ώρες

1. Ψηφιακά Συστήματα

2. Δίκτυα Υπολογιστών

3. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά – Κατασκευές

4. Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

5. Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

6. Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική

3Θ +2Ε

7. Ρομποτική

8. Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/659221/Δ4 (ΦΕΚ 1426 τ.Β΄26.04.2017)

.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός  Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ.
 • Τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων.
 • Τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ.
 • Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου.
 • Καταστήματα πώλησης η/υ και δικτυακών προϊόντων.
 • Σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.

.

Επαγγελματικά Καθήκοντα :
Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας   Τεχνικός  Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων   είναι:
Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών συσκευών και δικτύων

 • Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά στοιχεία για τη συναρμολόγηση ενός Η/Υ και
 • Συναρμολογεί τα μέρη του Η/Υ.
 • Εκτελεί τη διαδικασία εγκατάστασης (SET-UP) των μερών του Η/Υ.
 • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα.
 • Κατανοεί και εκτελεί με ακρίβεια τις οδηγίες του κατασκευαστή ή προϊσταμένου του για την τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών.
 • Εγκαθιστά σκληρούς δίσκους , οδηγούς CD-ROM, οδηγούς δισκετών, κ.λπ.
 • Εγκαθιστά κάρτες επέκτασης (γραφικών -ήχου, κ.λπ.)
 • Συνδέει περιφερειακά του Η/Υ (οθόνη, εκτυπωτή, Fax modem, skanner, plotter, κ.λπ.
 • Δηλώνει περιφερειακές συσκευές στο υπολογιστικό σύστημα και εγκαθιστά τους απαραίτητους οδηγούς.
 • Συνδέει όργανα μέτρησης και καταγραφής στον Η/Υ.
 • Εγκαθιστά Η/Υ στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών ρεύματος και των γραμμών δεδομένων.
 • Εγκαθιστά κάρτες δικτύου και modem.
 • Θέτει  σε λειτουργία και ελέγχει τον Η/Υ ή το δίκτυο που εγκατέστησε. Εκτελεί διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου του υλικού και πραγματοποιεί δοκιμαστικούς ελέγχους.
 • Συνδέει τους υπολογιστές σε δίκτυο, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των  γραμμών μετάδοσης δεδομένων, την καταλληλότητα του τύπου modem και των καρτών δικτύου.
 • Ενημερώνει τον πελάτη για τον τρόπο χρήσης του Η/Υ ή του Δικτύου.

Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων:

 • Προβαίνει σε έλεγχο για τη διαπίστωση και τον εντοπισμό της βλάβης.
 • Αποκαθιστά βλάβες που έχουν εντοπισθεί.
 • Εισηγείται την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών  ή αναλώσιμων υλικών.
 • Πραγματοποιεί περιοδικά συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ή του προϊσταμένου του και αντικαθιστά τα αναλώσιμα υλικά.
 • Αποθηκεύει αναλώσιμα, υλικά, ανταλλακτικά, εργαλεία και συσκευές.

Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών:

 • Επιλέγει τα απαραίτητα καλώδια για την εγκατάσταση των δικτύων και τα κατάλληλα στοιχεία σύνδεσης με τους Η/Υ και τερματισμούς.
 • Τοποθετεί σωστά τις καλωδιώσεις στα σωστά μήκη και τους κατάλληλους τερματισμούς και μετά κάνει ομαδοποίηση σε ειδικά προστατευμένους χώρους.
 • Συνδέει τις καλωδιώσεις δομημένα στους κατανεμητές σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
 • Ελέγχει τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις τους.

Κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση πακέτων, υποστήριξη χρηστών):

 • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, τους οδηγούς των περιφερειακών  ή το λειτουργικό σύστημα του Δικτύου. (Διαμορφώνει  δικαιώματα στο Δίκτυο, εγκαθιστά εφαρμογές δικτύου, κ.λπ.)
 • Εκτελεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται αποδοτικότερα στο περιβάλλον εργασίας και ελέγχει την καλή συμπεριφορά τους στις συνθήκες εργασίας.
 • Προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές των προγραμμάτων όταν γίνεται τροποποίηση  του περιβάλλοντος ή αλλαγή δικαιωμάτων χρηστών.
 • Ενημερώνει τους χρήστες για τα βασικά στοιχεία του λειτουργικού περιβάλλοντος του συστήματος και τις ρυθμίσεις που έκανε.
 • Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου κα ρυθμίζει τον Η/Υ στα παραπάνω προγράμματα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός  Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως  στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας, κ.λπ.).
 • Εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης.
 • Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως.
 • Σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
 • Σε εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Επαγγελματικά καθήκοντα:Το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού της ειδικότητας  Τεχνικός  Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών  περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα:.Αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει με βάση κατάλληλες οδηγίες απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας:

 • Διαβάζει το ηλεκτρονικό διάγραμμα απλών κυκλωμάτων και τα αντίστοιχα κατασκευαστικά δεδομένα (data sheets).
 • Αναγνωρίζει τα επιμέρους εξαρτήματα, που αποτελούν  το κύκλωμα και τα επιλέγει για την συναρμολόγηση ή επισκευή του κυκλώματος.
 • Ελέγχει τη λειτουργικότητα του κυκλώματος.
 • Αναγνωρίζει τις βαθμίδες των συσκευών και των μηχανημάτων και μπορεί να προβαίνει στην αντικατάσταση τους όταν αυτό απαιτείται.

Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές. Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους:

 • Μπορεί να αποκαλύψει το εσωτερικό του μηχανήματος και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διαγνωστικά μηχανήματα να εντοπίσει και να προβεί σε πρώτη εκτίμηση της βλάβης.
 • Συντηρεί τη συσκευή και αποκαθιστά την βλάβη.
 • Ενημερώνει τον πελάτη για την βλάβη  και για τον περαιτέρω χειρισμό της συσκευής.

Εγκαθιστά, ρυθμίζει και συντηρεί ραδιοτηλεοπτικές συσκευές καταναλωτικού χαρακτήρα:

 • Εγκαθιστά κάθε εμπορική και καταναλωτικού χαρακτήρα ραδιοτηλεοπτική συσκευή, προβαίνοντας στις απαραίτητες ηλεκτρολογικές  ή άλλες συνδέσεις και εφαρμογές.
 • Μπορεί να συντηρεί και να συμβουλεύει  τον ιδιοκτήτη για την χρήση και τους αναγκαίους χειρισμούς.

Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών:

 • Διαβάζει και αντιλαμβάνεται  τα χαρακτηριστικά του δορυφόρου που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση, στην οποία θα προβεί (κατεύθυνση δορυφόρου, ισχύς, πόλωση δέσμης, κ.λπ.)
 • Επιλέγει, τοποθετεί, ρυθμίζει και ελέγχει  εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης.
 • Συντηρεί και επισκευάζει τις παραπάνω συσκευές, πάντοτε με την κατάλληλη καθοδήγηση.
 • Μπορεί να συντονίσει το δορυφορικό δέκτη και να εξηγεί στον πελάτη τη χρήση του.
 • Χρησιμοποιεί το πεδιόμετρο και επιλέγει την κατάλληλη κεραία.
 • Μπορεί να τοποθετεί την κεραία είτε είναι επίγειας λήψης είτε δορυφορικής, εξασφαλίζοντας το σωστό προγραμματισμό (για επίγεια και για τη δορυφορική) και κλίση (για τη δορυφορική).
 • Μπορεί να συνδέει την κεραία με τον δορυφορικό δέκτη (RF tuner) και τον δορυφορικό με τον τηλεοπτικό δέκτη επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εξαρτήματα όπως : ενισχυτή, καλώδιο, διακλαδωτή, ενδιάμεσες και τερματικές πρίζες.
 • Επισκευάζει τις βλάβες της κεραίας ή του tuner, εφόσον είναι εφικτό.

Μπορεί να εργασθεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος

 • Βοηθάει τον χειριστή (ως  βοηθός χειριστής) των μηχανημάτων Εγγραφής, Επεξεργασίας και Μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.
 • Μπορεί με κατάλληλη μετεκπαίδευση να αποκτήσει  τη επάρκεια για χειρισμό, ρύθμιση και απλή ημερήσια συντήρηση των παραπάνω μηχανημάτων.

Συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί.

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ