Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/02/2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

 Τμήμα Δασοπονίας και  Φυσικού Περιβάλλοντος   (Καρπενήσι)

Έδρα :

Διεύθυνση : Τμήμα Δασοπονίας & Φ.Π.  36100 Καρπενήσι

Τηλέφωνο: 2370 23282,   22370 25063,  22310 60286 Fax: 22370 24035  E-mail: dasokarp@teilam.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής βιοοικολογικών, φυσικών τεχνικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος   έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Δασοπονία και στα Έργα του Φυσικού Περιβάλλοντος με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική.  

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών, επιδιώκει με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος να αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται, ως Δασοπόνοι και διαχειριστές Φυσικού Περιβάλλοντος, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

 • Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση κάθε είδους δασικών και περιβαλλοντικών μελετών, που αφορούν στη διαχείριση, διάνοιξη και προστασία χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων (δασών, δασικών εκτάσεων, γυμνών και βοσκόμενων εκτάσεων κ.ά.), καθώς και στη διαχείριση και προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος (μελέτες διαχείρισης βιοτόπων, προστατευόμενων Φυσικών περιοχών, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες – ΕΠΜ κ.ά.).
 • Διαχείριση, προστασία, οργάνωση και λειτουργία δασικών οικοσυστημάτων, προστατευόμενων περιοχών, αστικού, περιαστικού πράσινου, δασικών φυτωρίων, αναδασωτικών προγραμμάτων, λεκανών απορροής, καταφυγίων, εκτροφείων θηραμάτων και ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών, ορεινών βοσκοτόπων, οικοτουριστικών εγκαταστάσεων και ευκολιών κ.ά.
 • Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία κάθε είδους τεχνικής υποδομής στο δασικό χώρο. Σχεδιασμό και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων.
 • Μελέτη της Υδρολογίας και Γεωμορφολογίας του ορεινού χώρου. Μελέτη των Υδρολογικών και Υδραυλικών παραμέτρων των ορεινών ανοικτών φυσικών αγωγών.
 • Μελέτη χειμαρρικών φαινομένων και διαχείριση λεκανών απορροής και κώνων απόθεσης. Σχεδιασμό  μελέτη και κατασκευή ορεινών υδρονομικών και υδροτεχνικών έργων. Διαχείριση χιονιού και χιονοκαλύματος.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της αύξησης και παραγωγής ξύλου, συγκομιδής και ορθολογικής χρήσης ξύλου, απόληψης δασικών προϊόντων, επεξεργασία και εμπορία αυτών.
 • Έλεγχο ποιότητας και καταλληλότητας, καθώς και διακίνηση και μεταποίηση των προϊόντων (άμεσων και έμμεσων) που παράγονται από την αειφορική εκμετάλλευση των ανανεώσιμων δασικών πόρων.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανόρθωσης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων απογραφής, χαρτογράφησης φυσικών πόρων και παρακολούθησης χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων (Monitoring) με χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικών (ΓΣΠ).
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας, πολιτικής και διοίκησης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πόρων.
 • Εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των Δασικών Πυρκαγιών.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης δασοπονικών και λιβαδοπονικών φυτών.
 • Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Στην παροχή συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και εποπτεία εφαρμογής διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προδιαγραφών περιβαλλοντικές συμβατότητας έργων δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, που αντικείμενό τους είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και γενικά διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και η εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον.
 • Σχεδιασμό, οργάνωση και παροχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • Παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού για δασικά δένδρα και θάμνους.
 • Χρησιμοποίηση και εμπορία των φυτοπροστατευτικών ουσιών δασικού ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Δασοπονίας.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Δασοπονίας και  Φυσικού Περιβάλλοντος είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μετεωρολογία-Κλιματολογία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Δασική Εδαφολογία, Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτών, Δασική Βοτανική (Γυμνόσπερμα), Βιολογία Αγριας Πανίδας, Βιομετρία, Οικολογία-Περιβάλλον, Τοπογραφία, Μηχανική, Εδαφομηχανική, Αποτυπώσεις-Χαράξεις, Τηλεπισκόπηση Φυσικού Περιβάλλοντος, Δενδρομετρία, Υλοχρηστική, Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα), Δασική Οικονομική & Εκτιμητική, Δασική Τεχνολογία Ξύλου, Δασική Οικολογία, Εφαρμογές Η/Υ στη Δασοπονία, Υδρολογία – Προστασία λεκανών απορροής, Δασοπροστασία, Δασικές Πυρκαγιές, Εφαρμοσμένη Δασική Οδοποιία, Εφαρμοσμένη Δασοκομική, Δασική Αναψυχή-Οικοτουρισμός, Δασοκομία Πόλεων, Δασική Γενετική, Λιβαδοπονία, Δασική Διαχειριστική, Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων, Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές-Βιότοποι, Σχεδιασμός & Κατασκευή δασοτεχνικών έργων, ΓΣΠ & Χαρτογραφία δασικών πόρων, Δεοντολογία επαγγέλματος, Διαχείριση άγριας ζωής & Προστατευόμενων φυσικών περιοχών, Δασική Πολιτική, Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Δασικό Κτηματολόγιο, Δομικές Κατασκευές Ξύλου, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :   

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Δασοπόνοι και Διαχειριστές Φυσικού Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ και εποπτευόμενους από το δημόσιο άλλους τομείς, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Δασοπονίας, ήτοι διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εκτάσεων, και ειδικότερα στις εξής δραστηριότητες:

 • Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση των δασών και δασικών εκτάσεων.
 • Στη θήρα, θηραματική οικονομία, ζωολογικούς κήπους και πάρκα, εκτροφεία ειδών άγριας πανίδας.
 • Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λιβαδικών εκτάσεων.
 • Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος.
 • Στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης φυτευτικού υλικού που έχει δασική ή καλλωπιστική.
 • Σε δασικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους.
 • Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, δασικών μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών, δασικού ενδιαφέροντος.
 • Στην εκπόνηση, επίβλεψη ή συμμετοχή σε μελέτες: Τοπογραφικές, Δασικής Οδοποιίας, διευθέτησης ορεινών υδάτων, φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης, διαχείρισης και προστασίας χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, διαχείρισης, ανάπτυξης και αναπληθυσμού ειδών άγριας πανίδας, ίδρυσης και βελτίωσης ποσοτικής-ποιοτικής παραγωγής επιχειρήσεων κατεργασίας και αξιοποίησης ξύλου, φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 • Στους πτυχιούχους χορηγείται πτυχίο εργολήπτου δημοσίων δασοτεχνικών έργων και εργασιών (ΕΔΔΕ) Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.
 • Σε διενέργεια εργασιών πραγματογνωμοσύνης
 • Σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 • Σε ερευνητικές ομάδες σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας.
 • Εξελίσσονται μέσα στην διοικητική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

 

Τελικές επισημάνσεις

Σύμφωνα με τον Νόμο 4589 ΦΕΚ 13 τ.Α’/29.01.2019 το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καταργήθηκε και εντάσσεται στο  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2019 – 2020, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή το  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανάλογα με το τμήμα φοίτησης τους.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ