Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 09/10/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων  (Ζάκυνθος)

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε

Εισαγωγική κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων  Πλατεία Ανδρέα Κάλβου 2, Zάκυνθος

Τηλέφωνο : 26950 24940  Fax:  26950 24949

Σκοπός του τμήματος :

Το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης  Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των επιστημών Περιβάλλοντος. Το τμήμα ασχολείται τόσο με τις θεωρητικές αρχές και την εφαρμογή τους όσο και με τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις στα παρακάτω πεδία: α). Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος β).Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος .

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το αντικείμενο του τμήματος είναι η μελέτη των Τεχνολογιών Περιβάλλοντος  και της Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Δηλαδή θέματα που σχετίζονται με τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών και παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος από αυτές, καταγραφής και ελέγχου φυσικών και χημικών παραμέτρων των συνιστωσών του περιβάλλοντος, διαχείρισης νερού, ιδιοτήτων και μηχανικής υλικών, διασποράς και διαχείρισης ρύπων, ανακύκλωσης.

Ακόμα θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές αιτίες (κλίμα, ωκεανοί, γεωτεκτονική) και τις ανθρωπογενείς αιτίες (τεχνολογία, κατασκευές, ρύπανση) που καθοδηγούν και διαμορφώνουν το περιβάλλον και την εξέλιξη των οικοσυστημάτων. Ακόμα, με την βιοποικιλότητα και την δυναμική πληθυσμών στα οικοσυστήματα, με τα διαχειριστικά σχέδια προστασίας και τις περιβαλλοντικές μελέτες.

Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος διαθέτει διττό προσανατολισμό: α) ο ένας σχετίζεται με τις τεχνολογίες περιβάλλοντος που συνεισφέρουν στον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος και την αποκατάστασή του καθώς και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, β) ο δεύτερος σχετίζεται με ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης – αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων. Οι δύο προσανατολισμοί συνδυάζονται αρμονικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που είναι η χρήση ή/και η εκμετάλλευση τεχνολογικών διατάξεων και μεθοδολογιών για την βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος, Γενική Χημεία, Αρχές Οικολογίας, Αρχές Οικονομικής, Μαθηματικά,  Περιβαλλοντικό Λογισμικό, Φυσική, Χημεία Περιβάλλοντος, Τεχνικό Σχέδιο – CAD, Προγραμματισμός Η/Υ, Οικονομική Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Μεσογειακά Οικοσυστήματα, Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Διαχείριση Άγριας Πανίδας, Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων,  Υδρολογία – Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Υδάτινα Οικοσυστήματα, Θερμοδυναμική Περιβάλλοντος, Ξένη Γλώσσα-Ορολογία, Ηλεκτρική Ισχύς – Παραγωγή – Μεταφορά – Διανομή, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Τηλεπισκόπηση, Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία, Ρύπανση Υδάτων & Εδάφους, Περιβαλλοντική Βιολογία/Μικροβιολογία, Οικολογία Τοπίου, Αέρια Ρύπανση – Τεχνολογία Επεξεργασίας Αέριων Ρύπων, Οικολογία Πληθυσμών – Βιοποικιλότητα, Τεχνολογία Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Πρότυπα Ποιότητας, Αξιολόγησης και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Τεχνολογία Επεξεργασίας Βιομηχανικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Τεχνολογία Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Μέθοδοι Παρακολούθησης Ποιότητας Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Διδακτική, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού, Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει ποιοτικά και αποτελεσματικά τα ακόλουθα:

 • Αναλαμβάνουν την ευθύνη εκπόνησης, αξιολόγησης και έγκρισης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης περιβάλλοντος.
 • Αναλαμβάνουν τον έλεγχο και παρακολούθηση ποιότητας περιβάλλοντος με ανάπτυξη, ανάλυση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και ρύπων.
 • Αναλαμβάνουν την εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων προστατευμένων περιοχών.
 • Αναλαμβάνουν τη μελέτη, εφαρμογή και λειτουργία συστημάτων συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
 • Σχεδιάζουν την ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας υδάτων.
 • Δραστηριοποιούνται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία.
 • Σχεδιάζουν την ανάπτυξη, εφαρμογή, εγκατάσταση και διατήρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, ΕΜΑS κ.λ.π.)
 • Δραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Δραστηριοποιούνται επίσης ως μέλη ερευνητικών ομάδων, με θέματα εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.
 • Διαθέτουν την ικανότητα να στελεχώνουν δημόσιους και ιδιωτικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς, Υπηρεσίες ΟΤΑ, Αναπτυξιακές Εταιρείες και Φορείς Διαχείρισης σε θέματα Διαχείρισης και Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.
 • Ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους εγγράφονται υποχρεωτικά, μετά από εξετάσεις χορήγησης άδειας επαγγέλματος σε φορέα πιστοποίησης και ελέγχου της άσκησης του επαγγέλματός τους και της συνεπαγόμενης κοινωνικής ευθύνης προς το δημόσιο συμφέρον, που θα ορισθεί με ειδικό Π.Δ., που θα εκδοθεί.
 • Δύνανται να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα, που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας.

Σχετικά επαγγέλματα:

 

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

Τελικές επισημάνσεις

Σύμφωνα με τον Νόμο 4559 ΦΕΚ 142 τ.Α’/03.08.2018 το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καταργήθηκε και εντάσσεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.  

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2019 – 2020, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ