Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.

το άρθρο ενημερώθηκε στις :  14/10/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Δυτικής  Μακεδονίας 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.

Εισαγωγική κατεύθυνση  Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας  Κοίλα, Κοζάνη, 501 00

Τηλέφωνο : 24610 68255 Fax: 24610 38675 E-mail: sec-geope@teiwm.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος συντίθεται από τις γνωστικές περιοχές των εφαρμοσμένων γεωεπιστημών (γεωλογίας, κοιτασματολογίας, γεωφυσικής, κλπ), εκμετάλλευσης ορυχείων – λατομείων, εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, γεωτεχνικής μηχανικής (εδαφομηχανική – βραχομηχανική, γεωτεχνικά έργα με έμφαση στην κατασκευή και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ), διαχείρισης περιβάλλοντος (αποκατάσταση, διαχείριση αποβλήτων), βιομηχανικής διαχείρισης (επιχειρησιακή έρευνα, συστήματα ελέγχου ολικής ποιότητας, διοίκηση έργων, κλπ).

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως στόχο τη διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών στους ακόλουθους τομείς του  γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος :

 • Την ορθολογική έρευνα,  αναζήτηση, εντοπισμό, επεξεργασία και εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Σχεδιασμό της επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης, αυτοματοποίησης και μηχανοποίησης της εκμετάλλευσης.
 • Εκσκαφές σηράγγων, απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες και κατασκευές στους μεταλλευτικούς χώρους, τοπογραφικές  εργασίες, οδοποιίες, εδαφομηχανικές μελέτες.
 • Κατασκευή μεγάλων υπόγειων εγκαταστάσεων διαφόρων χρήσεων (αποθήκευση βιομηχανικών απορριμμάτων, ανακύκλωσης και καθαρισμού δευτερογενών πρώτων υλών κλπ.)
 • Διαχείριση, προστασία, αποκατάσταση  του περιβάλλοντος (έλεγχο ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ατμοσφαιρική διασπορά, αξιοποίηση και διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, αποκατάσταση του περιβάλλοντος, σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων).
 • Ικανότητα αξιοποίησης του μεταλλευτικού και περιβαλλοντικού δικαίου με παράλληλη αντιμετώπιση προβλημάτων εργασιακής, εμπορικής φύσης, επιχειρησιακής οικονομίας και περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Έρευνα, οργάνωση, συλλογή  και επεξεργασία δεδομένων, διακίνηση των προϊόντων, σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας.
 • Διαχείριση γεωτεχνικών έργων με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενικά μαθηματικά, Φυσική,  Χημεία – χημική τεχνολογία, Γεωλογία, Μηχανική,  Φυσική περιβάλλοντος,  Κοιτασματολογία,  Γεωλογικές χαρτογραφήσεις,  Περιβαλλοντικά συστήματα,  Φυσικοχημικές διεργασίες, Εξόρυξη πετρωμάτων-τεχνολογία εκρηκτικών υλικών, Μέθοδοι διερεύνησης υπεδάφους, Μηχανολογικός εξοπλισμός γεωτεχνικών έργων, Υδρογεωλογία,  Εφαρμοσμένη υδραυλική, Περιβαλλοντική μηχανική, Ειδική κοιτασματολογία, Εργαστηριακές μέθοδοι έρευνας ορυκτών, Εδαφομηχανική, Εφαρμοσμένη γεωχημεία,   Γεωστατιστική, Οδοποιία, Περιβαλλοντική γεωτεχνολογία, Ατμοσφαιρική ρύπανση, Τεχνική γεωτρήσεων, Αντιρρυπαντική τεχνολογία, Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, Γεωτεχνικά έργα – φράγματα και σήραγγες, Μέθοδοι εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, Τηλεπισκόπηση – γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, Τεχνικοοικονομική μελέτη εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα μεταλλευτικά και γεωτεχνικά έργα, Αποκατάσταση περιβάλλοντος στις εκμεταλλεύσεις ορυκτών πόρων και στα γεωτεχνικά έργα, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, ο πτυχιούχος του Τμήματος ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους έχει αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές και κυρίως πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορέσει να καλύψει θέσεις εργασίας στον κλάδο των μεταλλευτικών και γεωτεχνικών έργων, καθώς επίσης και στον τομέα της διαχείρισης και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα μέσω της συμμετοχής σε εργαστηριακά μαθήματα, της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην ένταξή του στην αγορά εργασίας και στην μετέπειτα ενδοεπιχειρησιακή ή διαεπιχειρησιακή εξέλιξή του.

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στον απόφοιτο τη δυνατότητα να διεκδικήσει θέση στελέχους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου – ευρύτερου δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στους προαναφερθέντες κλάδους, αλλά και σε άλλους κλάδους της μεταποίησης.

Ειδικότερα ο Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος:

 • Ερευνά, ανιχνεύει και εντοπίζει μεταλλοφόρα πεδία, αναλύει, αναγνωρίζει και επεξεργάζεται δείγματα, συντάσσει οικονομοτεχνικές μελέτες εκμεταλλευσιμότητας ορυκτών πρώτων υλών.
 • Συμμετέχει στην επεξεργασία, παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο των βιομηχανικών και αδρανών ορυκτών, μεταλλευμάτων και ενεργειακών πρώτων υλών και στη συνέχεια στην οργάνωση της μεταφοράς, αποθήκευσης, διακίνησης και επεξεργασίας αυτών
 • Μελετά και παρακολουθεί την κατασκευή γεωτεχνικών και μεταλλευτικών έργων, συμμετέχει σε θέματα πραγματογνωμοσύνης και στελεχώνει τις υπηρεσίες ασφάλειας σε ορυχεία και μεταλλευτικές επιχειρήσεις.
 • Αναλαμβάνει γεωτεχνικές, εδαφομηχανικές, υδρολογικές, τεχνικογεωλογικές, Προστασίας Περιβάλλοντος και υπογείου υδροφόρου ορίζοντα εργασίες των έργων υποδομής, όπως χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων κλπ
 • Αναλαμβάνει εργασίες μελέτης και ανάλυσης ευστάθειας πρανών τεχνικών έργων, θεμελιώσεως τεχνικών έργων, αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων.
 • Έχει τα απαραίτητα εφόδια για επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο που σχετίζεται με την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μελέτη ατμοσφαιρικής διασποράς σε μεγάλες σημειακές και επιφανειακές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αναλαμβάνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιλαμβάνεται των κοινωνικών, νομικών και οικονομικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων σύμφωνα πάντα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ