Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/10/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Κεντρικής Μακεδονίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ  Σερρών Τέρμα Μαγνησίας  62124  Σέρρες

Τηλέφωνο :  23210 49107 Fax : 23210 49117 E-mail: dpt_geomatics@teicm.gr

Σκοπός του τμήματος :

Οι σπουδές στην Κατεύθυνση καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Επιστήμη και τις Τεχνολογίες της Τοπογραφίας, της Γεωδαισίας, της Φωτογραμμετρίας, της Χαρτογραφίας και της Γεωπληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει αφ’ ενός μεν τις τοπογραφικές μελέτες και εφαρμογές μελετών που συνδέονται με την κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής, αφ’ ετέρου δε τις μεθόδους συλλογής – επεξεργασίας – διαχείρισης – παρουσίασης ποσοτικών και ποιοτικών γεωγραφικών πληροφοριών.

Το αντικείμενο σπουδών των  Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου και συγκεκριμένα τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο την αξιοποίηση του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική.
Οι σπουδές αποσκοπούν στην κάλυψη ιδίως των ακολούθων τομέων της επιστήμης της Γεωπληροφορικής:

 • Δημιουργία, ενημέρωση χαρτογραφικού υπόβαθρου
 • Διαχείριση πληροφοριών χώρου.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :  

Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης από το Πρόγραμμα Σπουδών τους και την εκπαίδευσή τους αποκτούν: θεωρητική κατάρτιση στις θετικές επιστήμες, ιδιαίτερη εξοικείωση με την μέτρηση και την ανάλυση του γεωγραφικού χώρου, εξειδικευμένες τοπογραφικές γνώσεις καθώς και ικανότητα παραγωγής και διαχείρισης πληροφοριών γης. Με τα παραπάνω καθίστανται ικανοί να δραστηριοποιηθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η διάρκεια των σπουδών στην κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ είναι 8 εξάμηνα. Στην διάρκεια των 7 πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πρά­ξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμιναριακά μαθήματα και ασκήσεις υπαίθρου. Οι ασκή­σεις πράξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θεωρητικής διδασκαλίας και προϋποθέ­τουν ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών/στριών σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου. Τέλος, το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση πτυχιακής ερ­γασίας καθώς και την πρακτική άσκηση, η οποία διαρκεί 6 μήνες.

Τα Προγράμματα Σπουδών των εισαγωγικών κατευθύνσεων Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανώτερα Μαθηματικά, Τεχνικό & Τοπογραφικό Σχέδιο, Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό, Βασικές Αρχές Γεωδαισίας-Τοπογραφίας, Γεωμετρικές Απεικονίσεις, Φυσική, Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων, Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων, Ηλεκτρονική Σχεδίαση, Εφαρμογές Προγραμματισμού, Αποτυπώσεις – Χαράξεις, Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί, Γενική & Μαθηματική Χαρτογραφία, Φυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος, Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου, Γεωδαισία, Φωτογραμμετρία, Θεματική Χαρτογραφία, Οδοποιία (Γεωμετρικός Σχεδιασμός), Εφαρμοσμένη Υδραυλική, Δορυφορικός Εντοπισμός, Τηλεπισκόπηση, Συγκοινωνιακά Έργα – Οικονομοτεχνικά Στοιχεία, Υδραυλικά Συστήματα, Γεωγραφική Ανάλυση, Γεωδαιτικές-Τοπογραφικές Εφαρμογές, Κτηματολόγιο, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Πολεοδομία, Βάσεις Χωρικών Δεδομένων & Ψηφιακή Χαρτογραφία, Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων, Πλοήγηση & Εφαρμογές, Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης, Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας, Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη, Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις, Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών & Υποστήριξη Χωρικών Αποφάσεων, Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών Δεδομένων & Θεωρία Συστημάτων, Σχεδιασμός Οδικών Έργων, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι   Μηχανικοί  Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Μηχανικός  Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, απασχολείται σε:

 • Μελέτες τοπογραφίας
 • Προσέγγιση του αγροτικού χώρου (άρδευση, διανομή, αναδασμός)
 • Χαρτογραφική υποδομή και θεματικούς χάρτες
 • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες
 • Συγκοινωνιακές μελέτες
 • Υδραυλικές μελέτες
 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.

Επαγγελματικά Δικαιώματα  :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, έχουν κατοχυρωθεί νομικά με το Π.Δ. 906 (ΦΕΚ 254 τ.Α’/15.11.1979).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 • Μηχανικός  Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ