Εισαγωγικά στοιχεία

Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

Μπορούμε να δηλώσουμε: Όλες τις σχολές ενός μόνο Πεδίου με όποια σειρά θέλουμε.

Τι σημαίνει δηλώνω τις σχολές; Σημαίνει γράφω δίπλα σε κάθε σχολή τον αριθμό προτίμησής μου, δηλαδή στη σχολή πρώτης προτίμησης τον αριθμό 1, στη σχολή δεύτερης προτίμησης τον αριθμό 2 κ.ο.κ.

Με ποια κριτήρια θα διαλέξω;

1) Την Επιθυμία σου.
2) Τις Επαγγελματικές προοπτικές της σχολής.
3) Την πόλη που βρίσκεται, μόνο ανάμεσα σε ομοειδείς σχολές.

.
Καλό είναι να μην διαλέξεις με κριτήριο : Τη φήμη της σχολής, τη βάση της σχολής, την πόλη της σχολής, την επιθυμία άλλων. 

Εύστοχη Επιλογή και Επιλογή Πεδίων

Εύστοχη Επιλογή είναι η Επιλογή που σε οδηγεί σε σπουδές σύμφωνα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά σου αλλά έχει και θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ