Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (Χαλκίδα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/02/2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδς  34400  Ψαχνά  Ευβοίας

Τηλέφωνο : 22280 99672 Ε-mail: aero@teihal.gr

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος του Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την συντήρηση, επισκευή, αξιολόγηση, σχεδίαση των δομικών στοιχείων, των συστημάτων ισχύος και των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συστημάτων  αεροσκαφών και γενικότερα των πτητικών μηχανών.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υπερκαλύπτει την ύλη του κανονισμού ΕASA Part 66 (Π.Δ. 54, ΦΕΚ 48 τ.Α’/13.03.2002, με θέμα: “Κανονισμός Πτυχίων Προσωπικού Πιστοποίησης Συντήρησης Αεροσκαφών)·

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος  Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, καθώς και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Μηχανικού Αεροσκαφών από τους σπουδαστές του.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει γενική εστίαση και ως στόχο να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους φοιτητές του σ’ όλο το φάσμα των σύγχρονων τομέων της επιστήμης των Αεροσκαφών και ειδικότερα στα γνωστικά αντικείμενα των συστημάτων αεροσκαφών, των κινητήρων, της δομής, των υλικών, της αεροδυναμικής, των ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών, των αρχών σχεδιασμού και πτήσης αεροσκαφών, καθώς και της αεροπορικής νομοθεσίας και του ανθρώπινου παράγοντα. Η σχεδίαση του περιγράμματος κάθε μαθήματος έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να καλύπτονται οι απαιτήσεις του κανονισμού JAR 66 (Π.Δ. 54, ΦΕΚ 48 τ.Α’/13.03.2002, με θέμα: “Κανονισμός Πτυχίων Προσωπικού Πιστοποίησης Συντήρησης Αεροσκαφών”), αφετέρου δε να ακολουθούνται βασικές δομικές αρχές ενός προγράμματος σπουδών ευρωπαϊκού τριτοβάθμιου ιδρύματος, όπως αυτές καθορίζονται από το European Credit Transfer System (ECTS).

Απώτερος στόχος όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας του νέου Τμήματος είναι, οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή και του εξωτερικού.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνολογία Υλικών, Εισαγωγή στους Η/Υ, Σχέδιο, Οικονομοτεχνική Ανάλυση, Μηχανική Ρευστών, Μετρολογία, Ηλεκτροτεχνία, Σχεδίαση με Η/Υ, Διοίκηση Μονάδων Συντήρησης, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Μηχανική, Ηλεκτρικές Μηχανές, Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Αεροπορική Νομοθεσία, Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά, Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο, Εισαγωγή στην Αεροδυναμική, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Δομή Αεροσκαφών, Θερμοδυναμική, Αντοχή Υλικών, Ψηφιακά Συστήματα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα,  Διάδοση – Κεραίες, Μηχανική Πτήσεων, Συστήματα Αεροσκαφών, Στοιχεία Μηχανών, Μηχανική Συγκολλήσεων, Μηχανική Ώσης, Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογία Αισθητήρων, Όργανα και Συστήματα Πλοήγησης Αεροσκαφών, Εμβολοφόροι Κινητήρες, Αεροδυναμική Ελικοπτέρων, Καύσιμα – Λιπαντικά, Κατεργασίες  Αεροπορικών Υλικών, Σύνθετα Υλικά, Μικροκύματα, Όργανα Αεροσκαφών, Μικροϋπολογιστές, Συστήματα Επικοινωνίας και Ναυτιλίας Α/φών, Συστήματα Ελέγχου Α/φους, Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική, Στροβιλοκινητήρες, Αρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών, Αεροδυναμική Κινητήρων, Συστήματα Ραντάρ, Συστήματα Αυτόματου, Ελέγχου Πτήσεως, Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών, Τοπικά Δίκτυα Αεροσκαφών, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.  των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως τεχνολόγοι αεροσκαφών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου των Αεροσκαφών.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.   δύνανται να απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου των Αεροσκαφών και ειδικότερα με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων ή τμημάτων των δομικών στοιχείων και των συστημάτων ισχύος των αεροσκαφών.
 • Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και των οργάνων των αεροσκαφών.
 • Εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων σχεδίασης, παραγωγής και ανάπτυξης εξαρτημάτων ή τμημάτων των δομικών στοιχείων και των συστημάτων ισχύος των αεροσκαφών.
 • Εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων σχεδίασης, παραγωγής και ανάπτυξης εξαρτημάτων και συσκευών των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και των οργάνων των αεροσκαφών.
 • Αξιολόγηση και κοστολόγηση εξαρτημάτων ή τμημάτων των δομικών στοιχείων και των συστημάτων ισχύος των αεροσκαφών.
 • Αξιολόγηση και κοστολόγηση εξαρτημάτων και συσκευών των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και των οργάνων των αεροσκαφών.
 • Έλεγχος της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα της σχεδίασης, παραγωγής, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων ή τμημάτων των δομικών στοιχείων και των συστημάτων ισχύος των αεροσκαφών, με βάση τα πρότυπα και τους διεθνώς ισχύοντες κανονισμούς.
 • Έλεγχος της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα της σχεδίασης, παραγωγής, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων ή συσκευών των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συστημάτων και των οργάνων των αεροσκαφών, με βάση τα πρότυπα και τους διεθνώς ισχύοντες κανονισμούς.
 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας.
 • Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, η  ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον σωστό σχεδιασμό καθώς και την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών αεροσκαφών στη λειτουργία του συστήματος αερομεταφορών κάθε χώρας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Για το λόγο αυτό, παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση εξειδικευμένων μηχανικών τόσο από τις αεροπορικές εταιρείες όσο και από εταιρείες συντήρησης αεροσκαφών. Σε αντίθεση με χώρες του εξωτερικού, στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν υπάρχει σχετική σχολή, εκτός ίσως από τη Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας η οποία όμως, ως Στρατιωτική Σχολή τροφοδοτεί με εξειδικευμένο προσωπικό αποκλειστικά και μόνο την Πολεμική Αεροπορία.

Τόσο η Ολυμπιακή Αεροπορία όσο και οι ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο αλλά και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) καλύπτουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό αυτής της κατηγορίας είτε προσλαμβάνοντας αποφοίτους αντιστοίχων σχολών του εξωτερικού, είτε εκπαιδεύοντας τους προσλαμβανόμενους Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους / Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς των Ελληνικών Πολυτεχνείων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα επιμέρους εξειδικευμένα αντικείμενα που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα η ΕΑΒ, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα απαιτήσει πληθώρα μηχανικών λόγω συνταξιοδότησης των παλαιοτέρων στελεχών της. Με αφορμή το γεγονός αυτό, η ΕΑΒ απευθύνθηκε τόσο στο Τ.Ε.Ι.  Στερεάς Ελλάδας  όσο και σε άλλα Τ.Ε.Ι. προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα ίδρυσης ενός νέου Τμήματος, οι απόφοιτοι του οποίου θα έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να καλύπτουν αντίστοιχες ανάγκες.

Ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση αυτή, το Τ.Ε.Ι.  Στερεάς Ελλάδας  ίδρυσε το Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Το Τμήμα αυτό θα υλοποιήσει – για πρώτη ίσως φορά από το 1984 – έναν από τους βασικούς στόχους των Τ.Ε.Ι. όπως αυτός περιγράφεται στον ιδρυτικό τους νόμο 1404/83: «Διατηρούν αμφίδρομη σχέση με τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες και τους αντίστοιχους κλάδους οικονομίας της περιφέρειάς τους» (άρθρο 1, §3β).

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.). web site: http://www.eetem.gr
 • Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Αεροσκαφών. web site: www.semahai.gr

 

Τελικές επισημάνσεις

Σύμφωνα με τον Νόμο 4589 ΦΕΚ 13 τ.Α’/29.01.2019 το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καταργήθηκε και εντάσσεται στο  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2019 – 2020, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή το  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανάλογα με το τμήμα φοίτησης τους.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ