Τεχνολογίας Αλιείας –Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 30/09/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τμήμα Τεχνολογίας  Αλιείας –Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Μεσολογγίου : Νέα Κτίρια 30200 Μεσολόγγι

Τηλέφωνο: 26310 58253 Fax : 26310 58287

 Σκοπός του τμήματος :

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Αλιείας –Υδατοκαλλιεργειών καλύπτει το γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο εφαρμογής των βιολογικών, χημικών και φυσικών επιστημών που αναφέρονται στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση-επεξεργασία αλιευμάτων και άλλων υδρόβιων οργανισμών, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγικής διαχείρισης, εκτίμησης και αξιολόγησης του περιβάλλοντος των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Το Τμήμα Αλιείας –Υδατοκαλλιεργειών έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στη τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση τους στην επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση και την έρευνα στους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, οι οποίοι υποστηρίζουν έναν στρατηγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας κατατάσσοντάς την: (α) στον πρώτο εξαγώγιμο κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής και (β) στην πιο εξαρτημένη από την αλιεία χώρα της Ε.Ε.
Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών καλύπτει το γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο εφαρμογής των βιολογικών, χημικών και φυσικών επιστημών που αναφέρονται στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση – επεξεργασία αλιευμάτων και άλλων υδρόβιων οργανισμών, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγικής διαχείρισης, εκτίμησης και αξιολόγησης του περιβάλλοντος των υδάτινων οικοσυστημάτων.
.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Γενική και Ανόργανη Χημεία, Αναλυτική-Ενόργανη Χημεία, Μηχανική Ρευστών, Τεχνολογία Πληροφορικής, Η/Υ – Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών, Εφαρμογές Λογισμικών Προγραμμάτων, Στοιχεία Γενικής Βιολογίας και Φυσιολογίας Ωκεανογραφία, Φυσική Ωκεανογραφία, Χημική Ωκεανογραφία, Γεωλογική Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Βιολογία, Βιολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Βιοστατιστική, Σεμινάριο, Διακοσμητικοί Οργανισμοί, Οικολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Αλιευτική Τεχνολογία, Λιμνολογία, Προστατευόμενα Υδρόβια Είδη – Εμπλουτισμοί, Αλιεία και Διαχείριση Οστράκων, Δυναμική των Πληθυσμών Υδρόβιων Οργανισμών, Γενετική Βελτίωση των Εκτρεφόμενων Ειδών, Υδατική Ρύπανση και Τοξικότητα, Εκτροφή Οστράκων, Ιχθυοκαλλιέργειες, Κατασκευές Ιχθυοτροφείων, Εκτροφή Ιχθύων Εσωτερικών Νερών, Εκτροφή Ευρύαλων Ιχθύων, Ειδικές και Σύγχρονες Εκτροφές Υδρόβιων Οργανισμών, Διατροφή Εκτρεφόμενων Ειδών, Παθολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Βιολογική Διαχείριση Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας, Επεξεργασία Αλιευμάτων, Ποιοτικός και Υγειονομικός ‘Ελεγχος Αλιευμάτων, Επισκέψεις σε Ιχθυομονάδες και Βιοτόπους, Αλιευτική Νομοθεσία, Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας, Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων Ιχθυοκαλλιέργειας, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο τεχνολόγος  αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις του, ασχολείται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ιχθυοκομίας – αλιείας και διαδικασίας παραγωγής ιχθυαλιευτικών προϊόντων γλυκών, υφάλμυρων και θαλάσσιων υδάτων.

Επίσης, ασχολείται με τη μελέτη για την ίδρυση μονάδων εκτροφής ιχθύων, ιχθυογεννητικών σταθμών, για την οργάνωση και λειτουργία ιχθυαγορών, ιχθυοτροφικών εγκαταστάσεων, αλιευτικών σκαφών και εργαλείων καθώς και για την ορθολογιστική εκμετάλλευση των ιχθυο-αποθεμάτων, ιχθυοτροφικών και αλιευτικών έργων. Μπορεί επίσης να εργαστεί και ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Αλιείας και της διαδικασίας παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, γλυκών, υφάλμυρων και θαλάσσιων υδάτων.

Επίσης, ασχολούνται με τη μελέτη και την ίδρυση μονάδων εκτροφής αλιευμάτων, γεννητικών σταθμών αλιευμάτων, με την οργάνωση και λειτουργία αλιευτικών αγορών, αλιευτικών εγκαταστάσεων, αλιευτικών σκαφών και εργαλείων, καθώς και με την ορθολογιστική εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων και αλιευτικών έργων.
Με βάση τα παραπάνω, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της αλιευτικής παραγωγής και αξιοποίησης.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, της σχετικής με τους τομείς της αλιευτικής παραγωγής. Επίσης, μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπεύθυνων στελεχών, που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και να πιστοποιούν την καταλληλότητα των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. Εγγράφονται στο Μ.Ε.Κ. (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) του Υπουργείου Δημόσιων Έργων, για εξειδικευμένες εργασίες αλιευτικών έργων.

Απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της αλιευτικής κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος  Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης, καθορίζονται νομικά στο Π.Δ. 109 άρθρο 5 /1989 (Φ.Ε.Κ. 47 τ.Α’/10.02.89) και  Π.Δ. 312 ΦΕΚ 264 τ.Α’/19.11.2003).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

  • Τεχνολογίας  Αλιείας –Υδατοκαλλιεργειών (Μουδανιά) – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Μεταβατική λειτουργία έως το 2018)

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ