Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/10/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Δυτικής  Μακεδονίας 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.

Εισαγωγική κατεύθυνση  Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας  Κοίλα, Κοζάνη, 501 00

Τηλέφωνο:  24610 68090   Fax: 24610 38675 E-mail: sec-tean@teiwm.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης, ανάπτυξης, εφαρμογής και εξέλιξης μεθόδων, συστημάτων και εγκαταστάσεων ελέγχου και διαχείρισης ρύπων, που παράγονται από κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα.

Ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις απαιτούμενες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, που του επιτρέπουν να απασχοληθεί σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, η κατανόηση και ο έλεγχος των επιπτώσεων της ανθρώπινης κοινωνίας στο περιβάλλον προβάλλει ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η επόμενη γενιά. Τα τελευταία όμως χρόνια διαπιστώνεται μια φανερή έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με ικανότητες χειρισμού και συντήρησης συστημάτων εκτίμησης και αντιμετώπισης της ρύπανσης. Η έλλειψη αυτή είναι εντονότερη στην Ελλάδα, όπου ο επιστημονικός τομέας της προστασίας και ελέγχου του περιβάλλοντος είναι σχετικά νέος, ενώ ήδη οι τεχνολογίες αντιρρύπανσης έχουν διεισδύσει σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και στην κατασκευή μεγάλων έργων. Από την άλλη μεριά, η ανάπτυξη μονάδων επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων και λυμάτων προωθείται έντονα από την τοπική αυτοδιοίκηση σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ είναι αναμενόμενη η αύξηση της ζήτησης στελεχών εξειδικευμένων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και στον Δημόσιο Τομέα.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : Τα επιστημονικά  αντικείμενα του τμήματος  καλύπτουν τις περιοχές:

 • Επιστημονικό υπόβαθρο μηχανικού.
 • Επιστημονικό υπόβαθρο στις περιβαλλοντικές επιστήμες.
 • Τεχνολογικό υπόβαθρο στη μέτρηση-αξιολόγηση-διαχείριση των συμβατικών ρύπων (αερίων, υγρών, στερεών), αλλά και των νέων μορφών (θόρυβος, ακτινοβολίες).
 • Πλήρη εκπαίδευση στο σχεδιασμό συστημάτων αντιρρύπανσης.
 • Κατάρτιση στις σύγχρονες αντιλήψεις που αφορούν στην πρόληψη της ρύπανσης και στις νέες μορφές της (θόρυβος, ακτινοβολίες, κ.λπ.).
 • Ενημέρωση σε θέματα νομοθεσίας, κανονισμών και περιβαλλοντικής πολιτικής.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Μαθηματικά, Φυσική Περιβάλλοντος, Χημεία, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον, Τεχνικό Σχέδιο, Τεχνολογία Μετρήσεων, Τεχνική Μηχανική, Τεχνολογία Υλικών, Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική, Φυσικοχημικές Διεργασίες, Μηχανή Ρευστών και Υδραυλική, Θερμοδυναμική,  Περιβαλλοντική Χημεία, Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Κοινωνία, Άνθρωπος και Περιβάλλον, Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον, Καύσιμα, καύση και παραγωγή ρύπων, Επεξεργασία και Διάθεση Υγρών Αποβλήτων, Θόρυβος και Ηχοπροστασία, Ακτινοβολίες και Ακτινοπροστασία, Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Μονάδων, Οικονομοτεχνική Ανάλυση, Προχωρημένες και Σύγχρονες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αερομεταφερόμενων Ρύπων, Βιομηχανική Αντιρρυπαντική Τεχνολογία, Τεχνολογίες Ανακύκλωσης, Τεχνικές Απορρύπανσης Εδαφών και Θαλασσών,  Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία, Καθαρές Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας, Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Βιομηχανική Αγροτική Πολιτική και Περιβάλλον, Έλεγχος Συστημάτων & Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης, Διασφάλιση Ποιότητας, Διαχείριση Επικίνδυνων και Τοξικών Αποβλήτων, Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Φυσικά Οικοσυστήματα, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος του Τμήματος φέρει τον τίτλο του Μηχανικού Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και ουσιαστικά είναι ο Μηχανικός Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά μπορεί να απασχοληθεί σε αντικείμενα των παρακάτω τομέων:

Α) Βιομηχανία και Τεχνικές Εταιρείες :

 • Παρακολούθηση και εφαρμογή των σχετικών κανονισμών και νομοθετικών ρυθμίσεων.
 • Οργάνωση, διεξαγωγή και επεξεργασία-αξιολόγηση μετρήσεων των παραγόμενων ρύπων.
 • Εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχος και συντήρηση συσκευών μέτρησης και συστημάτων και διατάξεων περιορισμού ή διαχείρισης των παραγόμενων ρύπων.
 • Σχεδίαση και βελτιστοποίηση μεθόδων διαδικασιών και εγκαταστάσεων ελέγχου της ρύπανσης.
 • Παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης και προγραμματισμός αναβάθμισης των συστημάτων αντιρρύπανσης και των μετρητικών οργάνων.
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής και των επενδυτικών σχεδίων των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Β) Δημόσιος Τομέας και Διεθνείς Οργανισμοί :

 • Στελέχωση υπηρεσιών που εκτελούν προγράμματα ελέγχου της ρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση μετρήσεων.
 • Έλεγχος εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής πολιτικής και νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και των μέτρων προστασίας, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης και ενημέρωση των ενδιαφερομένων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.
 • Στελέχωση υπηρεσιών σχετικών με τον έλεγχο και την αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Στελέχωση υπηρεσιών που διαμορφώνουν γενικότερες στρατηγικές, σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών ή παραγωγικών τομέων, για αποτελεσματικό περιορισμό της ρύπανσης.
 • Συμμετοχή στην κατασκευή και λειτουργία αντιρρυπαντικών έργων (ΧΥΤΑ, βιολογικός καθαρισμός κτλ.) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Διδασκαλία προστασίας του περιβάλλοντος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Γ) Ελεύθερο επάγγελμα :

 • Εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση συσκευών και συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
 • Εμπορία, εγκατάσταση και χρήση οργάνων μέτρησης και παρακολούθηση της ρύπανσης.
 • Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων αντιρρύπανσης.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε θέματα ελέγχου της ρύπανσης, χρηματοδότης ή επιδοτήσεων από κρατικούς ή κοινοτικούς πόρους κλπ.
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες για σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.  

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ