Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 1ου Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 2019 :

1ου  Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

 

Κωδ.

Μηχ.

Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης

 

Ίδρυμα Επιστ. Πεδία Eιδ. Μαθ. Θέσεις Εισακτ.

2019

Βάση

2019

Πανεπιστήμια
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. (3) 201 18.633
ο129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολ. (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. (3) 153 19.312
1611 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη  Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΛΑ 83 12.792
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής ΟΛΑ 100 13.372
1241 Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ 107 11.438
(*) Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας
(*) Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη  Παιδική Ηλικία (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ.
(*) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
0342 Αρχειονομίας, Βιβλ. και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο 99 9.279
0668 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστ. Πληρ. (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 100 11.100
0176 Βαλκανικών,  Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας 4ο 177 14.021
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας  & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 128 10.137
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. (4) 105 5.580
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. (4) 124 8.844
0135 Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. (5) 133 10.403
0137 Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. (5) 124 11.602
0186 Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξινίων Χωρών (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. 143 9.539
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 90 12.535
124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 4ο 262 14.296
(*) Δημόσιας Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
0147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. (9) 107 15.949
0161 Διεθνών και Ευρωπ. Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας 4ο (9) 140 16.937
0355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιώς 4ο (9) 127 18.163
0179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών  και Περιφ. Σπουδ. (Αθήνα) Πάντειο 4ο (9) 136 17.602
(*) Εθνομουσικολογίας (Ληξούρι) Ιόνιο
(*) Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α.
0154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική  Ηλικία (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 104 15.092
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας 140 15.816
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. 195 10.289
0148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. (9) 118 16.845
0153 Επικοινωνίας & Μέσων Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο (9) 132 16.137
1551 Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 4ο 176 9.005
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ (11) 131 17.501
0403 Επιστήμης Φυσ. Αγ. και Αθλητισμού. (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. ΟΛΑ (11) 131 17.045
0404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγ. και Αθλητισμού. (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. ΟΛΑ (11) 299 14.614
0402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) Α.Π.Θ. ΟΛΑ (11) 112 15.017
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ (11) 149 15.828
(*) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Άγ. Νικόλαος) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
(*) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Πύργος) Παν. Πατρών
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. ΟΛΑ 129 14.079
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης. και Κοινωνικής  Εργασίας. (Πάτρα) Παν. Πατρών ΟΛΑ 225 14.525
0136 Επιστημών  της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών ΟΛΑ 141 12.680
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ. ΟΛΑ 168 11.225
0162 Επιστημών Προσχολικής  Αγωγής. & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου ΟΛΑ 230 10.803
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 85 12.602
0362 Θεατρικών Σπουδών  (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 133 9.721
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πατρών 99 10.190
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. ΟΛΑ 62 13.635
0101 Θεολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 215 8.793
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 191 8.915
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών Α.Π.Θ. 48 8.717
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) Α.Σ.Κ.Τ. 67 12.739
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. (7) 76 6.817
0110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 191 15.306
0112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 153 14.747
0114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 276 11.706
0116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 167 10.737
0108 Ιστορίας & Εθνολογίας (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. 191 9.851
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 114 12.036
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο 172 9.447
1284 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αγρίνιο)  Παν. Πατρών 153 9.747
0104 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης  Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 143 10.182
0177 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 100 12.956
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. (6) 76 6.980
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. (6) 85 4.016
0163 Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. ΟΛΑ 72 13.243
(*) Κινηματογράφου  (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ.
0187 Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 123 11.975
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 207 9.932
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  (Αθήνα) Πάντειο 129 13.937
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 99 16.066
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 123 13.920
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)  Δ.Π.Θ. 96 14.506
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας  (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 238 9.019
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 132 13.261
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)  Δ.Π.Θ. 104 11.854
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα)  Ε.Κ.Π.Α. 80 14.810
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο 145 15.163
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 187 11.187
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 157 12.602
0181 Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 157 9.087
(*) Μετάφρασης και Διερμηνείας (Ηγουμενίτσα) Παν. Ιωαννίνων
0409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας ΟΛΑ (15) 81 14.430
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ (2) 62 13.020
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ (15) 135 10.660
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. ΟΛΑ (2) 54 13.578
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο ΟΛΑ (15) 101 13.120
(*) Μουσικών Σπουδών (Ρέθυμνο) 
(*) Μουσειολογίας (Έδεσσα)  ΔΙ.ΠΑ.Ε.
1285 Μουσειολογίας (Πύργος) Παν. Πατρών 208 8.547
0117 Νομικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 391 18.013
0119 Νομικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 334 17.824
0121 Νομικής (Κομοτηνή) Δ.Π.Θ. 429 17.225
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο (8) 114 16.019
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 135 13.339
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 199 15.732
0172 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) Δ.Π.Θ. ΟΛΑ 199 12.667
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ 159 14.361
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. ΟΛΑ 209 15.262
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ 209 13.812
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης ΟΛΑ 169 13.024
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος) Παν. Αιγαίου ΟΛΑ 278 11.872
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαιδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. ΟΛΑ 159 12.647
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ 114 15.685
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων ΟΛΑ 220 12.074
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. ΟΛΑ 150 11.408
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας ΟΛΑ 124 12.773
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης ΟΛΑ 150 11.553
(*) Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ.
1517 Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)  Παν. Πελ/νήσου ΟΛΑ 112 9.132
0107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 172 8.468
0123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 187 16.166
0125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 138 14.682
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)  Δ.Π.Θ. 144 12.372
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 202 11.061
0411 Πολιτικής Επιστήμής και Διεθνών Σχ. (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 109 13.046
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 115 15.581
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 4ο 123 8.898
(*) Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού (Άμφισσα)  Γεωπονικό Παν.
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4ο 80 9.972
0192 Ρωσ. Γλ. & Φιλ. και Σλ. Σπ.-Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 76 13.691
0367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο ΟΛΑ 85 10.137
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 112 11.577
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 296 14.677
0111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 220 14.431
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 220 11.817
0189 Φιλολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 181 10.395
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 172 12.599
0115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 172 10.592
0122 Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 225 9.798
0120 Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 175 13.333
1010 Φιλοσοφίας (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 135 12.831
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 162 10.504
0138 Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 187 9.688
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2ο-4ο 91 11.724
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο 4ο 208 8.645
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ 80 10.225
0171 Ψυχολογίας (Αθήνα)  Ε.Κ.Π.Α. 152 17.608
0170 Ψυχολογίας (Αθήνα)  Πάντειο 131 17.285
(*) Ψυχολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας
0172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 162 17.529
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 90 17.120
0151 Ψυχολογίας  (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 172 16.846
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 135 16.641
Στρατιωτικές  Σχολές
0866 Στρατ.–Στρατ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (12) 8 18.735
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (12) 1 19.097
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ)
0417 Πρ. Εκκλησιαστικής Μουσικής. και Ψαλτικής (Βέλλας Ιωαννίνων) (16) 9 8.575
0418 Πρ. Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (Ηράκλειο Κρήτης) (16) 9 8.567
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας (16) 36 8.197
0415 Πρόγρ. Ιερατικών Σπουδών Βέλλας Ιωαννίνων (16) 36 7.887
0416 Πρόγρ. Ιερατικών Σπουδών Ηράκλειο Κρήτης (16) 54 7.657
0414 Πρόγρ. Ιερατικών Σπουδών  Θεσσαλονίκης (16) 18 8.244
Αστυνομικές  Σχολές
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 2ο-4ο (12) 31 18.241
0870 Αστυφυλάκων 2ο-4ο (12) 221 16.550
Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας
0877 Σχολή Ανθυποπυραγών 2ο-4ο (13) 15 18.367
0876 Σχολή Πυροσβεστών 2ο-4ο (13) 79 17.312
Σχολές Λιμενικού Σώματος–Ελλ. Ακτ..
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμ. Σωμ.–Ελ. Ακ. (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ) Λ.Σ-ΕΛ. AK. 2ο-4ο (12) 24 17.723
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκ.  Λ.Σ.-ΕΛ. AKT. 2ο-4ο (12) 74 16.253
Ανώτερες Σχολές Τουρ. Εκπ. (Α.Σ.Τ.Ε.)
0614 Ανώτερα Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) 4ο (9) 86 12.079
0613 Ανώτερη Σχολή  Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) 4ο (9) 86 11.391

(*)  Δεν ήταν διαθέσιμα στο Μηχανογραφικό του 2019. Η έναρξη  λειτουργίας των εν λόγω τμημάτων προσδιορίζεται για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Ειδικά Μαθήματα – Ιδιαιτερότητες

Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα:

(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα:  “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.

(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.

(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(6)  Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα: “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(11)      Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.

(12)      Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

(13)      Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.

(14)      Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

(15)      Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα: “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” και “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”

(16)      Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

 

Στατιστικά Βαθμολογικά Στοιχεία Μαθημάτων (κλιμάκωση βαθμολογίας) 2019

 

Ν.Γλωσσα Γ.Π Αρχαία Λατινικά Ιστορία
  % % % %
Αναβαθμολόγηση 11,46 0,91 3,02 0,28
0-5 2,30 5,48 16,36 22,87
5-10 13,16 26,24 13,93 24,33
10-11 6,67 8,41 4,02 4,85
11-12 8,60 9,36 4,38 4,98
12-13 11,23 9,00 4,91 4,95
13-14 13,19 8,93 5,36 5,01
14-15 14,11 8,77 5,60 5,33
15-16 13,35 8,25 6,18 5,95
16-17 9,90 7,36 6,90 6,09
17-18 5,75 5,36 8,12 6,59
18-19 1,63 2,43 10,48 6,30
19-20 0,12 0,41 13,75 2,74

.

Βαθμολογικά στοιχεία μαθημάτων κάτω – πάνω από τη βάση 2019

 

Μάθημα Αριθμός
Προσέλευσης
Υποψηφίων
0≤Βαθμός<10 10 ≤ Βαθμός ≤ 20
Πλήθος % Πλήθος %
ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣ Γ.Π 26.180 4.046 15,45 22.134 84,55
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ. Ο.Π. 26.025 8.255 31,72 17.770 68,28
ΛΑΤΙΝΙΚΑ    Ο.Π. 24.818 7.518 30,29 17.300 69,71
ΙΣΤΟΡΙΑ         Ο.Π. 25.983 12.264 47,20 13.719 52,80

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ