Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 06/10/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας 

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Μεσολόγγι)

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ  Δυτικής Ελλάδας – Μεσολογγίου: Νέα Κτίρια 30200 Μεσολόγγι

Τηλέφωνο :  2631058243-2

Σκοπός του τμήματος :

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως σκοπό να προάγει την ανάπτυξη και την παροχή γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Πληροφορικής με τη χρήση της αναπτυγμένης διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας. Έχει τη δυνατότητα να παρέχει τη γνώση και την πρακτική ώστε οι φοιτητές να εξειδικευτούν πάνω στα γνωστικά αντικείμενα της διαχείρισης, της λήψης αποφάσεων, της πληροφορικής, της χρηματοδότησης, της λογιστικής και της επιχειρησιακής έρευνας.

Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα μέσα από την κατεύθυνση Διοίκησης   Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας  η  κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με την διοίκηση και τη διαχείριση των κοινωνικών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των κοινωνικών οργανώσεων – όπως των ΜΚΟ – εν γένει.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :  

Το Πρόγραμμα Σπουδών, συνδυάζει θεωρητικές και κυρίως εφαρμοσμένες γνώσεις Πληροφορικής, Διοικητικής και Οικονομικής Επιστήμης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες διοίκησης, λειτουργίας και προγραμματισμού, των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, των Δημόσιων Οργανισμών, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των μη κυβερνητικών Οργανώσεων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και παρέχει την δυνατότητα κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου ως εξής:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση  Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους. Προσοχή ως προς τις κατευθύνσεις  προχωρημένου εξαμήνου που προφέρει κάθε ΤΕΙ. Η κατεύθυνση Διοίκηση  Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας λειτουργεί μόνο στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ενδεικτικά Μαθήματα κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αγγλική Ορολογία, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εισαγωγή στην Πληροφορική, . Οικονομική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Οικονομικά Μαθηματικά, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Στατιστική, Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Κοστολόγηση, Επιχειρησιακή Έρευνα, Σύγχρονο Λογισμικό Οργάνωσης Γραφείου, Βάσεις δεδομένων, Εμπορικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο & Δημόσια Διοίκηση, Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης,  Φορολογική Λογιστική, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Διαχείριση Έργων, Διοίκηση Παραγωγής, Χρηματοδοτική Διοίκηση,  Ευρωπαϊκό Δίκαιο – Διεθνείς Οργανισμοί, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εφοδιαστική, Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Δημόσιες Σχέσεις, Στρατηγική Διοίκησης Επιχειρήσεων, κ.α.

Ενδεικτικά Μαθήματα κατεύθυνσης   Διοίκησης  Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας

Μικροοικονομική, Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία, Γενική Κοινωνιολογία, Ιστορία και Αρχές Συνεργατισμού, Γενική Λογιστική, Αρχές Διοίκησης, Συλλογ. Δράσεις & Συνετ. Κίνημα στην Ελλάδα, Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Διοίκηση, Τεχνολογίες Γραφείου, Εισαγωγή στην Οικονομική Σκέψη, Δίκαιο των Επιχειρήσεων, Μακροοικονομική, Πληροφορική, Στατιστική των Επιχειρήσεων, Οικονομική και Ψηφιακή Παραβατικότητα, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων,  Αγροτικοί συνεταιρισμοί, Διοίκηση Κοιν. – Συν/κων Επιχ. & Οργαν., Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,, Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών, Συνεταιριστική πολιτική και νομοθεσία, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Δίκαιο και Πολιτική Προστασία του Περιβάλλοντος,, Λογιστική Εταιρειών, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Ευρωπαϊκό Δίκαιο,  Συνεταιριστικές Τράπεζες,   Διοίκηση Marketing, Οργανώσεις και Κοινωνικές Επιχειρήσεις Καταναλωτών,  κ.α.

Ενδεικτικά Μαθήματα κατεύθυνσης  Πληροφοριακών Συστημάτων

Προγραμματισμός Η/Υ, Βάσεις Δεδομένων,  Χρηματοοικ/κή Διοίκηση, Επιχειρησιακές Επικ/νίες, Επιχειρημ/κό Management, Διοίκηση Ανθρ/νων Πόρων, Σχεδιασμός και Ανάλυση Πληροφ/κών Συστημάτων, Αποθήκευση και Ανάκτηση Πληροφορίας, Econometrics, Εφοδιαστική, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Web-site για Επιχειρήσεις, Ασφάλεια Πληροφ/κών Συστημάτων,  Πληροφ/κά Συστήματα και Στρατηγικό Management, Οικονομικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Εφαρμογή και Χρήση Πληροφ/κών Συστημάτων, Πληροφοριακά Συστήματα Marketing,  Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Στρατηγικές του, Μοντέλα Πληροφ/κών Συστημάτων, Λήψη Αποφάσεων με Πληροφ/κά Συστήματα, Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες είτε αυτοδύναµα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες:

 • Καθορισµό του επιχειρησιακού χώρου.
 • Προγραµµατισµό, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
 • Ανάλυση προβληµάτων ανθρώπινης συµπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο.
 • Πρόταση συστηµάτων αµοιβής εργασίας και συµµετοχής των εργαζοµένων στη λειτουργία και το οικονοµικό αποτέλεσµα της επιχείρησης σε συνδυασµό σε προβλήµατα παραγωγικότητας.
 • Πρόταση διαδικασιών στελέχωσης της επιχείρησης µε ανθρώπινο δυναµικό.
 • Ανάλυση παραγωγικών συστηµάτων και διαδικασιών και γενικών θεµάτων διοίκησης παραγωγής.
 • Ανάλυση προβληµάτων χρηµατοδοτικής Διοίκησης της Επιχείρησης.

Οι πτυχιούχοι του τµήµατος εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής µε τους τοµείς της ειδικότητάς τους.

Οι πτυχιούχοι του τµήµατος, απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης µπορούν να απασχοληθούν ως µέλη ερευνητικών οµάδων σε θέµατα ειδικότητάς τους.

Οι πτυχιούχοι του τµήµατος µε την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελµα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών δικαιωµάτων.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν δικαίωμα απασχόλησης σε όλο το φάσμα της Διοίκησης Ενεργειών και Διαχείρισης Έργων των Επιχειρήσεων. Ειδικότερα μπορούν να ασχοληθούν:

 • Ως στελέχη οργανισμών του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης με αντικείμενο τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων, την λογιστική και φοροτεχνική τους παρακολούθηση, την ανάλυση των προβλημάτων της ανθρώπινης συμπεριφοράς, την στελέχωση και την συμμετοχή των εργαζομένων στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης σε συνδυασμό με τα προβλήματα παραγωγικότητας, την ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων αμοιβής της εργασίας, την ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων και των διαδικασιών εξυπηρέτησης και των γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής, τη διαχείριση των έργων διοίκησης και οικονομίας, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, και την ανάλυση των προβλημάτων χρηματοδοτικής διοίκησης της επιχείρησης. Επίσης σαν διευθυντικά στελέχη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων, χρηματοοικονομικής διοίκησης, λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης πωλήσεων, διασφάλισης ποιότητας, επιχειρησιακής έρευνας, διοίκησης παραγωγικών και πληροφοριακών συστημάτων, εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα διοίκησης και οικονομίας.
 • Ως εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Ένα ποσοστό αποφοίτων έχουν την τύχη και την ευθύνη να συνεχίσουν και να εξελίξουν μια υπάρχουσα οικογενειακή μικρομεσαία επιχείρηση.
 • Ένα ποσοστό αποφοίτων δημιουργούν τη δική τους επιχείρηση.

Επίσης όσοι επιλέγουν την κατεύθυνση  της Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων  αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, υποστηρίζοντας με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων στα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα της Πληροφορικής Επιστήμης, της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, του Marketing, της Χρηματοδότησης και της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και δύνανται να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και εφαρμόσουν σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες και επιστήμονες, σε όλους τους τομείς αξιοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, σε θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την εφαρμοσμένη έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Επίσης όσοι επιλέγουν την κατεύθυνση  της  Διοίκησης   Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας με βάση τις εξειδικευμένες επιστημoνικές και τεχνικές γνώσεις τoυς ασχoλoύνται είτε σε συνεργασία με άλλoυς επιστήμoνες είτε αυτoδύναμα με την επιστημoνική διαχείριση και διoίκηση Συνεταιριστικών Oργανώσεων και Eπιχειρήσεων, τη διακίνηση, εμπoρία και διαχείριση συνεταιριστικών πρoϊόντων, συνεταιριστικών εφoδίων και μηχανημάτων.

Oι πτυχιoύχoι της κατεύθυνσης αυτής  έχoυν δικαίωμα απασχόλησης ως στελέχη μoνάδων στoν ιδιωτικό και δημόσιo τoμέα όπως αυτός πρoσδιoρίζεται από τις διατάξεις πoυ κάθε φoρά ισχύoυν είτε ως αυτoαπασχoλoύμενoι σε όλo τo φάσμα της διαχείρισης και διoίκησης των συνεταιριστικών εκμεταλλεύσεων και μoνάδων :
A) Eιδικότερα μπoρoύν να ασχoληθoύν ως στελέχη.

 • Στις πρωτoβάθμιες, δευτερoβάθμιες και τριτοβάθμιες oργανώσεις τoυ Aγρoτικoύ συνεταιριστικoύ τoμέα και για oπoιαδήπoτε θέση εργασίας διoίκησης.
 • Στις επιχειρήσεις των συνεταιρισμών παραγωγής, διαχείρισης, μεταπoίησης, διακίνησης των πρoίόντων με όπoια μoρφή και αν είναι oργανωμένες.
 • Στoυς συνεταιρισμoύς και κoινoπραξίες των μικρoμεσαίων επιχειρήσεων.
 • Σε όλoυς τoυς συνεταιρισμoύς και τις oργανώσεις (πρωτoβάθμιες κ.λ.π.) τoυ αστικoύ τoμέα.
 • Στις κάθε μoρφής συνεταιριστικές εκμεταλλεύσεις.
 • Στις εταιρείες πoυ ιδρύoυν oι συνεταιρισμoί με άλλoυς φoρείς.
 • Στις Tράπεζες πoυ ασκoύν τη χρηματoδoτική πoλιτική πρoς τoυς συνεταιρισμoύς.
 • Στις δημόσιες και διεθνείς υπηρεσίες τις σχετικές με τα συνεταιριστικά θέματα.
 • Συμμετoχή στo Σώμα Eλεγκτών Aγρoτικών Συνεταιρισμών και τoυς oργανισμoύς Συνεταιρισμών.
 • Σε ασφαλιστικές δραστηριότητες.

B) Oι απόφoιτoι της κατεύθυνσης Διοίκησης   Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας   ασκoύν και τις παρακάτω αρμoδιότητες:

 • Eισήγηση των στόχων των συνεταιριστικών oργανώσεων με την εκπόνηση σχετικών μελετών καθώς και τoυς τρόπoυς επίτευξής τoυς.
 • Eκπόνηση πρoγραμμάτων ανάπτυξής τoυς.
 • Kαθoρισμό των διαγραμμάτων κατανoμής τoυ έργoυ πoυ έχoυν να επιτελέσoυν.
 • Πρoσανατoλισμό τoυ συνόλoυ των δραστηριoτήτων στoυς πρoκαθoρισμένoυς στόχoυς.
 • Eκτέλεση πρoγραμμάτων ανάπτυξης.
 • Διεύθυνση επί μέρoυς oικoνoμικών μoνάδων των συνεταιρισμών.
 • Έλεγχoς και αξιoλόγηση της απoτελεσματικότητας των διαγραμμάτων και γενικότερα της κίνησης των διαφόρων συνεταιριστικών μoνάδων και oργανώσεων.
 • Kαθoρισμό και συντoνισμό της διαδικασίας χρηματoδότησης.
 • Aσχoλία με διαδικασίες διακανoνισμών, τελωνιακές και τραπεζικές διατυπώσεις για εισαγωγές – εξαγωγές των συνεταιριστικών oργανώσεων.
 • Koστoλόγηση των πρoϊόντων και εργασίες των.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν καθορισθεί με το  Π.Δ. 514/89 (ΦΕΚ 218 τ.Α΄/05.10.1989).
 • Επίσης,  οι απόφοιτοι των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ έχουν τη δυνατότητα λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού  από το Οικονομικό Επιμελητήριο.
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων  της κατεύθυνσης  Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων   (τέως   τμημάτων:  Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία των  ΤΕΙ), έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το Π.Δ.287 (ΦΕΚ 257 τ.Α’/23.10.2002).
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων  της κατεύθυνσης Διοίκησης   Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (τέως  τμήμα  Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Οργανώσεων)  της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας καθορίστηκαν με το  Π.Δ. 107/89 (ΦΕΚ 46 τ.Α’/10.02.1989).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ