Τεχνολογίας Τροφίμων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/09/2018

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Θεσσαλονίκης

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και  Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Έδρα : 

Διεύθυνση : Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης Σίνδος  57 400 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 791369, Fax : 2310 791369, E-mail: gramfood@food.teithe.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας, στον οποίο, βιολογικές, φυσικές και μηχανικές επιστήμες χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της φύσης των τροφίμων, των αιτίων που προκαλούν τις αλλοιώσεις τους και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία τους, με σκοπό την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην παραγωγή, συντήρηση, συσκευασία, διανομή και χρήση ασφαλών, θρεπτικών και οργανοληπτικά αποδεκτών από τον καταναλωτή, τροφίμων.

Έχει, επίσης, αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, η επιστήμη τροφίμων είναι ο επιστημονικός εκείνος κλάδος στον οποίο χρησιμοποιούνται οι αρχές των φυσικών και βιολογικών επιστημών και της μηχανικής  για τη μελέτη της φύσης των τροφίμων, των αιτιών της χειροτέρευσης και αλλοίωσης των και των αρχών που διέπουν την επεξεργασία των τροφίμων. Η τεχνολογία τροφίμων είναι η εφαρμογή της επιστήμης τροφίμων στην εκλογή, συντήρηση, επεξεργασία, συσκευασία, διανομή και τη χρήση ασφαλών, θρεπτικών και υγιεινών τροφίμων. Δύο καλοί ορισμοί που επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων είναι:

Επιστήμη τροφίμων είναι ένα συγκροτημένο και συστηματικό σώμα γνώσης και κατανόησης της φύσης και σύνθεσης των τροφίμων και της συμπεριφοράς των κάτω από διάφορες συνθήκες στις οποίες εκτίθενται.

Τεχνολογία τροφίμων είναι η εφαρμογή της επιστήμης τροφίμων στην πραγματική επεξεργασία των τροφίμων έτσι ώστε να μετατραπούν σε προϊόντα κατάλληλου είδους, ποιότητας και σταθερότητας, και τα οποία συσκευασμένα να διανεμηθούν ώστε να συναντηθούν οι ανάγκες των καταναλωτών για ασφαλή, υγιεινά, θρεπτικά και ελκυστικά τρόφιμα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων επιδιώκει να:

 • Να καταστήσουν τους πτυχιούχους του Τμήματος ικανούς να σταδιοδρομήσουν στη βιομηχανία των τροφίμων ως επιστήμονες/τεχνολογοι ικανοί να εξασφαλίσουν την παραγωγή και εμπορία ασφαλών και υψηλής ποιότητος προϊόντων.
 • Να προσφέρουν μια ευρεία επιστημονική και τεχνολογική εκπαίδευση, της οποίας οι πτυχιούχοι θα μπορούν να απασχοληθούν και σε άλλους τομείς της αλυσίδας των τροφίμων ή συγγενείς επιστημονικούς τομείς.
 • Να επιτρέπει στα άτομα να αναπτύσσουν τέτοιες ικανότητες ώστε να αναλαμβάνουν έρευνα σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων.
 • Να αναπτύξουν τόσο οι σπουδαστές όσο και οι πτυχιούχοι δεξιότητες επικοινωνίας (γραπτή, ηλεκτρονική, δια-προσωπική κλπ.).
 • Να συναντούν οι πτυχιούχοι τις απαιτήσεις εισόδου σε επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, οργανώσεις, ινστιτούτα κ.α. τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και σε Ευρωπαϊκό & Διεθνές.

Οι επιμέρους σκοποί του Προγράμματος  Σπουδών είναι ο απόφοιτος τεχνολόγος τροφίμων:

 • Να εφαρμόζει και να αυξάνει τη γνώση επί της συνθέσεως των τροφίμων με όρους την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων.
 • Να εκτιμά ποσοτικά την απόδοση του εξοπλισμού επεξεργασίας των τροφίμων και να υποδεικνύει, με βάση τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, τον κατάλληλο εξοπλισμό και διεργασίες παραγωγής, οι οποίες είναι κατάλληλες και αναγκαίες ώστε να συναντηθούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε προϊόν, καθώς επίσης και να χρησιμοποιεί ποσοτικές τεχνικές για την εκτίμηση σπουδαίων παραγόντων ασφαλείας και ποιότητας.
 • Να είναι υπεύθυνος για την επιλογή, εξειδίκευση, σχεδιασμό και εγκατάσταση και της συνολικής διαδικασίας παραγωγής και του λειτουργικού σχεδιασμού των διεργασιών τροφίμων (η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει και οικονομική ανάλυση της διεργασίας).
 • Να αναπτύσσει και εκτελεί χημικές και φυσικές εργαστηριακές δοκιμές (αναλύσεις) για την εκτίμηση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Επίσης, να αναπτύσσει και εκτελεί μικροβιολογικές και οργανοληπτικές δοκιμές (αναλύσεις) για την εκτίμηση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων.
 • Να ταυτοποιεί και να εγκαθιστά μεθόδους ελέγχου για όλους τους σπουδαίους παθογόνους και αλλοιούντες μικροοργανισμούς των τροφίμων, καθώς και αυτών που χρησιμοποιούνται στις ζυμώσεις τροφίμων.
 • Να λαμβάνει μέρος στην εκτίμηση/αξιολόγηση των διεργασιών παραγωγής τροφίμων με τη χρήση τεχνικών όπως η Ανάλυση Επικινδυνότητας – Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.
 • Να επιβλέπει (λειτουργεί) και εκτελεί τις μεθόδους διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων κατά την επεξεργασία ώστε να είναι σύμφωνη με αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας (π.χ. ISO 9000), τις σχετικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και νομικές απαιτήσεις.
 • Να λαμβάνει μέρος και να βοηθά στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανάπτυξης νέων προϊόντων τροφίμων και να συμμετέχει σε προγράμματα πολλαπλών επιστημονικών αντικειμένων (πολύ-συνδυασμένη έρευνα).
 • Να συμβάλει και να λαμβάνει μέρος στη λειτουργία, διοίκηση-διαχείριση και έλεγχο των βιομηχανικών διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων. Να εκτιμά κριτικά και να παρουσιάζει στοιχεία χρησιμοποιώντας κατάλληλες στατιστικές τεχνικές και να κάνει αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας πληροφόρησης.
 • Να έχει κατάλληλο υπόβαθρο για είσοδο και απασχόληση στην εκπαίδευση και την έρευνα.
 • Να εκτελεί τα ανωτέρω χρησιμοποιώντας κατάλληλες δεξιότητες διαπροσωπικής επαφής, συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας να εργάζεται ως άτομο, σε μικρές ομάδες ή μέλος μεγάλων ομάδων, να προετοιμάζει αναφορές και να πραγματοποιεί κατά τρόπο αποτελεσματικό παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων διερευνήσεων, μελετών, έρευνας κλπ.
 • Να υιοθετεί και μαθαίνει νέες τεχνικές ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις της επιστήμης, τεχνολογίας και αγοράς.
 • Να εκτελεί τα ανωτέρω με βάση την επίγνωση των αναγκών των εργοδοτών που αποκτώνται την περίοδο της πρακτικής άσκησης και των επισκέψεων στους χώρους εργασίας.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος «Τεχνολογίας Τροφίμων» ανήκει στο πεδίο «Τεχνολογίας και Επιστήμες Μηχανικών» (Technology and Engineering). Το περιεχόμενο σπουδών έχει ως κατεύθυνση την εκμάθηση μεθόδων και τεχνικών βελτίωσης της επεξεργασίας, μεταποίησης, ελέγχου, πιστοποίησης, και διανομής των τροφίμων σε συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (όπως είναι οι Καν. Ε.Ε. 852/2004, 853/2004, 856/2004). Για το σκοπό αυτό διδάσκεται να κάνει χρήση βιολογικών, φυσικών, χημικών και οικονομικών αρχών, καθώς και τεχνολογιών πληροφόρησης.

Η Τεχνολογία Τροφίμων απαιτεί βασικές γνώσεις σε Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Βιολογία και Μικροβιολογία. Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο, ο Τεχνολόγος Τροφίμων αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς της επιστήμης και μηχανικής τροφίμων, επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών τροφίμων και στην βιομηχανική εφαρμογή τους.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Βιοχημεία, Άνθρωπος και Τρόφιμα, Σχέδιο, Προγραμματισμός Η/Υ, Μαθήματα ειδικής υποδομής: Γενική Μικροβιολογία, Μηχανική Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Στατιστική για Τεχνολογία Τροφίμων, Μάρκετινγκ Τροφίμων, Διατροφή και Θρεπτική Αξία Τροφίμων, Ποιοτικός Έλεγχος-Εξασφάλιση Ποιότητας, Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Προστασία Περιβάλλοντος και Αξιοποίηση Υποπροϊόντων, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων, Ανάλυση Τροφίμων, Επεξεργασία Τροφίμων, Τεχνολογία Ζυμουμένων Τροφίμων, Προσθετικές και Αρτυματικές ‘Υλες Τροφίμων, Αρχές Τεχνολογικής Έρευνας, Τεχνολογία Φρούτων Λαχανικών, Τεχνολογία Λιπών Λαδιών, Τεχνολογία Σιτηρών, Τεχνολογία Αλιευμάτων, Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Τεχνολογία Κρέατος και Κρεατοπαρασκευασμάτων, Ποιοτικός Έλεγχος στα αντίστοιχα με την τεχνολογία αντικείμενα, Στατιστική Εκτίμηση Ποιοτικού Ελέγχου, Συσκευασία τροφίμων, Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανιών Τροφίμων, Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων, Ανθρώπινες Σχέσεις στην Εργασία, Αρχές Τεχνολογικής Έρευνας, Υγιεινή Εργοστασίων Τροφίμων, Καθορισμός Προδιαγραφών και Νομοθεσία, κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων, αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ασχολείται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Επιστήμης τροφίμων όπως:

 • με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων καθώς και τις υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των Τροφίμων.
 • με την εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών.
 • με την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών.
 • με την εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών Τροφίμων.
 • με την συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων.
 • με την άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
 • με την άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίμων.
 • να μπορεί να εξελίσσεται σε όλο το φάσμα της διοικητικοτεχνικής ιεραρχίας σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και υπηρεσίες τροφίμων.
 • να μπορεί να καλύπτει τη θέση υπευθύνου στελέχους στις επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.
 • να απασχολείται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, να μπορεί επίσης να απασχοληθεί και ως μέλος ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας του.
 • να απασχολείται στη διακίνηση και προώθηση (marketing) των μεταποιημένων τροφίμων στις αλυσίδες καταστημάτων.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της επιστήμης τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών τροφίμων, καθώς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Επίσης, στον Δημόσιο τομέα υπάρχουν θεσμοθετημένες θέσεις απασχόλησης πτυχιούχων Τεχνολόγων Τροφίμων στα εξής Υπουργεία: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (θέσεις Τεχνολόγων Τροφίμων σ’ όλα τα Νοσοκομεία της Ελλάδας), Υπουργείο Παιδείας (θέσεις καθηγητών Τεχνολόγων Τροφίμων στη Επαγγελματική Εκπαίδευση), Υπουργείο Εμπορίου (στη Διεύθυνση αγορανομικών ελέγχων), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (θέσεις Τεχνολόγων Τροφίμων στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) , στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων, στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος κλπ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (στο Γενικό Χημείο του Κράτους) όπως επίσης και στις Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης κλπ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα  :

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:  

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ